Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 86/2004/QĐ-UB về thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 86/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang
Ngày ban hành: 13/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 26 ngày tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 41/TTr-TNMT ngày 14/10/2004 (kèm theo Đề án cải cách thủ tục hành chính theo chế "một cửa") về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo chế "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và đề nghị của Sở Nội vụ Tờ trình số 292/TTr-SNV ngày 01/11/2004 về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" trong giải quyết các công việc: Lập hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức; đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao trách nhiệm :

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường :

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Phòng Tổng hợp hành chính, sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; các loại giấy tờ, biểu mẫu, đơn, sơ đồ quy trình giải quyết công việc; công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, Báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh, Báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Như Điều 3 (thực hiện)
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh
- Các Chuyên viên
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2004/QĐ-UB về thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


43

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122