Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 855/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1386/TTr-SXD ngày 07/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố; xây dựng quy trình điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Chuyên viên XDCB;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 855/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện và nơi tiếp nhận hồ sơ

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung thủ tục

Ghi chú

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

 Cung cấp thông tin quy hoạch

 Quy hoạch xây dựng

- Cơ quan thực hiện:

 Sở Xây dựng;

- Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (Số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại địa chỉ: dcv.bacninh.gov.vn

- 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trong đó:

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh: 2 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Sở: 4 ngày

 

Không có

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
- Quyết định 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thực hiện DVC mức độ 3

- Thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

 Cung cấp thông tin quy hoạch

Quy hoạch xây dựng

 

- Cơ quan thực hiện:

 Phòng Quản lý Xây dựng cấp huyện

- Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Một trong các hình thức sau:

Một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại địa chỉ: dcv.bacninh.gov.vn

- 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trong đó:

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC cấp huyện: 2 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện: 4 ngày

 Không có

 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

- Quyết định 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thực hiện DVC mức độ 3

 

 2

 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình

Quản lý chất lượng

- Cơ quan thực hiện:

 Phòng Quản lý Xây dựng cấp huyện

- Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại địa chỉ: dcv.bacninh.gov.vn

- 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trong đó:

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC cấp huyện: 2 ngày.

- Thời gian thực hiện tại Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện: 4 ngày

 Không có

 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 31/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

- Thực hiện DVC mức độ 3

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


123

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139