Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 854/QĐ-UBND năm 2010 sáp nhập Ban Quản lý Sắp xếp dân cư ven biển vào Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 854/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 854/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SÁP NHẬP BAN QUẢN LÝ SẮP XẾP DÂN CƯ VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM VÀO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý Công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;
Thực hiện Công văn số 2462-CV/TCTU ngày 05/3/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Quản lý Sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh, vào Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 25/3/2010.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

- Trưởng Ban Quản lý Sắp xếp dân cư ven biển chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, tài chính, tài sản,... thuộc Ban cho Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

- Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng và tổ chức quản lý bảo đảm theo đúng quy định của Nhà nước.

- Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai sau khi sáp nhập, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính,

Kế hoạch - Đầu tư; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Quản lý Sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 854/QĐ-UBND năm 2010 sáp nhập Ban Quản lý Sắp xếp dân cư ven biển vào Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.918
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60