Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 853/QĐ-BNN-PC công bố danh mục văn bản pháp luật còn hiệu lực 2015

Số hiệu: 853/QĐ-BNN-PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 853 /QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 744 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2014 như sau:

1. Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 38 văn bản

2. Lĩnh vực chăn nuôi: 45 văn bản

3. Lĩnh vực trồng trọt: 91 văn bản

4. Lĩnh vực thú y: 102 văn bản

5. Lĩnh vực lâm nghiệp: 134 văn bản

6. Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão:57 văn bản

7. Lĩnh vực thủy sản: 74 văn bản

8. Lĩnh vực quản lý xây dựng công trình: 13 văn bản

9. Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: 72 văn bản

10. Lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối: 12 văn bản

11. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 27 văn bản

12. Lĩnh vực tổ chức cán bộ: 13 văn bản

13. Lĩnh vực thanh tra: 15 văn bản

14. Lĩnh vực pháp chế: 05 văn bản

15. Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường-khuyến nông: 21 văn bản

16. Lĩnh vực kế hoạch-Tài chính-Hợp tác quốc tế: 23 văn bản

17. Lĩnh vực quản lý doanh nghiệp nông nghiệp: 02 văn bản.

Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 853/QĐ-BNN-PC ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

1.

Luật

41/2013/QH 13

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 

 

2.

Nghị định

116/2014/NĐ –CP, ngày 4/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

 

3.

Nghị định

114/2013/NĐ –CP, ngày 10/4/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

 

4.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg, ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

5.

Quyết định

10/2010/QĐ-TTg, ngày 10/02/2010

Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

01/5/2010

 

6.

Thông tư

88/2007/TT-BNN, ngày 11/01/2007

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa

29/11/2007

Hết hiệu lực một phần

7.

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT, ngày 28/8/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

28/2/2010

 

8.

Thông tư

77/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/12/2009

Quy định kiểm tra nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

24/01/2010

Hết hiệu lực một phần

9.

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT, ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

27/10/2010

 

10.

Thông tư

58/2010/TT-BNNPTNT, ngày 10/5/2012

Hướng dẫn phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa

5/10/2010

 

11.

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT, ngày 01/11/2010

Hướng dẫn quy định cấp CSF đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/12/2010

Hết hiệu lực một phần

12.

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTN, ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

10/6/2011

 

13.

Thông tư

18/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

14.

Thông tư

85/2011/TT-BNNPTNT, 14/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/01/2012

 

15.

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT, ngày 27/3/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

21/5/2013

Hết hiệu lực một phần

16.

Thông tư

39/2012/TT-BNNPTNT, ngày 13/8/2012

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

27/9/2012

 

17.

Thông tư

40/2012/TT-BNNPTNT, ngày 15/8/2012

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

29/9/2012

 

18.

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT, ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

16/6/2013

 

19.

Thông tư

65/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/12/2012

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

11/2/2013

 

20.

Thông tư

03/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/01/2013

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

25/02/2013

 

21.

Thông tư

14 /2013/TT-BNNPTNT, ngày 25/02/2013

Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

11/4/2013

 

22.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

01/6/2013

Hết hiệu lực một phần

23.

Thông tư

32/2013/TT-BNNTNNT ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

29/8/2013

 

24.

Thông tư

37/2013/TT-BNNTNNT ngày 02/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam

15/9/2013

 

25.

Quyết định

89/2002/QĐ-BNN, ngày 08/10/2002

Qui định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu

23/10/2002

 

26.

Quyết định

82/2003/QĐ-BNN, ngày 04/9/2003

Ban hành tiêu chuẩn ngành “Quy định công tác điều tra, phát hiện sinh vật gây hại cây trồng”

19/9/2003

 

27.

Quyết định

73/2005/QĐ-BNN, ngày 15/6/2007

Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

13/12/2005

 

28.

Quyết định

35/2007/QĐ-BNN, ngày 23/4/2007

Công bố bảng mã HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

04/6/2007

 

29.

Quyết định

48/2007/QĐ-BNN, ngày 29/5/2007

Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

07/7/2007

 

30.

Quyết định

55/2007/QĐ-BNN

Công bố mã số HS thuốc Bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

25/7/2007

 

31.

Quyết định

58/2007/QĐ-BNN, ngày 15/6/2007

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ Kiểm dịch thực vật và chế độ cấp phát, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm dịch thực vật

18/8/2007

 

32.

Quyết định

89/2007/QĐ-BNN, ngày 11/01/2007

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

31/10/2007

Hết hiệu lực một phần

33.

Quyết định

97/2008/QĐ-BNN, ngày 10/6/2008

Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

05/11/2008

Hết hiệu lực một phần

34.

Thông tư

16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

05/11/2014

 

35.

Thông tư

30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

36.

Thông tư

33/2014 /TT-BNNPTNT, ngày 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/01/2015

 

37.

Thông tư

35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2015

 

38.

Thông tư

36 /2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

II. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

39.

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH11, ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

01/7/2004

 

40.

Nghị định

08/2010/NĐ-CP, ngày 05/2/2010

Quản lý thức ăn chăn nuôi

25/3/2010

 

41.

Nghị định

119/2013/NĐ-CP, ngày 09/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

25/11/2013

 

42.

Quyết định

1405/QĐ-TTg, ngày 16/10/2007

Về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm.

16/10/2007

 

43.

Quyết định

50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 09 năm 2014

về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

01/01/2015

 

44.

Thông tư liên tịch

148/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT, ngày 13/12/2007

Hướng dẫn chế độ đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi

14/01/2008

 

45.

Thông tư

60/2008/TT-BNN, ngày 15/5/2008

Sửa đổi Thông tư 92/2007/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 1405/QĐ-TTg về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11/6/2008

 

46.

Thông tư

16/2009/TT-BNN, ngày 19/3/2009

Quy định về đánh số tai bò sữa, bò thịt

03/5/2009

 

47.

Thông tư

81/2009/TT-BNNPTNT 25/12/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

25/6/2010

 

48.

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT, ngày 15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

 

49.

Thông tư

01/2010/TT-BNNPTNT, ngày 07/01/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

21/02/2010

 

50.

Thông tư

33/2010/TT-BNNPTNT, ngày 22/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”

06/8/2010

 

51.

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT, ngày 21/01/2011

Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

07/3/2011

 

52.

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

 

53.

Thông tư

43/2011/TT-BNNPTNT, ngày 07/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

07/12/2011

 

54.

Thông tư

58/2011/TT-BNNPTNT, 24/08/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”

08/10/2011

 

55.

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT, ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

12/3/2012

 

56.

Thông tư

66/2011/TT-BNNPTNT, ngày 10/10/2011

Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

24/11/2011

 

57.

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

25/4/2012

 

58.

Thông tư

81/2011/TT-BNNPTNT, ngày 01/12/2011

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

01/12/2011

 

59.

Thông tư

06/2012/TT-BNNPTNT, ngày 01/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn"

17/3/2012

 

60.

Thông tư

23/2012/TT-BNNPTNT, ngày 18/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

02/8/2012

 

61.

Thông tư

26/2012/TT-BNNPTNT, ngày 25/6/2012

Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

09/8/2012

 

62.

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT, ngày 15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

16/02/2013

 

63.

Thông tư

49/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh”

10/11/2012

 

64.

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT, ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

22/12/2012

 

65.

Thông tư

18/2013/TT-BNNPTNT, ngày 14/3/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

28/4/2013

 

66.

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT, ngày 12/06/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

12/12/2013

 

67.

Quyết định

61/2002/QĐ-BNN, ngày 08/7/2002

Danh mục hàng hoá giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

23/7/2002

 

68.

Quyết định

66/2002/QĐ-BNN, ngày 16/7/2002

Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

01/8/2002

 

69.

Quyết định

77/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

29/01/2005

 

70.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

29/01/2005

 

71.

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN, ngày 31/1/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

05/3/2005

 

72.

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN, ngày 31/10/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

25/11/2005

 

73.

Quyết định

67/2005/QĐ-BNN, ngày 31/10/2005

Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

25/11/2005

Hết hiệu lực một phần

74.

Quyết định

88/2005/QĐ-BNN, ngày 27/12/2005

Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

29/01/2006

 

75.

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN, ngày 09/02/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

08/3/2007

 

76.

Quyết định

42/2007/QĐ-BNN, ngày 16/05/2007

Bổ sung giống vật nuôi vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2007

18/6/2007

 

77.

Quyết định

43/2006/QĐ-BNN, ngày 01/6/2006

Ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm.

25/6/2006

 

78.

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN, ngày 31/12/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

25/01/2008

 

79.

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN, ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm”

09/01/2008

 

80.

Thông tư

14/2014/TT-BNNPTNT
28/4/2014

Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

05/6/2014

 

81.

Thông tư

18/2014/TT-BNNPTNT
23/6/2014

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt nam”

08/8/2014

 

82.

Thông tư

28/2014/TT-BNNPTNT
04/9/2014

Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

20/10/2014

 

83.

Thông tư

50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

07/02/2015

 

III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

84.

Pháp lệnh

15/2004/PL-UBTVQH11, ngày 24/3/2004

Pháp lệnh giống cây trồng

01/07/2004

 

85.

Nghị định

88/2010/NĐ-CP, ngày 16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

1/10/2010

 

86.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP, ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

87.

Nghị định

42/2012/NĐ-CP, ngày 11/05/2012

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2012

 

88.

Nghị định

114/2013/NĐ –CP, ngày 03/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

 

89.

Nghị định

163/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

31/12/2013

 

90.

Nghị định

202/2013/NĐ-CP, Ngày 27/11/2013

Về quản lý phân bón

1/2/2014

 

91.

Quyết định

01/2012/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012

Chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

25/02/2012

 

92.

Quyết định

49/2012/QĐ-TTg, ngày 08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

30/12/2012

 

93.

Quyết định

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

10/12/2013

 

94.

Thông tư

17/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

14/5/2009

Hết hiệu lực một phần

95.

Thông tư

21/2009/TT-BNN, ngày 24/04/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

8/6/2009

 

96.

Thông tư

33/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/06/2009

Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

25/7/2009

 

97.

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT, ngày 09/07/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

9/7/2009

 

98.

Thông tư

41/2009/TT-BNNPTNT, ngày 09/07/2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.

23/8/2009

 

99.

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

24/08/2009

Hết hiệu lực một phần

100.

Thông tư

43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

28/08/2009

Hết hiệu lực một phần

101.

Thông tư

50/2009/TT- BNNPTNT, ngày 18/08/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/10/2009

 

102.

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT, ngày 25/09/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam

9/11/2009

 

103.

Thông tư

62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

09/11/2009

Hết hiệu lực một phần

104.

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT, ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

1/1/2010

 

105.

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT, ngày 29/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

12/2/2010

 

106.

Thông tư

85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

13/02/2010

Hết hiệu lực một phần

107.

Thông tư

11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

24/4/2010

 

108.

Thông tư

21/2010/TT-BNNPTNT ngày 5/4/2010

Về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

20/5/2010

 

109.

Thông tư

22/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

21/5/2010

 

110.

Thông tư

30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/05/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

25/6/2010

 

111.

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT, ngày 17/06/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần

112.

Thông tư

40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

13/08/2010

 

Hết hiệu lực một phần

113.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT, ngày 24/08/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

08/10/2010

Hết hiệu lực một phần

114.

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT, ngày 30/08/2010

Sửa đổi bổ sung Thông tư 50/2009/TT- BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/10/2010

 

115.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

116.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần

117.

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

118.

Thông tư

29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/05/2011

Hết hiệu lực một phần

119.

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/04/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

4/6/2011

 

120.

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT, ngày 02/06/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

17/7/2011

 

121.

Thông tư

42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

21/7/2011

Hết hiệu lực một phần

122.

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT, ngày 24/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

24/12/2011

 

123.

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT, ngày 05/07/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

05/01/2012

 

124.

Thông tư

51/2011/TT-BNNPTNT, ngày 27/07/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

10/09/2011

 

125.

Thông tư

59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

14/10/2011

Hết hiệu lực một phần

126.

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT, ngày 04/10/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

18/11/2011

 

127.

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT, ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

17/04/2012

 

128.

Thông tư

79/2011/TT-BNNPTNT, ngày 14/11/2011

Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

29/12/2011

 

129.

Thông tư

86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/01/2012

Hết hiệu lực một phần

130.

Thông tư

87/2011/TT-BNNPTNT, ngày 27/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

27/12/2011

 

131.

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT, ngày 15/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

31/03/2012

 

132.

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT, ngày 01/03/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

15/04/2012

 

133.

Thông tư

13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

03/05/2012

Hết hiệu lực một phần

134.

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT, ngày 18/04/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

02/06/2012

 

135.

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/04/2012

Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

10/06/2012

 

136.

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT, ngày 05/06/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

20/07/2012

 

137.

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT, ngày 19/06/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

19/12/2012

 

138.

Thông tư

31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

02/09/2012

Hết hiệu lực một phần

139.

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT, ngày 11/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

26/10/2012

 

140.

Thông tư

45/2012/TT-BNNPTNT, ngày 12/09/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

27/10/2012

 

141.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

 

142.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

143.

Thông tư

59/2012/TT-BNNPTNT, ngày 09/11/2012

Quy định về quản lý, sản xuất rau, quả và chè an toàn

24/12/2012

 

144.

Thông tư

64/2012/TT-BNNPTNT, ngày 24/12/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

07/02/2013

 

145.

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT, ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

08/03/2013

 

146.

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT, ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/07/2013

 

147.

Thông tư

11/2013/TT-BNNPTNT, ngày 06/02/2013

Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ

22/03/2013

 

148.

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT, ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

13/04/2013

 

149.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT, ngày 17/04/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

1/6/2013

 

150.

Thông tư

30/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/06/2013

Hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng

26/07/2013

 

151.

Thông tư

33 /2013/TT-BNNPTNT, ngày 21/06/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng.

21/12/2013

 

152.

Thông tư

38 /2013/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

7/8/2014

Hết hiệu lực một phần

153.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT, ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

154.

Thông tư

47/2013/TT-BNNPTNT, ngày 8/11/2013

Hướng dẫn việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

1/1/2014

 

155.

Thông tư

49/2013/TT-BNNPTNT, ngày 19/11/2013

Thông tư Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1/2/2014

 

156.

Thông tư

05/2014/TT-BNNPTNT
ngày 10/2/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

10/8/2014

 

157.

Thông tư

19/2014/TT-BNNPTNT
Ngày 23/6/2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

7/8/2014

 

158.

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT
Ngày
5/9/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2014

 

159.

Thông tư

41/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/12/2014

 

160.

Quyết định

58/2004/QĐ-BNN, ngày 4/11/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng chính

13/12/2004

 

161.

Quyết định

69/2004/QĐ-BNN, ngày 12/3/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

28/12/2004

 

162.

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN, ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

19/1/2005

 

163.

Quyết định

79/2005/QĐ-BNN, ngày 5/12/2005

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

15/1/2006

 

164.

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN, ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn.

15/1/2006

 

165.

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN, 29/05/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

8/7/2007

 

166.

Quyết định

56/2007/QĐ-BNN ngày 12/06/2007

Về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

18/07/2007

Hết hiệu lực một phần

167.

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN, ngày 27/11/2007

Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

22/12/2007

 

168.

Quyết định

103/2007/QĐ-BNN, ngày 24/12/2007

Về việc bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm

16/01/2008

Hết hiệu lực một phần

169.

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN, ngày 15/02/2008

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

06/03/2008

 

170.

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN, ngày 02/04/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

24/4/2008

 

171.

Quyết định

98/2008/QĐ-BNN, ngày 09/10/2008

Bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS.

9/11/2008

 

172.

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN, ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

16/11/2008

 

173.

Quyết định

105/2008/QĐ-BNN, ngày 22/10/2008

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

20/11/2008

Hết hiệu lực một phần

174.

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN, ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

29/1/2009

 

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

175.

Pháp lệnh

18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/4/2004

Pháp lệnh thú y

01/10/2004

 

176.

Nghị định

33/2005/NĐ-CP, ngày 15/3/2005

Quy định chi tiết hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

05/4/2005

Hết hiệu lực một phần

177.

Nghị định

05/2007/NĐ-CP, ngày 09/01/2007

Phòng, chống bệnh dại ở động vật

03/02/2007

 

178.

Nghị định

119/2008/NĐ-CP, ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

23/12/2008

Hết hiệu lực một phần

179.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP, ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

180.

Nghị định

119/2013/NĐ-CP, ngày 09/10/2013

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và Thú y

25/11/2013

 

181.

Chỉ thị

30/2005/CT-TTg, ngày 26/9/2005

Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

26/9/2005

 

182.

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT/BNN-BNV-BTC, ngày 25/08/ 2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều

24/9/2006

 

183.

Thông tư liên tịch

37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV, ngày 23/5/2011

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/7/2011

 

184.

Thông tư

69/2005/TT-BNN, ngày 07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

07/11/2005

Hết hiệu lực một phần

185.

Thông tư

84/2005/TT-BNN, ngày 23/12/ 2005

Hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thủy cầm đề phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

31/01/2006

 

186.

Thông tư

85/2005/TT-BNN, ngày 23/12/ 2005

Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

31/01/2006

 

187.

Thông tư

37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006

Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

12/6/2006

 

188.

Thông tư

42/2006/TT-BNN, ngày 01/6/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp

25/6/2006

 

189.

Thông tư

02/2009/TT-BNN, ngày 14/01/2009

Hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y

28/02/2009

 

190.

Thông tư

03/2009/TT-BNN, ngày 14/01/2009

Quy định ghi nhãn thuốc thú y

28/02/2009

 

191.

Thông tư

11/2009/TT-BNN, ngày 04/3/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN

16/4/2009

 

192.

Thông tư

15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009

Ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng dùng trong thú y

01/5/2009

Hết hiệu lực một phần

193.

Thông tư

22/2009/TT–BNN, ngày 28/4/2009

Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi

12/6/2009

 

194.

Thông tư

23/2009/TT-BNN, ngày 29/4/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong

13/6/2009

 

195.

Thông tư

27/2009/TT-BNN, ngày 08/5/2009

Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt nam

12/7/2009

 

196.

Thông tư

29/2009/TT-BNNPTNT, ngày 04/6/2009

Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

04/6/2009

 

197.

Thông tư

30/2009/TT-BNN, ngày 04/6/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm

19/7/2009

 

198.

Thông tư

48/2009/TT-BNN, ngày 04/8/2009

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật

18/9/2009

Hết hiệu lực một phần

199.

Thông tư

51/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009

Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

05/10/2009

 

200.

Thông tư

52/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009

Ban hành danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong

05/10/2009

 

201.

Thông tư

68/2009/TT-BNNPTNT, ngày 23/10/2009

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

07/11/2009

 

202.

Thông tư

66/2009/TT-BNN, ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

13/4/2010

 

203.

Thông tư

06/2010/TT–BNNPTNT, ngày 02/02/ 2010

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

19/3/2010

Hết hiệu lực một phần

204.

Thông tư

20/2010/TT-BNNPTNT, ngày 02/04/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

17/05/2010

 

205.

Thông tư

25/2010/TT-BNNPTNT, ngày 08/ 4/ 2010

Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

01/7/2010

Hết hiệu lực một phần

206.

Thông tư

29/2010/TT- BNNPTNT, ngày 06/5/2010

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

01/7/2010

 

207.

Thông tư

31/2010/TT-BNNPTNT , ngày 24/5/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

24/11/2010

 

208.

Thông tư

41/2010/TT-BNNPTNT, ngày 5/7/2010

Qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

19/08/2010

 

209.

Thông tư

43/2010/TT–BNNPTNT, ngày 14/7/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

14/7/2010

 

210.

Thông tư

51/2010/TT- BNNPTNT, ngày 08/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

08/9/2010

 

211.

Thông tư

53/2010/TT–BNNPTNT, ngày 10/9/ 2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ - BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT - BNNPTNT ngày 02/02/2010

10/9/2010

 

212.

Thông tư

60/2010/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/ 2010

Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

09/12/2010

 

213.

Thông tư

61/2010/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2010

Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

09/12/2010

 

214.

Thông tư

64/2010/TT-BNNPTNT, ngày 4/11/2010

Về việc đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

04/11/2010

 

215.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT, ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

216.

Thông tư

04/2011/TT-BNNPTNT, ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn

10/3/2011

Hết hiệu lực một phần

217.

Thông tư

05/2011/TT-BNNPTNT, ngày 24/01/2011

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm

10/3/2011

Hết hiệu lực một phần

218.

Thông tư

20/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

21/5/2011

 

219.

Thông tư

33/2011/TT-BNNPTNT, ngày 16/5/ 2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú

16/11/2011

 

220.

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT, ngày 29/6/ 2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/07/2011

Hết hiệu lực một phần

221.

Thông tư

56/2011/TT-BNNPTNT, ngày 16/8/ 2011

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thú y thủy sản

30/09/2011

 

222.

Thông tư

57/2011/TT-BNNPTNT, ngày 23/8/ 2011

Bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y

09/10/2011

 

223.

Thông tư

71/2011/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

25/04/2012

 

224.

Thông tư

01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012

Hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch

18/02/2012

Hết hiệu lực một phần

225.

Thông tư

03/2012/TT-BNNPTNT, ngày 16/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

01/03/2012

 

226.

Thông tư

04/2012/TT-BNNPTNT, ngày 16/01/2012

Về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/01/2012

Hết hiệu lực một phần

227.

Thông tư

07/2012/TT-BNNPTNN, ngày 13/02/ 2012

Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)

29/03/2012

 

228.

Thông tư

08 /2012/TT-BNNPTNN, ngày 13/02/ 2012

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

29/03/2012

 

229.

Thông tư

25/2012/TT-BNNPTNT, ngày 22/6/2012

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

06/8/2012

 

230.

Thông tư

30/2012/TT-BNNPTNT, ngày 3/7/2012

Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện vệ sinh thú y

03/12/2012

 

231.

Thông tư

32/2012/TT–BNNPTNT, ngày 20/7/2012

Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

03/9/2012

 

232.

Thông tư

38/2012/TT-BNNPTNT, ngày 02/ 8/2012

Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

16/9/2012

 

233.

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT, ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

234.

Thông tư

50/2012/TT–BNNPTNT, ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/08/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

22/11/2012

 

235.

Thông tư

28/2013/ TT-BNNPTNT, ngày 31/5/2013

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

15/7/2013

 

236.

Thông tư

53/2013/TT-BNNPTNT, ngày 12/12/2013

Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

27/01/2013

 

237.

Thông tư

17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014

Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi

04/08/2014

 

238.

Thông tư

44/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/12/2014

Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa

18/01/2015

 

239.

Thông tư

53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/02/2014

 

240.

Quyết định

33/1998/QĐ- BNN/TY, ngày 24/02/1998

Ban hành Quy định về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh Bò điên

07/3/1998

 

241.

Quyết định

45/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch

19/8/2005

 

242.

Quyết định

46/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y

21/8/2005

 

243.

Quyết định

47/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005

Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

21/8/2005

 

244.

Quyết định

48/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005

Quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y

21/8/2005

 

245.

Quyết định

63/2005/QĐ-BNN, ngày 13/10/ 2005

Ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm

10/11/2005

 

246.

Quyết định

64/2005/QĐ-BNN, ngày 13/10/ 2005

Ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

10/11/2005

 

247.

Quyết định

69/2005/QĐ-BNN, ngày 07/11/2005

Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm

07/11/2005

Hết hiệu lực một phần

248.

Quyết định

86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/ 2005

Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

25/01/2006

Hết hiệu lực một phần

249.

Quyết định

87/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/ 2005

Ban hành Quy trình kiểm soát giết mổ động vật

25/01/2006

 

250.

Quyết định

06/2006/QĐ-BNN, ngày 23/01/2006

Ban hành danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

26/02/2006

 

251.

Quyết định

10/2006/QĐ-BNN, ngày 10/02/2006

Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

13/03/2006

Hết hiệu lực một phần

252.

Quyết định

15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006

Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

09/04/2006

Hết hiệu lực một phần

253.

Quyết định

38/2006/QĐ-BNN, ngày 16/05/2006

Về việc Ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

10/5/2006

Hết hiệu lực một phần

254.

Quyết định

48/2006/QĐ-BNN, ngày 09/06/2006

Ban hành Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

13/7/2006

 

255.

Quyết định

49/2006/QĐ-BNN, ngày 13/6/2006

Ban hành Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

13/7/2006

Hết hiệu lực một phần

256.

Quyết định

51/2006/QĐ-BNN, 16/6/2006

Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng

15/7/2006

 

257.

Quyết định

61/2006/QĐ-BNN, ngày 09/8/2006

Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ một số tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/9/2006

 

258.

Quyết định

67/2006/QĐ-BNN, ngày 12/09/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

11/10/2006

 

259.

Quyết định

70/2006/QĐ-BNN, 14/9/2006

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

13/10/2006

 

260.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTS, ngày 03/4/2007

Ban hành Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

11/5/2007

Hết hiệu lực một phần

261.

Quyết định

05/2007/QĐ-BNN, 22/01/2007

Sửa đổi quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

16/02/2007

 

262.

Quyết định

10/2007/QĐ-BTS, ngày 31/7/2007

Ban hành Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

10/9/2007

Hết hiệu lực một phần

263.

Quyết định

71/2007/QĐ-BNN, 06/8/2007

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

07/9/2007

Hết hiệu lực một phần

264.

Quyết định

72/2007/QĐ-BNN, 06/8/2007

Ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

07/9/2007

Hết hiệu lực một phần

265.

Quyết định

98/2007/QĐ-BNN, 03/12/ 2007

Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

27/12/2007

Hết hiệu lực một phần

266.

Quyết định

99/2007/QĐ-BNN, 03/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.

29/12/2007

 

267.

Quyết định

100/2007/QĐ-BNN, 03/12/2007

Bổ sung, sa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

29/12/2007

 

268.

Quyết định

04/2008/QĐ-BNN, ngày 10/01/2008

Ban hành quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa văn phòng thông báo va điểm hỏi đáp Quốc gia vê vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành

03/02/208

 

269.

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN, ngày 18/01/2008

Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

17/02/2008

Hết hiệu lực một phần

270.

Quyết định

19/2008/QĐ-BNN, 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

21/02/2008

 

271.

Quyết định

66/2008/QĐ-BNN, 26/5/2008

Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

20/6/2008

Hết hiệu lực một phần

272.

Quyết định

71/2008/QĐ-BNN, 09/06/ 2008

Chuyển giao Trạm Kiểm dịch động vật Nội Bài về trực thuộc Cơ quan Thú y vùng I

24/8/2008

 

273.

Quyết định

80/2008/QĐ-BNN, 15/7/2008

Ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

11/8/2008

Hết hiệu lực một phần

274.

Quyết định

126/2008/QĐ-BNN, 30/12/2008

Sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/01/2009

 

275.

Chỉ Thị

2349/CT-BNN-TY, ngày 06/8/2008

Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm

06/8/2008

 

276.

Chỉ thị

3599/CT-BNN-VP, ngày 02/12/2008

Tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng

02/12/2008

 

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

277.

Luật

29/2004/QH11, ngày 03/12/2004

Luật Bảo vệ và phát triển rừng

01/4/2005

 

278.

Nghị định

109/2003/NĐ-CP, ngày 23/9/2003

Về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

13/10/2003

 

279.

Nghị định

200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

04/01/2005

 

280.

Nghị định

135/2005/NĐ-CP, ngày 08/11/2005

Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

03/12/2005

 

281.

Nghị định

09/2006/NĐ-CP, ngày 16/01/2006

Về phòng cháy và chữa cháy rừng

13/02/2006

 

282.

Nghị định

23/2006/NĐ-CP, ngày 03/03/2006

Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

25/3/2006

Hết hiệu lực một phần

283.

Nghị định

32/2006/NĐ-CP, ngày 30/03/2006

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

20/4/2006

 

284.

Nghị định

82/2006/NĐ-CP, ngày 10/8/2006

Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

03/09/2006

Hết hiệu lực một phần

285.

Nghị định

119/2006/NĐ-CP, ngày 16/10/2006

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

15/11/2006

 

286.

Nghị định

48/2007/NĐ-CP, ngày 28/03/2007

Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

04/5/2007

 

287.

Nghị định

05/2008/NĐ-CP, ngày 14/01/2008

Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng

14/02/2008

 

288.

Nghị định

74/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010

Phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.

27/8/2010

 

289.

Nghị định

99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2011

 

290.

Nghị định

117/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010

Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

01/3/2011

 

291.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

292.

Nghị định

157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

25/12/2013

 

293.

Quyết định

162/1999/QĐ-TTg, ngày 7/8/1999

Chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ cộng hoà liên bang Đức

22/8/1999

 

294.

Quyết định

141/2000/QĐ-TTg, ngày 11/12/2000

Chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh: Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Giai Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)

26/12/2000

Hết hiệu lực một phần

295.

Quyết định

252/2000/QĐ-TTg ngày 22/3/2000

Về việc bổ sung, sửa đổi thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

22/3/2000

 

296.

Quyết định

28/2001/QĐ-TTg 09/03/2001

Sửa đổi bổ sung Quyết định 141/2000 về Chính sách đầu tư hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án quy hoạch lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)

09/03/2001

 

297.

Quyết định

152/2001/QĐ-TTg ngày 9/10/2001

Cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam,Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

09/10/2001

 

298.

Quyết định

178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

27/11/2001

 

299.

Quyết định

132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

08/10/2002

 

300.

Quyết định

192/2003/QĐ-TTg, ngày 17/9/2003

Vê việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010

10/10/2003

 

301.

Quyết định

264/2003/QĐ-TTg, ngày 16/12/2003

Về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

06/01/2004

 

302.

Quyết định

153/2004/QĐ-TTg, ngày 17/8/2004

Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

11/9/2004

 

303.

Quyết định

304/2005/QĐ-TTg, ngày 23/11/2005

Về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

14/12/2005

 

304.

Quyết định

99/2006/QĐ-TTg, 08/05/2006

Về việc phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu

02/6/2006

 

305.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg, ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

306.

Quyết định

186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/08/2006

Ban hành Quy chế quản lý rừng

07/09/2006

Hết hiệu lực một phần

307.

Quyết định

18/2007/QĐ-TTg, ngày 05/02/2007

Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

03/3/2007

 

308.

Quyết định

57/2007/QĐ-TTg, ngày 04/05/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

08/6/2007

 

309.

Quyết định

147/2007/QĐ-TTg, ngày 10/09/2007

Về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015

07/10/2007

Hết hiệu lực một phần

310.

Quyết định

166/2007/QĐ-TTg, ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

24/11/2007

Hết hiệu lực một phần

311.

Quyết định

39/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng

20/05/2009

 

312.

Quyết định

04/2010/QĐ-TTg, ngày 25/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/03/2010

 

313.

Quyết định

73/2010/QĐ-TTg, ngày 16/11/2010

Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

01/01/2011

 

314.

Quyết định

34/2011/QĐ-TTg. ngày 24/06/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

19/8/2011

 

315.

Quyết định

66/2011/QĐ-TTg, ngày 9/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015

01/02/2012

 

316.

Quyết định

07/2012/QĐ-TTg, ngày 8/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

30/03/2012

 

317.

Quyết định

24/2012/QĐ-TTg, ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

20/7/2012

 

318.

Quyết định

39/2012/QĐ-TTg, ngày 5/10/2012

Ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

01/12/2012

 

319.

Quyết định

11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

15/03/2013

 

320.

Chỉ thị

38/2005/CT-TTg, ngày 05/12/2005

Rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất)

13/12/2005

 

321.

Thông tư

47/2001/TTNN-CS ngày 01/01/2001

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg, ngày 11/12/2000 và Quyết định số 28/2001 /QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình , cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE(SF)"

01/01/2001

Hết hiệu lực một phần

322.

Thông tư

56/2005/TT-BNN, ngày 09/9/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 47/2001/BNN-CS ngày 19/4/2001 của Bộ NN và PTNT về hướng dẫn chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình tham gia dự án khu vực lâm nghiệp

03/10/2005

 

323.

Thông tư

11/2006/TT-BNN, ngày 14/02/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

16/3/2006

 

324.

Thông tư

14/2006/TT-BNN, ngày 07/03/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương

09/4/2006

 

325.

Thông tư

17/2006/TT-BNN, ngày 14/03/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

09/4/2006

 

326.

Thông tư

99/2006/TT-BNN, ngày 06/11/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

01/12/2006

Hết hiệu lực một phần

327.

Thông tư

102/2006/TT-BNN, ngày 13/11/2006

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

10/12/2006

 

328.

Thông tư

21/2007/TT-BNN ngày 27/03/2007

Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015"

11/5/2007

 

329.

Thông tư

22/2007/TTLT-BNN-BNV, ngày 27/03/2007

Về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương

06/5/2007

 

330.

Thông tư

38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

30/7/2007

Hết hiệu lực một phần

331.

Thông tư

57/2007/TT-BNN ngày 13/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

25/07/2007

 

332.

Thông tư

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng.

28/7/2007

Hết hiệu lực một phần

333.

Thông tư

03/2007/TTLT-BNV-BNN ngày 19/10/2007

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm

16/11/2007

 

334.

Thông tư

16/2007/TT-BNN ngày 14/02/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng Chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

13/03/2007

 

335.

Thông tư

70/2007/TT-BNN ngày 01/08/2007

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong công đồng dân cư

05/9/2007

 

336.

Thông tư

05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008

Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng

11/02/2008

 

337.

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu

02/10/2008

 

338.

Thông tư

13/2009/TT-BNN, ngày 12/3/2009

Hướng dẫn một số vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

26/4/2009

 

339.

Thông tư

24/2009/TT-BNN, ngày 05/5/2009

Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

19/6/2009

 

340.

Thông tư

25/2009/TT-BNN, ngày 05/05/2009

Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng

19/6/2009

 

341.

Thông tư

34/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2009

Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng

25/7/2009

 

342.

Thông tư

58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009

Hướng dẫn về trồng cao su trên đất lâm nghiệp

24/10/2009

Hết hiệu lực một phần

343.

Thông tư

87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/02/2010

Hết hiệu lực một phần

344.

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT, ngày 22/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”

06/5/2010

 

345.

Thông tư

98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT, ngày 19/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP

02/9/2010

 

346.

Thông tư

100/2010/TT-BNN-BCA, ngày 22/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

08/9/2010

 

347.

Thông tư

25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

348.

Thông tư

35/2011/TT-BNNPTNT, ngày 20/5/2011

Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

04/7/2011

 

349.

Thông tư

69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

05/12/2011

 

350.

Thông tư

70/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

08/12/2011

 

351.

Thông tư

78/2011/TT-BNNPTNT, ngày 11/11/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng

26/12/2011

 

352.

Thông tư

80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011

Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

07/01/2012

 

353.

Thông tư

01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

18/02/2012

Hết hiệu lực một phần

354.

Thông tư

20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012

Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

21/06/2012

 

355.

Thông tư

42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2012

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT 04/01/2012 quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

15/10/2012

 

356.

Thông tư

47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012

Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

09/11/2012

 

357.

Thông tư

51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng qui định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

05/12/2012

 

358.

Thông tư

60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012

Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

25/12/2012

 

359.

Thông tư

23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013

Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

01/07/2013

 

360.

Thông tư

24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

01/07/2013

 

361.

Thông tư

40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

20/10/2013

 

362.

Thông tư

10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014

Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển

12/5/2014

 

363.

Thông tư

38/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2014

Hướng dẫn phương án quản lý rừng bền vững

20/12/2014

 

364.

Quyết định

2375-NN-CBNLS/QĐ ngày 30/12/1996

Ban hành Quy chế về việc xét duyệt quy hoạch mạng lưới và cấp giấy phép chế biến gỗ, lâm sản khác cho các Doanh nghiệp

30/12/96

Hết hiệu lực một phần

365.

Quyết định

06/2005/QĐ-BNN ngày 24/01/2005

Ban hành quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên

27/02/2005

Hết hiệu lực một phần

366.

Quyết định

13/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính

07/04/2005

 

367.

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

07/04/2005

 

368.

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

07/04/2005

 

369.

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005

Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

08/08/2005

 

370.

Quyết định

61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ

06/11/2005

 

371.

Quyết định

62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

23/09/2006

 

372.

Quyết định

89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005

Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

26/04/2006

Hết hiệu lực một phần

373.

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

01/07/2006

 

374.

Quyết định

44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm;

23/09/2006

Hết hiệu lực một phần

375.

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/08/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 – 2020

23/09/2006

 

376.

Quyết định

106/2006/QĐ-BNN ngày 27/11/2006

Ban hành bản hướng dẫn quản lý rừng công đồng dân cư thôn

26/12/2006

 

377.

Quyết định

24/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính

25/07/2007

 

378.

Quyết định

25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

28/05/2007

 

379.

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

25/07/2007

 

380.

Quyết định

46/2007/QĐ-BNN ngày 28/5/2007

Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng

20/08/2007

 

381.

Quyết định

59/2007/QĐ-BNN ngày 19/06/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

29/08/2007

 

382.

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã;

31/10/2007

 

383.

Quyết định

104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007

Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

20/01/2008

 

384.

Quyết định

107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006;

25/01/2008

 

385.

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

03/08/2008

 

386.

Quyết định

95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008

Ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

03/11/2008

Hết hiệu lực một phần

387.

Quyết định

111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

21/12/2008

 

388.

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

18/12/2008

 

389.

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

29/12/2008

 

390.

Quyết định

128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

31/01/2009

 

391.

Thông tư liên tịch

80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03/9/2003

Hướng dẫn Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

24/09/2003

 

392.

Thông tư liên tịch

62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

10/09/2005

Hết hiệu lực một phần

393.

Thông tư liên tịch

19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

02/05/2007

Hết hiệu lực một phần

394.

Thông tư liên tịch

22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương

06/05/2007

 

395.

Thông tư liên tịch

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng

28/07/2007

Hết hiệu lực một phần

396.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/05/2008

 

397.

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 – 2010

16/6/2008

Hết hiệu lực một phần

398.

Thông tư liên tịch

65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

26/06/2008

 

399.

Thông tư liên tịch

70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ NN và PTNT- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của TTCP về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

04/01/2010

 

400.

Thông tư liên tịch

98/2010/TTLT-BQP-BNN ngày 19/7/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ;

02/09/2010

 

401.

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp

25/03/2011

 

402.

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/07/2012

Hết hiệu lực một phần

403.

Thông tư liên tịch

11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/03/2012

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

15/04/2012

 

404.

Thông tư liên tịch

62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2013

 

405.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT- BTC ngày 19/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

10/10/2013

 

406.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ- TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

20/03/2013

 

407.

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/06/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng;

15/05/2013

 

408.

Thông tư liên tịch

80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng

20/07/2013

 

409.

Thông tư liên tịch

100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số Điều Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển rừng đặc dụng

15/09/2013

 

410.

Thông tư liên tịch

01/2014/TT-BNNPTNT-BCA ngày 22/1/2014

Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

10/3/2014

 

VI. LĨNH VỰC THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

411.

Luật

79/2006/QH11, ngày 29/11/2006

Luật Đê điều

01/7/2007

 

412.

Pháp lệnh

9-L/CTN, ngày 08/3/1993

Pháp lệnh phòng, chống lụt bão

08/3/1993

 

413.

Pháp lệnh

32/2001/PL-UBTVQH10, ngày 04/4/2001

Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thủy lợi

01/7/2001

 

414.

Pháp lệnh

27/2000/PL-UBTVQH10, ngày 24/8/2000

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt bão năm 1993

01/01/2001

 

415.

Nghị định

50/CP, ngày 10/5/1997

Ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương

25/5/1997

 

416.

Nghị định

143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

19/12/2003

Hết hiệu lực một phần

417.

Nghị định

08/2006/NĐ-CP, ngày 16/01/2006

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000

13/02/2006

Hết hiệu lực một phần

418.

Nghị định

72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007

Về quản lý an toàn đập

08/6/2007

 

419.

Nghị định

113/2007/NĐ-CP, ngày 28/6/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

03/8/2007

 

420.

Nghị định

14/2010/NĐ-CP, ngày 27/02/2010

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương

20/4/2010

 

421.

Nghị định

04/2011/NĐ-CP, ngày 15/01/2011

Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

10/3/2011

 

422.

Nghị định

67/2012/NĐ-CP, ngày 10/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

01/01/2013

 

423.

Nghị định

139/2013/NĐ-CP, ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

08/12/2013

 

424.

Quyết định

93/1999/QĐ-TTg, ngày 05/4/1999

Chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão.

20/4/1999

 

425.

Quyết định

185/1999/QĐ-TTg, ngày 13/9/1999

Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.

28/9/1999

 

426.

Quyết định

104/2000/QĐ-TTg, ngày 25/8/2000

Phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020

09/9/2000

 

427.

Quyết định

63/2002/QĐ-TTg, ngày 20/5/2002

Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

20/5/2002

 

428.

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg, ngày 31/5/2006

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

429.

Quyết định

58/2006/QĐ-TTg, ngày 14/3/2006

Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

15/4/2006

 

430.

Quyết định

78/2007/QĐ-TTg, ngày 29/5/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

07/7/2007

 

431.

Quyết định

92/2007/QĐ-TTg, ngày 21/6/2007

Quyết định phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ hệ thống Sông Hồng, sông Thái Bình

31/7/2007

 

432.

Quyết định

172/2007/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007

Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

10/12/2007

 

433.

Quyết định

131/2009/QĐ-TTg, ngày 02/11/2009

Một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

01/01/2010

 

434.

Quyết định

142/2009/QĐ-TTg, ngày 31/12/2009

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

15/02/2010

 

435.

Quyết định

03/2010/QĐ-TTg, ngày 25/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi

15/3/2010

 

436.

Quyết định

01/2011/QĐ-TTg, ngày 04/01/2011

Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

01/3/2011

 

437.

Quyết định

49/2012/QĐ-TTg, ngày 08/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

30/12/2012

 

438.

Thông tư

75/2004/TT-BNN, ngày 20/12/2004

Hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước

19/01/2005

 

439.

Thông tư

33/2008/TT-BNN, ngày 04/02/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập

29/02/2008

 

440.

Thông tư

01/2009/TT-BNN, ngày 06/01/2009

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

06/02/2009

 

441.

Thông tư

26/2009/TT-BNN, ngày 11/5/2009

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

25/6/2009

 

442.

Thông tư

45/2009/TT-BNNPTNT, ngày 24/7/2009

Hướng dẫn lập và phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi

07/9/2009

 

443.

Thông tư

65/2009/TT-BNNPTNT, ngày 12/10/2009

Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

26/11/2009

 

444.

Thông tư

56/2010/TT-BNNPTNT, ngày 01/10/2010

Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi

15/11/2010

 

445.

Thông tư

42/2010/TT-BNNPTNT, 06/7/2010

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

06/01/2011

 

446.

Thông tư

39/2010/TT-BNNPTNT, ngày 28/6/2010

Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh hiểm nguy được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

12/8/2010

 

447.

Thông tư

21/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

448.

Thông tư

40/2011/TT-BNNPTNT, ngày 27/5/2011

Quy định năng lực của tổ chức cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

11/7/2011

 

449.

Thông tư

46/2011/TT-BNNPTNT, ngày 27/6/2011

Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

11/8/2011

 

450.

Thông tư

27/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi

26/12/2012

 

451.

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT/BNN-BNV-BTC, ngày 25/8/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.

24/9/2006

 

452.

Thông tư liên tịch

48/2009/TTLT-BTC-BNN, ngày 12/3/2009

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều

26/4/2009

 

453.

Thông tư liên tịch

75/2012/TCTL-BTC-BXD-BNNPTNT, ngày 15/5/2012

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

29/6/2012

 

454.

Thông tư liên tịch

04/2013/ TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT, ngày 16/01/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình Môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

02/3/2013

 

455.

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGD, ngày 31/5/2013

Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa 3 ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục trong về thực hiện Chương trình Môi trường quốc gia nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

15/7/2013

 

456.

Thông tư liên tịch

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

15/12/2014

 

457.

Quyết định

211/1998/QĐ-BNN-QLN, ngày 19/12/1998

Ban hành Quy định về chế độ sử dụng chi phí cho sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi

19/12/1998

 

458.

Quyết định

17/2002/QĐ-BNN, ngày 12/3/2002

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

25/02/2002

 

459.

Quyết định

59/2002/QĐ-BNN, ngày 03/7/2002

Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

03/7/2002

 

460.

Quyết định

55/2004/QĐ-BNN, ngày 01/11/2004

Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

27/11/2004

Hết hiệu lực một phần

461.

Quyết định

56/2004/QĐ-BNN, ngày 01/11/2004

Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

11/12/2004

Hết hiệu lực một phần

462.

Quyết định

62/2007/QĐ-BNN, ngày 28/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, ban hành kèm theo Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/8/2007

 

463.

Quyết định

92/2008/QĐ-BNN, ngày 17/9/2008

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão.

16/10/2008

 

464.

Chỉ thị

57/2006/CT-BNN, ngày 21/7/2006

Về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão

21/7/2006

 

465.

Chỉ thị

58/2006/CT-BNN, ngày 21/7/2006

Triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền núi

21/7/2006

 

466.

Chỉ thị

60/2006/CT-BNN, ngày 02/8/2006

Triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ ở các địa phương duyên hải miền Trung.

23/8/2006

 

467.

Chỉ thị

85/2007/CT-BNN, ngày 11/10/2007

Đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển

30/10/2007

 

VII. LĨNH VỰC THỦY SẢN

468.

Luật

17/2003/QH11
Ngày 26/11/2003

Luật Thủy sản

01/7/2004

 

469.

Nghị định

27/2005/NĐ-CP
Ngày 8/3/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản;

23/3/2005

Hết hiệu lực một phần

470.

Nghị định

59/2005/NĐ-CP
ngày 4/5/2005

Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

20/5/2005

Hết hiệu lực một phần

471.

Nghị định

66/2005/NĐ-CP
ngày 19/5/2005

Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

5/6/2005

 

472.

Nghị định

57/2008/NĐ-CP

ngày 02/5/2008

Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia & quốc tế

20/8/2008

 

473.

Nghị định

119/2008/NĐ-CP

Ngày 28/11/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 33/2005/NĐ-CP

13/12/2008

 

474.

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

01/4/2009

Hết hiệu lực một phần

475.

Nghị định

32/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2010

Quy định về hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam;

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

476.

Nghị định

33/2009/NĐ-CP
ngày 31/3/2010

Quy định về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

477.

Nghị định

52/2010/NĐ-CP
ngày 17/5/2010

Về nhập khẩu tàu cá

1/8/2010

Hết hiệu lực một phần

478.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP
ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

11/12/2011

 

479.

Nghị định

53/2012/NĐ-CP
ngày 20/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thuỷ sản

10/8/2012

 

480.

Nghị định

80/2012/NĐ-CP
ngày 08/10/2012

Về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

01/12/2012

 

481.

Nghị định

55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

13/7/2012

 

482.

Nghị định

102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012

Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm ngư

25/01/2013

 

483.

Nghị định

103/2013/NĐ-CP
Ngày 12/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

01/11/2013

 

484.

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/8/2014

 

485.

Nghị định

36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014

Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

20/6/2014

 

486.

Chỉ thị

22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển đặc biệt là đánh bắt xa bờ.

16/7/2006

 

487.

Quyết định

29/2007/QĐ-TTg ngày 28/2/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

25/03/2007

 

488.

Quyết định

18/2002/QÐ-BTS ngày 3/6/2002

Ban hành Quy chế khảo nghiệm giống thuỷ sản, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

18/6/2002

Hết hiệu lực một phần

489.

Quyết định

10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/ 2006

Ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

28/7/2007

Hết hiệu lực một phần

490.

Chị thị

02/2007/CT-BTS ngày 15/6/2007

Về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa

30/6/2007

 

491.

Quyết định

96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007

Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá.

15/12/2007

Hết hiệu lực một phần

492.

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008

Ban hành danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

17/6/2008

 

493.

Quyết định

82/2008/QĐ-BNN ngày 7/7/2008

Công bố Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

22/8/2008

 

494.

Thông tư

02/2006/TT-BTS
Ngày 20/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

05/4/2006

Hết hiệu lực một phần

495.

Thông tư

02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

29/7/2007

 

496.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007

Ban hành quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

18/4/2007

Hết hiệu lực một phần

497.

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008

Ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

03/03/2008

 

498.

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 2/5/2008

Ban hành Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh

2/5/2008

 

499.

Thông tư

62/2008/TT-BNN ngày 20/05/2008

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 (phạm vi bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh giống)

05/06/2008