Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 85/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 19/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 13 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 85/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, hướng đến mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, để đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả của việc triển khai thi hành luật.

- Đề cao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong việc triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình:

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật HN-GĐ

- Tỉnh tổ chức 02 Hội nghị triển khai quán triệt Luật Hôn nhân và gia đình vào các đợt triển khai tập huấn pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2015.

- Các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật Hôn nhân và gia đình mỗi huyện ít nhất 01 cuộc.

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2015.

b) Tuyên truyền rộng rãi Luật Hôn nhân và gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, in tờ gấp pháp luật tuyên truyền trong các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, ngày pháp luật và các đợt tuyên truyền văn bản pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

c) Tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tích cực thực hiện các chuyên mục, chương trình, bài viết để đăng tải, giới thiệu nội dung Luật Hôn nhân gia đình.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thi hành theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 nay không còn phù hợp; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác tuyên truyền:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tuyên truyền viên, báo cáo viên và các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Hôn nhân gia đình:

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình trong kế hoạch kiểm tra hàng năm của ngành tư pháp, của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình trên các phương tiện thông tin truyền thông; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình; biên soạn tờ gấp pháp luật về hôn nhân và gia đình phát hành rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình hiệu quả, phù hợp với thực tế, theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình ở địa phương.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về Luật Hôn nhân và gia đình tại cơ quan, tổ chức, trường học, khóm, ấp, cụm dân cư thông qua mô hình Ngày pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật. Trên cơ sở Kế hoạch này, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình cho cán bộ, nhân dân ở địa phương.

3. Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình:

Tăng cường tin, bài giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình trên chuyên mục Pháp luật; lồng ghép tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình trong các câu chuyện truyền thanh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Thường xuyên chỉ đạo và định hướng cho các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Tài chính: phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


339
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70