Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 849/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 20/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 849/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỪ TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 9001:2015 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018,

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 337/TTr-KHCN ngày 17/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 (có Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch nêu tại Điều 1 của quyết định này đúng theo quy định hiện hành; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng sang TCVN ISO 9001:2015 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX.60
b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỪ TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 SANG TCVN ISO 9001:2015 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục Đích

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (sau đây viết tắt là HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020; Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ KH&CN về lộ trình chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Bảo đảm yêu cầu đến tháng 6/2021 có 100% các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu tin học hóa ngày càng cao, tạo điều kiện cho người đứng đầu đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phạm vi HTQLCL được xây dựng, áp dụng phải bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết, gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

- Quá trình chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan; đảm bảo tiết kiệm; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa đơn vị tư vấn và đơn vị chuyển đổi; sự kiểm tra, đôn đốc kịp thời của cơ quan quản lý trong quá trình chuyển đổi.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Số lượng đơn vị và lộ trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

TT

Tên cơ quan, tổ chức

Thời gian chuyn đi

2018

2019

2020

1

Sở Nội vụ

X

 

 

2

Sở Tài chính

X

 

 

3

Sở Tư pháp

X

 

 

4

Sở Xây dựng

X

 

 

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

 

 

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

X

 

 

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

 

9

UBND huyện Quỳnh Nhai

X

 

 

10

UBND huyện Sông Mã

X

 

 

11

UBND huyện Vân Hồ

X

 

 

12

Ban dân tộc

X

 

 

13

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

X

 

 

14

Văn phòng UBND tỉnh

 

X

 

15

Thanh tra tỉnh

 

X

 

16

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

 

X

 

17

Sở Giao thông vận tải

 

X

 

18

Sở Thông tin và Truyền thông

 

X

 

19

Sở Công thương

 

X

 

20

Sở Y tế

 

X

 

21

Sở Ngoại Vụ

 

X

 

22

Sở Khoa học và Công nghệ

 

X

 

23

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

X

 

24

Chi cục Kim Lâm

 

X

 

25

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

X

 

26

Chi cục Quản lý thị trường

 

X

 

27

Chi cục Thủy lợi

 

X

 

28

Chi cục Giám định xây dựng

 

X

 

29

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

 

X

 

30

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

X

 

31

UBND thành phố Sơn La

 

X

 

32

UBND huyện Thuận Châu

 

X

 

33

UBND thị trấn Thuận Châu

 

X

 

34

UBND huyện Mường La

 

X

 

35

UBND huyện Mai Sơn

 

X

 

36

UBND huyện Yên Châu

 

X

 

37

UBND thị trấn Yên Châu

 

X

 

38

UBND huyện Mộc Châu

 

X

 

39

UBND thị trấn Mộc Châu

 

X

 

40

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

 

X

 

41

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

X

42

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

X

43

Chi cục Phát triển nông thôn

 

 

X

44

Chi cục Thủy Sản

 

 

X

45

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

X

46

UBND huyện Sốp Cộp

 

 

X

47

UBND huyện Bắc Yên

 

 

X

48

UBND huyện Phù Yên

 

 

X

49

UBND phường Chiềng Lề

 

 

X

50

UBND phường Chiềng Cơi

 

 

X

51

UBND phường Tô Hiệu

 

 

X

52

UBND phường Quyết Thng

 

 

X

53

UBND phường Chiềng Sinh

 

 

X

54

UBND phường Quyết Tâm

 

 

X

55

UBND phường Chiềng An

 

 

X

2. Nội dung, tiến độ triển khai

TT

Nội dung

Đơn vị triển khai

Tiến độ triển khai năm 2018

Tiến độ triển khai năm 2019 và 2020

1

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trong toàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

SKHCN

Quý I-II/2018

 

2

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi chi tiết tại mỗi đơn vị.

- Đơn vị chuyển đổi.

- Đơn vị tư vấn.

- Chi cục TCĐLCL.

Quý I-II/2018

Quý I

3

Xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

 

 

 

3.1

- Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 .

- Hướng dẫn xây dựng hệ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 .

- Đơn vị chuyển đổi.

- Đơn vị tư vấn.

- Chi cục TCĐLCL.

Quý II-III/2018

Quý I-II

3.2

Xây dựng hệ thống tài liệu và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 .

- Đơn vị chuyển đổi.

- Đơn vị tư vấn.

- Chi cục TCĐLCL.

Quý II-III/2018

Quý II-III

3.3

Đánh giá nội bộ HTQLCL và khắc phục những điểm không phù hợp.

- Đơn vị chuyển đổi.

- Đơn vị tư vấn,

- Chi cục TCĐLCL.

Quý III-IV/2018

Quý III-IV

3.4

Lập hồ sơ và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 .

- Đơn vị chuyển đổi.

- Đơn vị tư vấn.

- Chi cục TCĐLCL.

Quý III-IV/2018

Quý III-IV

3. Kinh phí thực hiện

- Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước chuyển đổi HTQLCL sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thực hiện lập dự toán, phê duyệt dự toán và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và nội dung theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Định mức kinh phí chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

4. Đơn vị tư vấn

Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục TCĐLCL) đánh giá năng lực của đơn vị tư vấn tham gia thực hiện chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 , nhằm đảm bảo các mục tiêu:

- Đơn vị tham gia tư vấn có đủ các điều kiện tư vấn và đã được cấp phép hoạt động theo quy định hiện hành.

- Đơn vị tham gia tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín;

- Đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả kế hoạch chuyển đổi;

- Nâng cao chất lượng HTQLCL tại mỗi đơn vị, đảm bảo yêu cầu ngày càng cao của việc tin học hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục TCĐLCL)

- Đánh giá năng lực của đơn vị thực hiện tư vấn chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động tư vấn và quá trình thực hiện của các đơn vị chuyển đổi.

- Kiểm tra, kiểm soát định kỳ đối với các nội dung: Duy trì HTQLCL; mở rộng, thu hẹp phạm vi của HTQLCL; công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn.

- Tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001; Tham gia hội nghị, hội thảo về triển khai ISO 9001 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị tư vấn ISO 9001, đơn vị áp dụng ISO 9001 không tuân thủ các quy định.

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả triển khai báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong bố trí kinh phí và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì, kiểm tra HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và các chi phí liên quan theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 gắn với công tác cải cách hành chính; tham mưu UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La, Báo Sơn La

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

5. Thủ trưởng các đơn vị áp dụng ISO 9001

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, bộ phận có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi tại đơn vị đảm bảo kinh phí, nội dung, tiến độ. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành của đơn vị và của tỉnh.

- Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; gửi kết quả công bố HTQLCL đến cơ quan quản lý nhà nước (Chi cục TCĐLCL) để quản lý, giám sát.

- Duy trì, rà soát thường xuyên HTQLCL để kịp thời mở rộng (hoặc thu hẹp) phạm vi HTQLCL khi có sự thay đổi về thủ tục hành chính và văn bản pháp luật.

Căn cứ vào nhiệm vụ đã phân công, yêu cầu các sở ban ngành, các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp chung theo quy định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


690
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93