Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 846/QĐ-VPCP năm 2008 thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 846/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 846/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2679/PT ngày 23 tháng 4 năm 2008 và văn bản số 4103/PT ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Hội đồng) để hỗ trợ Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Ủy viên;

4. Ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Viên;

5. Ông Phạm Gia Túc, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên;

6. Bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam, Ủy viên;

8. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt – May Việt Nam, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da- Giầy Việt Nam, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Ủy viên;

11. Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tâm (Dongtam Group), Ủy viên;

12. Đại diện Chi nhánh Phòng Thương mại Hoa kỳ tại Việt Nam (AMCHAM), Ủy viên;

13. Đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM), Ủy viên;

14. Đại diện Phòng Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Ủy viên;

15. Đại diện Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2. Chức năng, trách nhiệm và quan hệ công tác của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc. Thành viên Tổ Thư ký gồm một số cán bộ, chuyên viên Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, do Ông Nguyễn Nguyên Dũng làm Tổ trưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Tổ Thư ký và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Như Điều 1, Điều 3;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (6b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

OFFICE OF GOVERMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No.: 846/QD-VPCP

Ha noi, June 23, 2008

 

DECISION

ON ESTABLISHMENT OF THE ADVISORY COUNCIL OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES REFORM

THE MINISTER, CHAIRMAN OF THE OFFICE OF GOVERNMENT

Pursuant to the Government Decree No. 33/2008/NĐ-CP dated 19 March 2008 stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the Office of Government;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 30/QĐ-TTg dated 10 January 2007 approving the Master Plan for Administrative Procedures Simplification in the fields of the state management for the period 2007- 2010;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 07/QĐ-TTg dated 04 January 2008 approving the Implementation Plan for the Master Plan for Simplifying Administrative Procedures in the fields of the state management for the period 2007-2010;
Pursuant to the Prime Minister’s instructions as set forth in the Office of Government’s document No. 2679/PT dated 23 April 2008 and document No. 4103/PT dated 19 June 2008;
At the proposal set forth by the Director of Department of State Administration and Civil Service Organization,

DECIDES:

Article 1. To establish the Advisory Council of Administrative Procedures Reform (hereinafter referred to as the Council) to support the Prime Minister’s Special Task Force. The Council membership shall consist of:

1. Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Minister, Chairman of the Office of Government, to be the Chairman of the Council;

2.  Mr. Nguyễn Minh Mẫn, Director of Department of State Administration Organization and Civil Services of the Office of Government, to be the Vice Chairman of the Council;

3. Mr. Đinh Văn Ân, Director of Central Institute for Economic Research and Management, member;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 846/QĐ-VPCP năm 2008 thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.321
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154