Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 841/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 841/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 28/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN CHI TIẾT VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU “XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

n cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính ph quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nưc;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định s 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị đnh số 63/2014/TT-BTTTT ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một s điều của Lut Đấu thu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông quy định v lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cu phải lập dự án;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2016 về việc giao dự toán ngân sách nhà nưc năm 2016;

Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chng tệ nạn xã hội của Trung tâm thông tin tại các công văn số 86/TTTT-PTUD ngày 15/6/2016 và số 94/TTTT-PTUD ngày 27/6/2016;

t đề nghị của Cục trưng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tại các Tờ trình s 264/PCTNXH-KTTV ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2016 và số 275/TTr-PCTNXH ngày 03/6/2016 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội;

Xét đề ngh của Vụ trưng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hoạt động: Xây dng cơ sở dữ liệu về phòng, chng tệ nạn xã hội.

2. Cơ quan thực hin: Cục Phòng, chng tệ nạn xã hội.

3. Tổ chức xây dựng đề cương và dự toán chi tiết: Công ty cổ phn Dịch vụ truyn thông và Công nghệ thông tin Hà Nội - Hanoimedia Co., Itd.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội để hình thành hệ thống thu thập thông tin và cơ sở dữ liệu ban đầu về phòng, chống tệ nạn xã hội trên toàn quốc.

5. Nội dung đầu tư:

- Xây dựng phần mềm quản trị, khai thác, cung cấp cơ sở dữ liệu về phòng, chống tnạn xã hội.

- Chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu/chỉ số, biểu mẫu chuyên ngành về phòng, chng tệ nạn xã hội.

- Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lc cán bộ quản lý vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Cập nhật thông tin vphòng, chống tệ nạn xã hội ban đầu năm 2016 - 2017; xử lý, rà soát cập nhật theo mẫu vào hệ thống phần mềm; đồng thời sẽ cập nhật, bổ sung dữ liệu hàng năm.

6. Quy mô dữ liệu:

a. Về công tác phòng, chống ma túy: thu thập c sliệu sơ cấp và thứ cấp, gồm các chỉ tiêu:

- Số liệu thứ cp: toàn bộ người nghiện.

- Số liệu sơ cấp bao gồm các chỉ tiêu:

+ Số người nghiện ma túy được cai nghiện, quản lý sau cai (dự kiến: năm 2016: 50.000 đối tượng, năm 2017: 60.000 đối tượng).

+ Tình trạng cơ scai nghiện (cơ sở cai nghiện bắt buộc, tự nguyện, điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghin tại cộng đồng - dự kiến 5.287 cơ s).

+ Số người làm công tác cai nghiện ma túy (cp tỉnh, huyện, xã, đội công tác xã hội tình nguyện, tổ công tác cai nghiện ma túy - Năm 2016; dự kiến 7.000 cán bộ tại các Trung tâm, các Cơ sở cai nghiện đthực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; Năm 2017: dự kiến 18.000 cán bộ tại các Chi cục Phòng, chng tệ nạn xã hội và các cán bộ cai nghiện tại cộng đồng).

b. Về công tác phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: chỉ thu thập đến số liệu thứ cp, gồm các ch tiêu:

Số người bán dâm được hỗ trợ vay vn, tạo việc làm; Số xã, phường không có tệ nạn mại dâm; Snạn nhân bị buôn bán, tiếp nhận, hỗ trợ; Sngười làm công tác phòng, chng mại dâm (cấp tnh, huyện, xã, đội công tác xã hội tình nguyện) (dự kiến 2.000 bảng số liệu thống kê thứ cp).

7. Địa điểm thực hiện: Trụ sCục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Lô 25D, ngõ 8B Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Giải pháp kỹ thuật công nghệ

Phê duyệt giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong đề cương và dự toán chi tiết do Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin Hà Nội - Hanoimedia Co., Itd lập và được Trung tâm thông tin thẩm định tại công văn số 86/TTTT-PTUD ngày 15/6/2016 và số 94/TTTT-PTUD ngày 27/6/2016.

9. Dự toán được phê duyệt: 2.570.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng), trong đó:

- Chi phí thiết bị: 1.850.842.216 đồng, gồm:

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu: 1.296.200.000 đồng

+ Đào tạo, chuyển giao công nghệ: 137.275.000 đồng

+ Thu thập và tạo lập dữ liệu ban đầu:

(i) Năm 2016: 417.367.216 đồng

(ii) Năm 2017: 570.000.000 đồng

- Chi phí qun : 42.233.975 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư: 65.353.606 đồng

- Chi phí thẩm định khác: 23.859.710 đồng

- Chi phí dự phòng: 18.090.493 đồng

10. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước được cp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Cục Phòng, chng tnạn xã hội.

11. Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và triển khai dự án.

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết tại phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chn nhà thầu (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điu 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Tchức lp, thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết các gói thầu trước khi tchức lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu, đấu thầu); phê duyệt hồ sơ yêu cầu, tổ chức đấu thu, phê duyệt kết quả đu thu, ký kết hp đồng và quản lý thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra trong đấu thầu theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý.

- Xây dng và trình Bộ ban hành Quy chế cập nhật, khai thác sở dữ liệu phòng, chng tệ nạn xã hội trên phạm vi cả nước.

2. Trung tâm thông tin có trách nhiệm hỗ trợ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức thực hiện tiếp nhận cài đặt phần mềm và tích hợp vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ để đảm bảo yêu cầu vận hành theo quy định.

3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí và quyết toán dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Giám đốc Trung tâm thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 841/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

ĐVT: VNĐ

TT

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Loại hợp đồng

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần đã thc hin

 

Tng cộng

33.846.664

 

 

 

 

 

1

Lập cương và dự toán chi tiết

18.440.186

Chỉ định thầu trong nước

 

 

 

 

2

Chi phí thẩm định giá

13.879.710

Chỉ định thầu trong nước

 

 

 

 

3

Thm tra tính hiệu qu và tính khả thi của d án

1.526.768

Chỉ định thầu trong nước

 

 

 

 

II

Phần không phải đấu thầu

 

Tng cộng

60.324.468

 

 

 

 

 

1

Chi phí quản

42.233.975

 

 

 

 

 

2

Chi phí dự phòng

18.090.493

 

 

 

 

 

III

Kế hoạch đấu thầu

 

Tng cộng

2.475.828.868

 

 

 

 

 

1

Xây dựng hệ thng cơ sở dữ liệu, đào tạo chuyn giao công nghệ, thu thập và tạo lập dữ liệu ban đầu

2.420.842.216

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Trọn gói

Quý III/2016

3 tháng

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Gói số 1: Thu thập dữ liệu và tạo lập dữ liệu ban đầu (năm 2016)

417.367.216

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Trọni

Quý III/2016

3 tháng

 

- Gói số 2: Thu thập dữ liệu bổ sung và rà soát cập nhật điều chỉnh dữ liệu (năm 2017)

570.000.000

Đu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Trọn gói

Năm 2017

3 tháng

2

Giám sát trin khai thực hiện

40.707.207

Chỉ định thầu trong nước

01 túi h

Theo tlệ %

Quý III/2016

3 tháng

3

Lập hsơ mời thu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thu

4.679.445

Chđịnh thầu trong nước

01 túi hồ

Theo tlệ %

Quý III/2016

1 tháng

4

Thẩm định hsơ mời thầu

1.000.000

Chỉ định thầu trong nước

01 túi hồ

Theo tlệ %

Quý III/2016

0,5 tháng

5

Thẩm định kết quả đấu thầu

1.000.000

Chỉ định thầu trong nước

01 túi hồ

Theo tlệ %

Quý III/2016

0,5 tháng

6

Thm tra phê duyệt quyết toán

7.600.000

Chỉ định thầu trong nước

01 túi hồ

Theo tlệ %

Quý III/2016

0,5 tháng

 

Tng

2.570.000.000

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 841/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


654
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31