Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 84/2004/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 84/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang
Ngày ban hành: 13/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nước giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 428/TTr-SXD ngày 07/10/2004 (kèm theo Đề án số 430/ĐA-SXD ngày 07/10/2004) về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Xây dựng Tuyên Quang và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 258/TTr-SNV ngày 20/9/2004 về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Xây dựng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân:

Thẩm định hồ sơ: Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; thiết kế cơ sở; thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán; cấp giấy phép xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Xây dựng:

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Phòng Tổ chức hành chính, Sở Xây dựng; xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa"; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ chế "một cửa" bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; các loại giấy tờ, mẫu, đơn, sơ đồ quy trình giải quyết công việc; công khai các thủ tục chính, phí, lệ phí giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại Sở Xây theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Sở Xây dựng trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, Báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh, Báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Như Điều 3 (thực hiện)
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh
- Các Chuyên viên
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 84/2004/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255