Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 826/QĐ-BTP về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013

Số hiệu: 826/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 826/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 24/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 866b/QĐ-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-BTP ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng thông tin điện tử);
- Báo Pháp luật Việt Nam;
- Lưu: VT,TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 826 /QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình tổng thể) và các văn bản liên quan, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, chuyên nghiệp, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, từng bước hiện đại hóa công tác hành chính để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

3. Duy trì ổn định và đẩy mạnh hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính sau khi được chuyển giao cho Ngành Tư pháp.

4. Tạo cơ sở vững chắc về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính.

5. Tăng cường hiện đại hóa nền hành chính, từng bước hình thành Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

1.1. Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực giúp Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ý kiến với Quốc hội, Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

1.2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, bảo đảm hoàn thiện các dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo; không để phải xin lùi, xin rút khỏi chương trình; đôn đốc quyết liệt công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng các văn bản này trong năm 2013; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Bộ Tư pháp đối với các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

1.3. Tập trung nguồn lực xây dựng Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Hộ tịch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

1.4. Theo dõi, chủ động đôn đốc các bộ, ngành thông qua Tổ công tác liên ngành về triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm việc cắt giảm các gánh nặng và giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

2.2. Cải cách các thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ, Ngành theo hướng rõ ràng, đơn giản hóa về trình tự, giấy tờ, thời gian, tập trung cải tiến cách thức thực hiện và phân cấp thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

2.3. Định kỳ và đột xuất tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương, nhằm kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thực hiện không đúng quy định, có thái độ gây phiền hà cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời, phát hiện những khó khăn vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính để có kiến nghị, giải pháp kịp thời.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị thuộc Bộ trên cơ sở Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

3.2. Hoàn thành việc chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ sang Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; từ Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sang Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2013.

3.3. Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, giải quyết triệt để vấn đề biên chế cho công tác tư pháp ở địa phương, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ. Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức pháp chế ở Trung ương và địa phương theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

4.1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020; tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở đào tạo thuộc Bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

4.2. Hoàn thành quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ giai đoạn 2016 - 2021; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, bảo đảm tính chuyển tiếp bền vững giữa các thế hệ. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2015”, Chỉ thị về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu bia trong ngày làm việc.

5. Cải cách tài chính công

5.1. Hướng dẫn trong toàn Ngành tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao.

5.2. Tập trung thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2013; không ban hành các chương trình, đề án sử dụng kinh phí, vốn ngân sách khi không cân đối được nguồn.

5.3. Điều phối các hoạt động, đoàn đi công tác, hội nghị, hội thảo bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

6.1. Tăng cường và tổ chức tốt các buổi giao ban trực tuyến, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trong toàn Ngành bằng hình thức trực tuyến; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015.

6.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và tạo sự liên thông với các bộ, ngành và địa phương trong các lĩnh vực quản lý quan trọng của Ngành, trước hết là lĩnh vực thi hành án dân sự.

6.3. Tăng cường trao đổi văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành tại Bộ và giữa Bộ với các Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

6.4. Nâng cao nhận thức, tăng cường việc sử dụng thư điện tử trong điều hành công vụ của các đơn vị hiệu quả, đồng bộ.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

7.1. Tổ chức công tác truyên truyền về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tới từng đơn vị thuộc Bộ cũng như trong toàn Ngành. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tư pháp, lồng ghép thích hợp công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

7.2. Tập trung triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

7.3. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

7.4. Gắn công tác cải cách hành chính với thi đua, khen thưởng; kết quả cải cách hành chính là một tiêu chí để bình xét khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ và Phụ lục phân công công việc (kèm theo Kế hoạch này).

1.2. Định kỳ báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp chung để xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ. Báo cáo hàng quý gửi trước ngày 5 tháng cuối cùng của quý, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 5 tháng 6; và báo cáo năm gửi trước 05 tháng 12 hàng năm.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự quán triệt, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện của các Cục Thi hánh án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng hợp kết quả gửi về Văn phòng Bộ theo điểm 1.2 của Mục này.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí đối với các nhiệm vụ mới phát sinh, chưa có kinh phí trong Kế hoạch này.

Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Chương trình tổng thể và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 được thực hiện hiệu quả và đồng bộ. Văn phòng Bộ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị, kịp thời báo cáo với lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC:

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 826/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

I. Nhiệm vụ cải cách thể chế

1.

Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Kế hoạch

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Tháng 3/2013

2.

Xây dựng Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)

Luật

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Tháng 6/2013

3.

Xây dựng Luật Hộ tịch

Luật

Vụ Hành chính tư pháp

Năm 2013

4.

Xây dựng Luật Chứng thực

Luật

Vụ Hành chính tư pháp

Tháng 12/2013

5.

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng

Luật

Vụ Bổ trợ tư pháp

Năm 2013

6.

Xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

Luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 12/2013

7.

Xây dựng đề án Tổng thế đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

Cục kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2013

8.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/04/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê trong Ngành Tư pháp

Thông tư

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quý II/2013

9.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2008/NĐ-CP về quản lý hợp tác nước ngoài về pháp luật

Nghị định

Vụ Hợp tác quốc tế

Năm 2013

II. Cải cách thủ tục hành chính

1.

Thí điểm đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo nguyên tắc đăng ký thông báo tại Trung tâm Đăng ký giao dịch của Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

Đề án Thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Sau khi Đề án được phê duyệt

2.

Rà soát, thống kê, công bố thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

Báo cáo

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Hàng năm

3.

Rà soát, thống kê để công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Báo cáo

Vụ Bổ trợ tư pháp

Hàng năm

4.

Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp

 

Tổ chức rà soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch

Quyết định của Bộ trưởng về việc phê duyệt kế hoạch

 

Đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3/2013

 

 

Tháng 10/2013

5.

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013;

 

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành kế hoạch

Cục kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ

 

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2013

 

 

Năm 2013

6.

Quyết định công bố thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ và các quy định có liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2013

7.

Cập nhật thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Văn bản đề nghị công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Cục kiểm soát thủ tục hành chính

Từ tháng 1 - 6/2013 

III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1.

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các Nghị định khác có liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

Hoàn thành việc chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sang Vụ Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ và Sở Tư pháp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các Nghị định khác có liên quan

 

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ

 

Năm 2013

2.

Xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý III/2013

3.

Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

02 Quy chế do Bộ trưởng ban hành

Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2013

4.

Xây dựng Đề án phân cấp quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

Đề án nghiên cứu

Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2013

5.

Xây dựng Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý II/2013

6.

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngành Tư pháp giai đoạn 2013 -2015

Đề án

Thanh tra Bộ

Tháng 10/2013

7.

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành, các Cụm, Khu vực thi đua

Đề án

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Năm 2013

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

1.

Xây dựng Đề án cơ cấu công chức chuyên môn các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp.

Đề án

Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2013

2.

Xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển công chức lãnh đạo cấp phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (nhiệm vụ quy định tại Đề án thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ của Bộ Tư pháp đến năm 2015).

Đề án

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I/2013

3.

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 152-NQ/TW ngày 28/11/2012 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Kế hoạch

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I/2013

4.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức các đơn vị thuộc Bộ

Đề án

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I-III/2013

5.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức các đơn vị thuộc Bộ

Đề án

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý II, III/2013

6.

Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia của Bộ Tư pháp

Quy hoạch, kế hoạch

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I, II/2013

7.

Xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính quy định về học phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các chức danh tư pháp

Thông tư liên tịch về học phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ các chức danh tư pháp

Học viện Tư pháp

Năm 2013

V. Cải cách tài chính công

1.

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp năm 2013.

Quyết định phê duyệt Đề án và Quyết định giao quyền tự chủ của Bộ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Năm 2013

2.

Thực hiện triệt để các giải pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

VI. Hiện đại hóa nền hành chính

1.

Xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong một số lĩnh vực chuyên ngành

Các phần mềm trong các lĩnh vực về quốc tịch, lý lịch tư pháp, thi đua khen thưởng…

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2013

2.

Hoàn thiện các tính năng của hệ thống đăng ký trực tuyến đáp ứng yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu thuyền)

Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Năm 2013

3.

Xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm tin học quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng thống nhất, khoa học

Kế hoạch

Vụ Tổ chức cán bộ

Năm 2013

4.

Triển khai thực hiện Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành và Hồ sơ lưu trữ

Kế hoạch

Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ

Năm 2013

VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1.

Theo dõi, tổng hợp việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính

Báo cáo

Văn phòng Bộ

Cả năm

2.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020; theo Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”

Các bài báo, ấn phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cục Công nghệ thông tin

Bắt đầu thực hiện từ năm 2013

Triển khai “Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.

Xây dựng Chỉ số cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp và yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện.

Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp

Theo phân công của Lãnh đạo Bộ

Tháng 6/2013

2.

Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp. Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp.

Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp

Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ

3.

Phối hợp với Bộ Nội vụ theo dõi đánh giá Chỉ số về cải cách thủ tục hành chính.

Báo cáo

Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 826/QĐ-BTP về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.470
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234