Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 811/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải Ủy ban tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 811/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 09/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang tại Tờ trình số 58/TTr-SGTVT ngày 05/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử và cập nhật quy trình vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ ( Cục KSTTHC);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PCVP UBND tỉnh;
+ TTTT, TTPVHCC, KTN;
+ Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Sơn

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

2

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

PHẦN II. NỘI DUNG QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/ cá nhân thực hiện

Thời hạn

 

Tổng thời hạn giải quyết

 

10 ngày

Bước 1

Công chức Bộ phận TN&TKQ TTHC tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý KCHTGT

Công chức Bộ phận TN&TKQ TTHC

1/2 ngày

Bước 2

Phân công nhiệm vụ thẩm định

hồ sơ cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Quản lý KCHTGT

1/4 ngày

Bước 3

Công chức thụ lý hồ sơ: xem xét, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng

Công chức Phòng Quản lý KCHTGT

2 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng QLKCHTGT

1 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở soát xét ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Bước 6

Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký ban hành quyết định và chuyển kết quả cho Sở GTVT

UBND tỉnh

5 ngày

Bước 7

Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả từ văn thư và chuyển kết quả về Bộ phận TN&TKQ TTHC

Công chức Phòng Quản lý KCHTGT

1/4 ngày

Bước 8

Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân. Lưu hồ sơ theo dõi

Công chức Bộ phận TN&TKQ TTHC

-

2. Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/ cá nhân thực hiện

Thời hạn

 

Tổng thời hạn giải quyết

 

20 ngày

Bước 1

Công chức Bộ phận TN&TKQ TTHC tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý KCHTGT

Công chức Bộ phận TN&TKQ TTHC

1/2 ngày

Bước 2

Phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Quản lý KCHTGT

1/4 ngày

Bước 3

Công chức thụ lý hồ sơ: xem xét, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng

Công chức Phòng Quản lý KCHTGT

7 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng kiểm tra, soát xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng QLKCHTGT

1 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở soát xét ký Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Bước 6

Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký ban hành quyết định và chuyển kết quả cho Sở GTVT

UBND tỉnh

10 ngày

Bước 7

Công chức thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả từ văn thư và chuyển kết quả về Bộ phận TN&TKQ TTHC

Công chức Phòng Quản lý KCHTGT

1/4 ngày

Bước 8

Trả lại kết quả cho tổ chức/công dân. Lưu hồ sơ theo dõi

Công chức Bộ phận TN&TKQ TTHC

-

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 09/05/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!