Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 811/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Số hiệu: 811/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 30/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2018-2025 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 771/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”;

Căn cứ văn bản số 1000/UBDT-TCCB ngày 29/8/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-UBDT ngày 16/01/2019 của Ủy ban Dân tộc về Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Hội thảo tham vấn triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tưng Chính phủ;

Xét đề nghị ca Giám đốc Học viện Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Học viện Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Học viện Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CN UBDT (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN Phan Văn Hùng;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, HVDT(06).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Phan Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2018-2025 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 771/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 811/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đán với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung Đán và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018;

b) Bảo đảm mục tiêu của Đề án: Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Yêu cầu

a) Các nội dung hoạt động trong Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, bám sát từng nội dung của Đề án và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể, phân định rõ cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp thực hiện, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này;

d) Để đảm bảo triển khai, thực hiện Đề án kịp thời, thống nhất, yêu cầu các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Đán theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo tính khoa học, chất lượng, hiệu quả.

e) Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm, chủ động, kịp thời phối hp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; bảo đảm thời gian, tiến độ Kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Từ năm 2018 đến năm 2020

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung Đán, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức cho 04 nhóm đối tượng và chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức cho 04 nhóm đối tượng và tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đi tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

c) Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn giảng viên, báo cáo viên giảng dạy kiến thức dân tộc.

d) Tổ chức các cuộc Hội thảo:

- Hội thảo tham vấn triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

- Hội thảo tham vấn với các Bộ, ngành có liên quan, Học viện (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Công an nhân dân,...) thống nhất biên soạn phần nội dung về kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2, bảo đảm lồng ghép với các chương trình: Lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và học tập Nghị quyết.

- Hội thảo góp ý chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức cho 04 nhóm đối tượng.

- Hội thảo tham vấn tổ chức triển khai bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

e) Tổ chức thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đi với cán bộ, công chức, viên chức cho 04 nhóm đối tượng và chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

g) Xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số:

Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên có trình độ chuyên môn phù hp, có năng lực, phương pháp sư phạm, có kinh nghiệm, am hiểu về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.

h) Tổ chức các lp tập huấn về kiến thức dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ cho các lp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

i) Tổ chức các lp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức; các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số.

k) Lập kế hoạch và xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án theo quy định của luật ngân sách nhà nước.

l) Tổng hp nhu cầu, kế hoạch bồi dưỡng của các bộ, ngành và địa phương, theo từng năm và cả giai đoạn.

m) Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất kết quả thực hiện Đ án.

n) Tổ chức kiểm tra thực hiện Đề án.

2. Từ năm 2021 đến năm 2025

a) Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ cho các lớp bồi dưỡng của Đ án.

b) Tổ chức, triển khai bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo 04 nhóm đối tượng và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

c) Chuyển giao Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số cho các Bộ, ngành, địa phương theo quy định.

d) Hàng năm bổ sung, cập nhật, bồi dưỡng nâng cao kiến thức dân tộc cho 04 nhóm đối tượng và tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

e) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng của các Bộ, ngành trung ương và địa phương.

g) Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

h) Đề xuất nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức cho giai đoạn tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hc viên Dân tc

Giao Học viện Dân tộc chủ trì phối hp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch được phê duyệt, cụ thể:

a) Phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn triển khai Đ án.

b) Thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 06/TB-UBDT ngày 16/01/2019 của Ủy ban Dân tộc về Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Hội thảo tham vấn triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

c) Xây dựng các văn bản quản lý:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án;

- Xây dựng tiêu chí, cách thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức về tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số;

- Xây dựng công văn gửi Bộ, ngành Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy kiến thức dân tộc cho từng nhóm đối tượng và tham gia tập huấn kiến thức dân tộc.

- Xây dựng văn bản gửi các Học viện, trường đề nghị lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình đang giảng dạy đối với các nhóm đối tượng 1 và nhóm đối tượng 2.

d) Tổ chức Hội thảo:

- Hội thảo tham vấn các Bộ, ngành có liên quan, các Học viện để thống nhất biên soạn tài liệu kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2.

- Hội thảo góp ý chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức cho 04 nhóm đối tượng

- Hội thảo tham vấn tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

e) Xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 04 nhóm đối tượng và tiếng dân tộc thiểu số; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn giảng viên, báo cáo viên giảng dạy kiến thức dân tộc.

g) Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.

h) Tổ chức các lp tập huấn giảng viên, báo cáo viên giảng dạy kiến thức dân tộc và các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số.

i) Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bồi dưỡng ở các Bộ, ngành trung ương và ở địa phương; tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện bồi dưỡng theo nội dung Đ án.

k) Dự báo và đề xuất nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức cho giai đoạn tiếp theo.

2. VTổ chức cán b

- Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trong việc phối hợp với Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xác định cụ thể các nhóm đối tượng thực hiện bồi dưỡng.

- Phối hợp với các Vụ, đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định đưa tiêu chí kết quả bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc thực hiện Đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của Đề án.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc, Vụ Tổ chức Cán bộ thẩm định Kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai các nội dung Đán theo thẩm quyền báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định.

4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Học viện Dân tộc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ thời gian đã được phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đán “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban Dân tộc./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 811/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Thi gian thc hiện

Sản phm

Trách nhiệm thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vphi hợp

 

CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 2018, 2019

1

Hội thảo tham vấn trin khai Đ án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

24/12/2018

- Kế hoạch Hội thảo;

- Biên bản Hội thảo;

- Thông báo Kết luận (số 06/TB-UBDT ngày 16/01/2019).

Học viện Dân tộc

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch-Tài chính.

2

Thành lập Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

26/4/2019

Quyết định số 244/QĐ-UBDT ngày 26/4/2019.

Học viện Dân tộc

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

3

Công văn hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

17/5/2019

Công văn s 490/UBDT-HVDT ngày 17/5/2019

Học viện Dân tộc

Vụ Tổ chức cán bộ.

4

Thành lập Tổ biên soạn chuyên đề “Chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc” đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4.

26/6/2019

Quyết định số 423/QĐ-UBDT

Học viện Dân tộc

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

5

Thành lập Tổ biên soạn chuyên đề “Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi” đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4.

26/6/2019

Quyết định số 424/QĐ-UBDT

Học viện Dân tộc

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

6

Thành lập Tổ biên soạn chuyên đề “Tổng quan về dân tộc thiểu số ở Việt Nam” đi với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4.

26/6/2019

Quyết định số 425/QĐ-UBDT

Học viện Dân tộc

- Vụ Tchức cán bộ;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

7

Thành lập Tổ biên soạn chuyên đề “Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4.

26/6/2019

Quyết định số 427/QĐ- UBDT

Học viện Dân tộc

- Vụ T chc cán b;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

8

Thành lập Tổ biên soạn chuyên đề “Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vững mạnh” đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4.

26/6/2019

Quyết định số 428/QĐ-UBDT

Học viện Dân tộc

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

9

Thành lập Tbiên soạn chuyên đề “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số” đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4.

26/6/2019

Quyết định số 429/QĐ-UBDT

Học viện Dân tộc

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

10

Thành lập Tcông tác tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

13/9/2019

Quyết định số 642/QĐ-UBDT

Học viện Dân tộc

- Vụ Tchức cán bộ;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Quý IV/2019

Kế hoạch triển khai Đề án

Học viện Dân tộc

- Vụ tổ chức cán bộ;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

2

Xây dựng tiêu chí, cách thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức về tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số

Giai đoạn 2018-2025

Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Học viện Dân tộc

3

Xây dựng công văn gửi Bộ, ngành Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và tham gia tập huấn kiến thức dân tộc.

Năm 2019

Công văn

Học viện Dân tộc

Vụ Tổ chức cán bộ

4

Xây dựng văn bản gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng); Học viện Chính trị công an nhân dân; Học viện An ninh (Bộ Công an), các Trường Quân sự Quân khu,... đề nghị lồng ghép kiến thức dân tộc vào chương trình đang giảng dạy đối với các nhóm đối tượng 1 và nhóm đối tượng 2 của các Học viện, Trường.

Năm 2020

Công văn

Học viện Dân tộc

Vụ Tổ chức cán bộ

TCHỨC HỘI THẢO

1

Hội thảo góp ý chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức cho 04 nhóm đi tượng

Năm 2019

- Kế hoạch Hội thảo;

- Biên bản Hội thảo.

Học viện Dân tộc

Các Vụ, đơn vị có liên quan

2

Hội thảo tham vấn tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số dành cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã.

Năm 2019

- Kế hoạch Hội thảo;

- Biên bản Hội thảo.

Học viện Dân tộc

Các Vụ, đơn vị có liên quan

3

Hội thảo tham vấn với các Bộ, ngành có liên quan, các Học viện (Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng,...) thống nhất biên soạn phần nội dung về kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2, bảo đảm lồng ghép với các chương trình: Lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và học tập Nghị quyết.

Năm 2020

- Kế hoạch Hội thảo;

- Biên bản Hội thảo.

Học viện Dân tộc

Các Vụ, đơn vị có liên quan

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG

1

Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 04 nhóm đối tượng.

Năm 2019; 2020

Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc 04 nhóm đối tượng.

Học viện Dân tộc

Các Vụ, đơn vị có liên quan

2

Tổ chức biên soạn tài liệu cho nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 bảo đảm lồng ghép với các chương trình: Lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và học tập Nghị quyết.

Năm 2020

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2

Học viện Dân tộc

Các Vụ, đơn vị có liên quan

3

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4

Năm 2019; 2020

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4

Học viện Dân tộc

Các Vụ, đơn vị có liên quan

4

Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Năm 2020

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Học viện Dân tộc

Các Vụ, đơn vị có liên quan

5

Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn giảng viên, báo cáo viên giảng dạy kiến thức dân tộc

Năm 2020

Tài liệu tập huấn giảng viên, báo cáo viên

Học viện Dân tộc

Các Vụ, đơn vị có liên quan

6

Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 4 nhóm đối tượng và tiếng dân tộc thiểu số.

Hàng năm

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số

Học viện Dân tộc

 

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

1

Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức dân tộc tiếng dân tộc thiểu số.

Năm 2019; 2020

Quyết định phê duyệt danh sách giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên

Học viện Dân tộc

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở Bộ, ngành, địa phương;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan

2

Lập danh sách giảng viên, báo cáo viên tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên năm 2019 và cập nhật, bsung cho những năm tiếp theo

Năm 2019

Danh sách giảng viên, báo cáo viên năm 2019

Học viện Dân tộc

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở Bộ, ngành, địa phương;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan

3

Xây dựng kế hoạch tập huấn giảng viên, báo cáo viên giai đoạn 2018-2025

Giai đoạn 2018-2025

Kế hoạch

Học viện Dân tộc

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở Bộ, ngành, địa phương;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan

TCHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

1

Tchức các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên giảng dạy kiến thức dân tộc

Giai đoạn 2018-2025

- Các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên;

- Báo cáo kết quả tổ chức lớp tập huấn

Học viện Dân tộc

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở Bộ, ngành, địa phương;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan

2

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Giai đoạn 2018-2025

- Các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc;

- Báo cáo kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Dân tộc

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở Bộ, ngành, địa phương;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan

3

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2018-2025

- Các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;

- Báo cáo kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng.

Học viện Dân tộc

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở Bộ, ngành, địa phương;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BI DƯỠNG

1

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng

Hàng năm

Báo cáo

Học viện Dân tộc

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở Bộ, ngành, địa phương;

- Các Vụ, đơn vị có liên quan.

2

Tổ chức các đoàn công tác đi kim tra việc tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số ở các Bộ, ngành trung ương và ở địa phương.

Hàng năm

Báo cáo

Học viện Dân tộc

- Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Các Vụ, đơn vị có liên quan

3

Tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện bồi dưỡng theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2020; 2025

Báo cáo tổng kết

Học viện Dân tộc

- Vụ Tổ chức Cán bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Các Vụ, đơn vị có liên quan

NHIỆM VỤ KHÁC

1

Dự báo và đề xuất nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, viên chức cho giai đoạn tiếp theo

Năm 2025

Đề án

Học viện Dân tộc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 811/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


883
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19