Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (kiểm lâm) áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 81/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 11/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (KIỂM LÂM) ÁP DỤNG TẠI UBND TỈNH, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT, CHI CỤC KIỂM LÂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2174/SNN-TTCB ngày 28/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (KIỂM LÂM) ÁP DỤNG TẠI UBND TỈNH, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT, CHI CỤC KIỂM LÂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý).

 

2

Thủ tục Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê rừng hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài).

 

3

Thủ tục Giao rừng đối với tổ chức

 

4

Thủ tục Cho thuê rừng đối với tổ chức

 

5

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã (không phải loài thủy sinh) quy định tại Phụ lục I của CITES

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Trang

1

T-QBI-035973-TT QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES

Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ

 

2

T-QBI-281215-TT, Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì đích mục thương mại trên lâm phần của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ NN & PTNT

 

3

T-QBI-281218-TT, Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ NN & PTNT

 

4

T-QBI-035835-TT, Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ NN & PTNT

 

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Ban quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sơ đến Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình).

Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình phải thông báo cho cơ quan trình hồ sơ biết để hoàn thiện.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hoàn thiện thẩm định hồ sơ đề án thành lập trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đối với khu rừng đặc dụng. Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm: Đại diện các sở, ngành của tỉnh, một số tổ chức khoa học và đơn vị liên quan; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ tịch Hội đồng.

- Bước 3. Phê duyệt đề án

+ Sau khi nhận được hồ sơ, văn bản thẩm định và tờ trình của Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ Trên cơ sở hồ sơ, văn bản thẩm định và tờ trình của Sở Nông nghiệp & PTNT và văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.

Thời gian hoàn thành phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật khu rừng đặc dụng không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

- Bước 4. Ban quản lý khu rừng đặc dụng nhận kết quả trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Kiểm lâm).

1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

- Báo cáo đề án thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, gồm:

+ Luận chứng về sự cần thiết về cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đối với cả vùng, khu vực;

+ Xác định nhu cầu và nguồn vốn đầu tư, nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng các hoạt động cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật;

+ Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật;

+ Quy chế hoạt động; 

+ Tổ chức thực hiện.

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

1.4. Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ hồ sơ.

1.5. Thời hạn giải quyết:

Thời gian hoàn thành thẩm định hồ sơ và phê duyệt đề án thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật khu rừng đặc dụng không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Kiểm lâm).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành của tỉnh, một số tổ chức khoa học và đơn vị liên quan.

1.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

1.8. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

1.10. Phí, lệ phí: Không.

1.11. Yêu cầu thủ tục hành chính:

Phải đảm bảo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT, cụ thể: Chỉ thành lập mới Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật ở những khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học cao để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn đối với cả vùng, khu vực phù hợp với quy hoạch hệ thống cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cả nước. 

1.12. Cơ sở pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

 

2. Thủ tục Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê rừng hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

2.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Chủ rừng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (qua Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT).

Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; nghiên cứu, tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi rừng.

- Bước 3. Quyết định thu hồi rừng

Trong thời hạn 05 (năm) ngày sau khi nhận được văn bản tham mưu của Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đến Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND cấp huyện.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc (nếu có).

2.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

2.3. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Bảng kê tài sản chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có).

2.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

2.5. Thời hạn giải quyết:

 Trong thời hạn 20 (hai mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức.

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp & PTNT.

2.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi rừng.

2.8. Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

2.10. Phí, lệ phí: Không.

2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

2.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 26, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Điều 26, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Mục IV, Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

- Khoản 6, Điều 3, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

3. Thủ tục Giao rừng đối với tổ chức

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức có nhu cầu được giao rừng nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình (qua Chi cục Kiểm lâm).

Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ và xác định hiện trạng rừng

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị giao rừng Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm:

+ Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị giao rừng và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật trước khi giao rừng.

+ Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác định và đánh giá hiện trạng khu rừng tại thực địa dự kiến giao. Kết quả kiểm tra và đánh giá hiện trạng rừng phải lập thành biên bản xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng và có ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện các chủ rừng liền kề.

+ Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao rừng cho tổ chức.

Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức.

- Bước 3. Quyết định giao rừng

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và tờ trình do Sở Nông nghiệp & PTNT trình, UBND tỉnh xem xét, ký quyết định giao rừng cho tổ chức (theo mẫu).

- Bước 4. Bàn giao rừng

Sau khi nhận được quyết định giao của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Kiểm lâm) phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho tổ chức. Việc bàn giao phải xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng được giao và lập thành biên bản, có sự tham gia và ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian thực hiện Bước 4 không quá 03 (ba) ngày làm việc.

Nếu tổ chức không đủ điều kiện được giao rừng thì Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Kiểm lâm) phải trả lại hồ sơ cho tổ chức và thông báo rõ lý do không được giao rừng.

3.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

3.3. Thành phần hồ sơ:

- Đề nghị giao rừng, thuê rừng theo mẫu;

- Phương án quản lý, sử dụng bền vững khu rừng (bản chính).

3.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

3.5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

3.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định giao rừng cho tổ chức (Phụ lục 4 Thông tư số 38/2007/TT-BNN).

3.8. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.  

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị giao rừng, cho thuê rừng (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

3.10. Phí, lệ phí: Không.

3.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

3.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 24 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Điều 20, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Điều 1, Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.

 

PHỤ LỤC 5

ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG DÙNG CHO TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG

Kính gửi:..............................................................................................

1. Tên tổ chức đề nghị giao rừng, cho thuê rừng (1)..........................................................

……………………………………………….......……………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính.........................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ.................................................. Điện thoại..............................................

4. Địa điểm khu rừng đề nghị giao, cho thuê (2)................................................................

5. Diện tích đề nghị giao rừng, cho thuê (ha)......................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3)..........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm).................................................................................................

8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có)................................................................

9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn...............

Các cam kết khác (nếu có):.................................................................................................

 

 

........, ngày ... tháng ... năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu)

 

Chú ý:

1. Đối với tổ chức phải ghi rõ: Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.

3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

 

4. Thủ tục Cho thuê rừng đối với tổ chức

4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức có nhu cầu được thuê rừng nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình (qua Chi cục Kiểm lâm)

Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ và xác định hiện trạng rừng

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm:

+ Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị giao rừng, thuê rừng và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật trước khi cho thuê rừng.

+ Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác định và đánh giá hiện trạng khu rừng tại thực địa dự kiến cho tổ chức thuê. Kết quả kiểm tra và đánh giá hiện trạng rừng phải lập thành biên bản xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng và có ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện các chủ rừng liền kề.

+ Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho thuê rừng cho tổ chức.

Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức.

- Bước 3. Quyết định cho thuê rừng

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và tờ trình do Sở Nông nghiệp & PTNT trình, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký quyết định cho thuê rừng cho tổ chức; ký hợp đồng cho thuê rừng (theo mẫu).

- Bước 4. Bàn giao rừng

Sau khi nhận được quyết định cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Kiểm lâm) phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho tổ chức. Việc bàn giao phải xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, trữ lượng, bản đồ khu rừng được giao và lập thành biên bản, có sự tham gia và ký tên của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian thực hiện Bước 4 không quá 3 (ba) ngày làm việc.

Trong quá trình thực hiện các bước cho thuê rừng nêu trên, nếu tổ chức không đủ điều kiện được thuê rừng thì Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Kiểm lâm) phải trả lại hồ sơ cho tổ chức và thông báo rõ lý do không được thuê rừng.

4.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

4.3. Thành phần hồ sơ:

- Đề nghị giao rừng, thuê rừng theo mẫu;

- Phương án quản lý, sử dụng bền vững khu rừng (bản chính).

4.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

4.5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện, cấp xã.

4.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định cho thuê rừng đối với tổ chức (Phụ lục 4, Thông tư số 38/2007/TT-BNN).

4.8. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.  

4.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị giao rừng, cho thuê rừng (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

4.10. Phí, lệ phí: Không.

4.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

4.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điều 25 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Điều 21, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Điều 1, Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.

 

PHỤ LỤC 5

ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG DÙNG CHO TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG

Kính gửi:.............................................................................................

1. Tên tổ chức đề nghị giao rừng, cho thuê rừng (1).........................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính........................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ................................................... Điện thoại.............................................

4. Địa điểm khu rừng đề nghị giao, cho thuê (2)................................................................

5. Diện tích đề nghị giao rừng, cho thuê (ha).....................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3).........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm)................................................................................................

8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có)...............................................................

9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn..............

Các cam kết khác (nếu có):.................................................................................................

 

 

........, ngày ... tháng ... năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu)

 

Chú ý:

1. Đối với tổ chức phải ghi rõ: Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.

3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

 

5. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã (không phải loài thủy sinh) quy định tại Phụ lục I của CITES   

5.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES nộp hồ sơ đến Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.

Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Thẩm định và cấp giấy chứng nhân

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Chi cục Kiểm lâm phải thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Kiểm lâm phải hoàn thành việc thẩm định và gửi hồ sơ đã thẩm định cho cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn năm (05) ngày làm việc cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải thông báo lý do từ chối cho Chi cục Kiểm lâm và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo.

Trường hợp chấp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải xem xét, gửi hồ sơ đăng ký cho Ban Thư ký Công ước CITES quốc tế để xem xét, chấp nhận trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đã được thẩm định.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chấp nhận của Ban Thư ký CITES quốc tế, cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo vì mục đích thương mại loài thuộc Phụ lục I của CITES cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Bước 3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo vì mục đích thương mại loài thuộc Phụ lục I của CITES tại Chi cục Kiểm lâm nơi đã nộp hồ sơ.

Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.

5.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

5.3. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận; 

- Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài quy định tại Phụ lục I của Công ­ư­ớc CITES theo mẫu;

- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ­ư­ớc CITES theo mẫu.

5.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

5.5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Thư ký CITES quốc tế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm, cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

5.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES.

5.8. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

5.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu hồ sơ xin cấp phép (Phụ lục III-A, III-B ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ).

5.10. Phí, lệ phí: Không.

5.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đáp ứng các điều kiện về trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, cụ thể:

a) Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:

- Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.

- Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư­­ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.

- Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên.

- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng­­ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý cho phép.

b) Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:

- Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

- Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.

5.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.

 

PHỤ LỤC III-A

MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ TRỒNG CẤY NHÂN TẠO CÁC LOÀI PHỤ LỤC I CỦA CÔNG ƯỚC CITES
(Ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP)

ANNEX III-A

SAMPLE REQUEST FOR REGISTRATION FARM OF PLANT SPECIES BELONG TO CITES APPENDIX I
(in accompanied with Decree of Government No 98/2011/ND-CP)

1. Tên và địa chỉ của cơ sở/Name and address of the requested farm:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện/Full name owners or their representatives:

Số CMND/Hộ chiếu/ID/Passport:.......... Ngày cấp/date:........... Nơi cấp/place:..............

3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường)/Registration species for artificial propagation (scientific name, common names):

4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo/Number of plant species and artificial propagation register:

5. Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp)/Description of seed sources of species for artificial propagation register (documented seed sources are exploited or legally imported:

6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo/Described methods for artificial propagation:

7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở/Description of infrastructure conditions:

8. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới/Annual output of previous, current and expected in the coming years:

9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam/Certificate specimens do not carry diseases or harmful to other economic activities of national institutions for the artificial propagation of the species are not distributed in Vietnam:

10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES/Other required information by CITES for plant species in Appendix I of the CITES:

 

PHỤ LỤC III-B

MẪU HỒ SƠ GỬI KÈM CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CÁC TRẠI NUÔI SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC I CỦA CÔNG ƯỚC CITES
(Ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP)

ANNEX III-B

SAMPLE REQUEST FOR REGISTRATION FARM OF SPECIES BELONG TO CITES APPENDIX I
(in accompanied with Decree of Government No 98/2011/NĐ-CP)

1. Tên và địa chỉ của trại/Name and address of the farm:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện/Full name owners or their representatives: Số CMND/Hộ chiếu/ID/Passport:.......... Ngày cấp/date: .......... Nơi cấp/place: ..........

3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường)/Species registered breeding (scientific names, common names):

4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản/Details about the number and age of males, female reproduction in the breed:

5. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia/Documents proving that the breed which had originated legal under current regulations, or prove that the importation in accordance with the provisions of CITES and national legislation, if they are imported:

6. Nếu trại mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phương pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất được thế hệ F2/If a new farm produce F1 generation, provide documents to prove the camp is manages and operated under a method that other camps have applied and been recognized already producing F2 generation:

7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới/Annual output of previous, current and expected in the coming years:

8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác)/Product (live animals, skins, bones, serum, organs or other derivatives):

9. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu/Detailed description of methods marked specimens (card, chip, cut off ears, cut flakes), to identify sources of seed breeding, and the next generation of products for export:

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách thức lưu trữ thông tin/Describes the infrastructure of the farm: area, breeding technologies, food supply, veterinary capacity, environmental hygiene, how to store information:

11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ước, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ước hoặc được đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ước và luật pháp của quốc gia đó/The Vietnamese breeding farms but their species are not distributed in Viet Nam have to provide the evidence of specimens were derived from pre-Convention specimens or to colected in countries such species distribution accordance with the provisions or the Convention and the laws of that country:

12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế của quốc gia/Submit a certificate of non - disease samples or not harmful to other economic activites of Vietnam if the species are not distributed in Vietnam:

13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES/Other information requires by CITES to those animals specified in Annex I of the CITES:

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, B SUNG

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại phụ lục II, III của Công ước CITES

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES nộp hồ sơ đến Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.

Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ

+ Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Chi cục Kiểm lâm phải thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Kiểm lâm tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo theo Mẫu Phụ biểu 5 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP.

- Bước 3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận, nhận kết quả tại Chi cục Kiểm lâm nơi tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó biết.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận; 

- Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ­ư­ớc CITES theo mẫu;

- Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ­ư­ớc CITES theo mẫu.

1.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

1.5. Thời hạn giải quyết:

 Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

1.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo (theo Mẫu Phụ biểu 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP).

1.8. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu hồ sơ xin cấp phép (Phụ lục IV-A, IV-B ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ).

1.10. Phí, lệ phí: Không

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, cụ thể:

a) Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật phải có các điều kiện sau đây:

- Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.

- Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã đư­­ợc cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.

- Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên.

- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng­­ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý cho phép.

b) Cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật phải có các điều kiện sau đây:

- Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.

- Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.

- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.

1.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

 

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm

PHỤ LỤC IV-A

HỒ SƠ KÈM THEO CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CƠ SỞ TRỒNG CẤY NHÂN TẠO THỰC VẬT HOANG DÃ QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC II, III CỦA CÔNG ƯỚC CITES VÀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP)

 

ANNEX IV-A

ATTACHED DOCUMENTS REQUEST FOR REGISTRATION OF ESTABLISHMENTS FOR ARTIFICIAL PROPAGATION OF WILD PLANTS SPECIFIED IN APPENDIX II AND APPENDIX III OF CITES AND IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF VIETNAM
(in accompanied with Decree of Government No 98/2011/NĐ-CP)

1. Tên và địa chỉ của cơ sở/Name and address of the farm:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện/Full name owners or their representatives:

Số CMND/Hộ chiếu/ID/Passport:.......... Ngày cấp/date: .......... Nơi cấp/place: ..........

3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường)/Registration species for artificial propagation (the scientific name and common names):

4. Mô tả số lượng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên/Describes the number of seed sources from the legal exploitation of natural:

5. Mô tả điều kiện hạ tầng và phương thức trồng cấy/Description infrastructure conditions and cultivation method:

6. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới/Annual output of previous, current and expected in the coming years:

 

PHỤ LỤC IV-B

HỒ SƠ KÈM THEO CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUY ĐỊNH TẠI CÁC PHỤ LỤC II, III CỦA CÔNG ƯỚC CITES VÀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP)

 

ANNEX IV-B

DOCUMENTS ATTACHED REQUEST FOR REGISTRATION OF FARMS FOR BREEDING OF WILD ANIMALS SPECIFIED IN APPENDIX II AND PPENDIX III OF CITES AND IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF VIETNAM
(in accompanied with Decree of Government No 98/2011/NĐ-CP)

Tên và địa chỉ của trại/Name and address of the farm:

1. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện/The full name of the farmer or his representatives:

Số CMND/Hộ chiếu/ID/Passport: .......... Ngày cấp/date: .......... Nơi cấp/place: ..........

2. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường)/Registered breeding species (scientific names and common names):

3. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản/Details about the number and age of males, female reproduction in the breed:

4. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia/Documents proving that the breed is considered illegal under current regulations, or if imported, they must prove that the import is consistent with the provisions of CITES and national legislation:

5. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cường nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen/Written assessment of needs and supply samples to strengthen seed breeding to develop genetic resources:

6. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác)/Product categories exports (live animals, skins, his parish, serum, organs or other derivatives):

7. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: Diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức lưu trữ thông tin/Describes the infrastructure of the farm: area, breeding technologies, food supply, veterinary capacity, environmental sanitation and how to store information.

 

2. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên lâm phần của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

2.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại nộp hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm tiếp nhận, kiểm tra và xem xét, xác nhận những thông tin trong hồ sơ bằng văn bản; gửi hồ sơ và văn bản xác nhận đến Chi cục Kiểm lâm.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết.

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép khai thác

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Hạt Kiểm lâm chuyển đến, Chi cục Kiểm lâm phải lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định do Chi cục Kiểm lâm quyết định gồm: Đại diện của chủ rừng; cơ quan quản lý môi trường, thú y; Thủ trưởng Chi cục Kiểm lâm là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác, báo cáo đánh giá quần thể; lập biên bản thẩm định; báo cáo cơ quan cấp giấy phép khai thác.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khai thác hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp giấy phép khai thác.

- Bước 4. Trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký giấy phép khai thác hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép khai thác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kết quả cho Hạt Kiểm lâm nơi tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận được kết quả, Hạt Kiểm lâm giao trả ngay cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

2.3. Thành phần hồ sơ:

- Bản chính đề nghị cấp giấy phép khai thác thể hiện rõ các nội dung: Tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc số chứng minh nhân dân của tổ chức, cá nhân đề nghị; tên loài, số lượng, địa danh, thời gian; mục đích, phương thức khai thác; 

- Bản chính thuyết minh phương án khai thác thể hiện rõ các nội dung: Tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc số chứng minh nhân dân của tổ chức, cá nhân đề nghị; mô tả hiện trạng của khu vực khai thác; thời gian khai thác; tên loài, số lượng khai thác; phương tiện, công cụ, phương thức, danh sách những người thực hiện khai thác;

- Bản chính báo cáo đánh giá quần thể loài động vật rừng thông thường đề nghị khai thác từ tự nhiên thể hiện rõ các nội dung: Giới thiệu về đơn vị tư vấn; tổng quan khu vực, phương pháp, thời gian, kết quả; phương án khai thác; kết luận và kiến nghị (do tổ chức được pháp luật quy định có chức năng điều tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học về lâm nghiệp, sinh học lập);

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức; bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân đề nghị cấp giấy phép;

- Bản chính giấy chấp thuận phương án khai thác của chủ rừng hoặc hợp đồng hợp tác với chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không đồng thời là chủ rừng.

2.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

2.5. Thời hạn giải quyết :

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Chủ rừng; cơ quan quản lý môi trường, thú y.

2.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Kết quả: Giấy phép khai thác hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép khai thác.

- Thời hạn của giấy phép khai thác: Phù hợp với phương án khai thác, nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày.

2.8. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị cấp giấy phép khai thác (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Thuyết minh phương án khai thác (Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ NN và PTNT);

 - Báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng thông thường (Mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ NN&PTNT).

2.10. Phí, lệ phí: Không.

2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT, cụ thể:

- Sử dụng công cụ, phương tiện đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, không gây tổn hại sinh cảnh và môi trường;

- Được sự đồng ý của chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân khai thác không đồng thời là chủ rừng;

- Không khai thác vì mục đích thương mại trong các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

2.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

- Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.

Mẫu 1. Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

Kính gửi:……………………………………………....

1. Tên tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức: Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp 

- Cá nhân: Họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

2. Nội dung đề nghị khai thác động vật rừng thông thường:

- Tên loài đề nghị cấp giấy phép khai thác (bao gồm tên thông thường và tên khoa học)

- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ): ..........; trong đó:

+ Con non:

+ Con trưởng thành:

+ Khác (nêu rõ):

- Địa danh khai thác (ghi rõ tới tiểu khu và tên chủ rừng)

- Thời gian dự kiến khai thác: Từ ngày ... tháng ... năm ..... đến ngày ... tháng ... năm .....

3. Mục đích khai thác:

4. Phương thức khai thác: 

5. Tài liệu gửi kèm:

- Thuyết minh phương án khai thác

- Báo cáo đánh giá quần thể...

 

 

……….., ngày ... tháng ... năm .....
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

Mẫu 2. Thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

1. Tên tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức: Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp 

- Cá nhân: Họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

2. Giới thiệu chung:

Giới thiệu về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác; mục đích khai thác; tác động của việc khai thác, v.v.

3. Mô tả hiện trạng của khu vực đề nghị khai thác:

a) Vị trí khu vực khai thác: Thuộc lô:…  , khoảnh:… , tiểu khu:… 

b) Ranh giới: Mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1 : 5.000 hoặc 1 : 10.000

c) Diện tích khu vực khai thác:

d) Tên chủ rừng: Địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao, cho thuê đất rừng: (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo) 

đ) Loại rừng/hệ sinh thái khu vực khai thác: 

4. Thời gian khai thác: Từ ngày … tháng … năm .. đến ngày … tháng … năm ..

5. Loài đề nghị khai thác:

- Tên loài (bao gồm tên thông thường và tên khoa học):

- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ): ..........; trong đó:

+ Con non:

+ Con trưởng thành:

+ Khác (nêu rõ):

6. Phương án khai thác:

- Phương tiện, công cụ khai thác:

- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...):

- Danh sách những người thực hiện khai thác:

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm .….
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

Mẫu 3. Báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT)

Tên đơn vị tư vấn
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ QUẦN THỂ ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

1. Đặt vấn đề:

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan, v.v. của đơn vị tư vấn, tổ chức thực hiện việc khai thác; mục đích xây dựng báo cáo đánh giá quần thể; điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và những nghiên cứu đã được thực hiện ở địa bàn trước đây và các thông tin khác có liên quan.

2. Tổng quan khu vực thực hiện:

Nêu rõ địa điểm, ranh giới, diện tích khu vực điều tra; hiện trạng rừng, khu hệ động vật, thực vật khu vực thực hiện điều tra, đánh giá.

3. Phương pháp, thời gian thực thiện (thống kê các nội dung điều tra và các phương pháp đã thực hiện các nội dung đó, kèm theo các mẫu biểu nếu có):

4. Kết quả điều tra, đánh giá loài đề nghị khai thác:

- Mô tả đặc tính sinh học của loài;

- Xác định kích thước quần thể, phân bố theo sinh cảnh, mật độ/ trữ lượng; tăng trưởng số lượng (số lượng sinh sản trung bình hàng năm, tỷ lệ sống sót); tử vong (tổng số tử vong, tỷ lệ tử vong trước tuổi trưởng thành sinh dục); tỷ lệ di cư, nhập cư; tuổi và giới tính (tuổi trung bình của quần thể, tháp cấu trúc tuổi, tuổi trưởng thành sinh dục trung bình);

- Xác định khả năng khai thác, mùa sinh sản, mùa khai thác; số lượng, loại, thời gian được phép khai thác để đảm bảo phát triển bền vững;

- Đánh giá sự biến đổi của quần thể sau khi khai thác trong thời gian tới.

- Xây dựng bản đồ điều tra, phân bố loài đề nghị khai thác tỷ lệ 1 : 5.000 hoặc 1 : 10.000. 

5. Đề xuất phương án khai thác: Phương tiện, công cụ, hình thức khai thác

6. Kết luận và kiến nghị:

7. Phụ lục: Trình bày những thông tin chưa được nêu trong phần kết quả như: Danh lục động vật, thực vật, các bảng số liệu, hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan.

8. Tài liệu tham khảo:

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

3. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại nộp hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Hạt Kiểm lâm).

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm tiếp nhận, kiểm tra và xem xét, xác nhận những thông tin trong hồ sơ bằng văn bản; gửi hồ sơ và văn bản xác nhận đến Chi cục Kiểm lâm.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết.

- Bước 3. Cấp giấy phép khai thác

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Hạt Kiểm lâm chuyển đến, Chi cục Kiểm lâm gửi hồ sơ và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khai thác hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp giấy phép khai thác.

- Bước 4. Cách thức trả kết quả

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký giấy phép khai thác hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép khai thác, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi kết quả cho Hạt Kiểm lâm nơi tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận được kết quả Hạt Kiểm lâm giao trả ngay cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

3.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

3.3. Thành phần hồ sơ:

- Bản chính đề nghị cấp giấy phép khai thác thể hiện rõ các nội dung: Tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức đề nghị; tên loài, số lượng, địa danh, thời gian; mục đích, phương thức khai thác; 

- Bản chính thuyết minh phương án khai thác thể hiện rõ các nội dung: Tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức đề nghị; mô tả hiện trạng của khu vực khai thác; thời gian khai thác; tên loài, số lượng khai thác; phương tiện, công cụ, phương thức, danh sách những người thực hiện khai thác;

- Bản sao chụp văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc quyết định thực hiện đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học đối với mẫu vật nghiên cứu khoa học có ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức; hoặc bản sao chụp văn bản đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với trường hợp khai thác phục vụ ngoại giao, trao đổi giữa các vườn thú, triển lãm phi lợi nhuận, biểu diễn xiếc phi lợi nhuận, trao đổi mẫu vật với cơ quan quản lý CITES các nước thành viên;

- Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức.

3.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

3.5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 13 (mười ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

3.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm; Chi cục Kiểm lâm.

3.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Kết quả: Giấy phép khai thác hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép khai thác.

- Thời hạn của giấy phép khai thác: Phù hợp với phương án khai thác, nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày.

3.8. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị cấp giấy phép khai thác (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

- Thuyết minh phương án khai thác (Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

3.10. Phí, lệ phí: Không.

3.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT, cụ thể:

- Có giấy phép khai thác do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

- Sử dụng công cụ, phương tiện đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, không gây tổn hại sinh cảnh và môi trường;

- Được sự đồng ý của chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân khai thác không đồng thời là chủ rừng.

3.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

- Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.

 

Mẫu số 1. Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

Kính gửi:………………………………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức: Ghi tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp 

- Cá nhân: Họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

2. Nội dung đề nghị khai thác động vật rừng thông thường:

- Tên loài đề nghị cấp giấy phép khai thác (bao gồm tên thông thường và tên khoa học)

- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ):               ; trong đó:

+ Con non:

+ Con trưởng thành:

+ Khác (nêu rõ):

- Địa danh khai thác (ghi rõ tới tiểu khu và tên chủ rừng)

- Thời gian dự kiến khai thác: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm .....

3. Mục đích khai thác:

4. Phương thức khai thác: 

5. Tài liệu gửi kèm:

- Thuyết minh phương án khai thác

- Báo cáo đánh giá quần thể

 

 

……….., ngày ... tháng ... năm .....
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

Mẫu số 2. Thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

1. Tên tổ chức, cá nhân:

- Tổ chức: Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp. 

- Cá nhân: Họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.

2. Giới thiệu chung:

Giới thiệu về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác; mục đích khai thác; tác động của việc khai thác, v.v.

3. Mô tả hiện trạng của khu vực đề nghị khai thác:

a) Vị trí khu vực khai thác: Thuộc lô:… , khoảnh:… , tiểu khu:…

b) Ranh giới: Mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000

c) Diện tích khu vực khai thác:

d) Tên chủ rừng: Địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao, cho thuê đất rừng: (Trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo) 

đ) Loại rừng/hệ sinh thái khu vực khai thác: 

4. Thời gian khai thác: Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

5. Loài đề nghị khai thác:

- Tên loài (bao gồm tên thông thường và tên khoa học):

- Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ):               ; trong đó:

+ Con non:

+ Con trưởng thành:

+ Khác (nêu rõ):

6. Phương án khai thác:

- Phương tiện, công cụ khai thác:

- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...):

- Danh sách những người thực hiện khai thác:

 

 

…….., ngày ... tháng ... năm .….
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

4. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trại nuôi gấu

4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu và hồ sơ liên quan kèm theo đến Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.

Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ

Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm Chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.

Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm phải thành lập Hội đồng thẩm định. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định.

- Bước 3. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Chi cục Kiểm lâm phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu theo Phụ lục V cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

- Bước 4. Chủ nuôi gấu nhận kết quả tại Chi cục Kiểm lâm.

4.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

4.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu theo mẫu;

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

- Bản thuyết minh về điều kiện chuồng, trại nuôi bao gồm: Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu có kèm theo ảnh, chế độ chăm sóc, thức ăn và hệ thống xử lý chất thải;

- Bản sao hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc gấu nuôi.

4.4. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

4.5. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.    

4.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã.

4.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu theo Phụ lục V của Quyết định 95/2008/QĐ-BNN.

4.8. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

4.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

4.10. Phí, lệ phí: Không.

4.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điểm 2, Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT, cụ thể:

- Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.

- Có chuồng và trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy chế quản lý Gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN.

4.12. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ NN & PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.

Mẫu 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT)

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày … tháng …. năm ……..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU

Kính gửi:………………………………………………

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND:                                             Ngày cấp:                   Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Tên tổ chức:                                                     Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:                                 Nơi cấp:

Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi gấu. Trong đó:… con gấu ngựa;…. con gấu chó. Cụ thể:

TT

Tên loài và (tên khoa học)

Số chíp điện tử (số hồ sơ)

Số chuồng

Cân nặng (ước tính)

Nguồn gốc (ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

Ghi chú

1

Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

 

 

 

 

 

2

Gấu chó (Ursus malayanus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục đích nuôi:...

Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: Địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:…

Tôi cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.

 

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu đối với tổ chức)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (kiểm lâm) áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118