Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 81/2008/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 81/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, TCCB, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 81 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

2. Các tiêu chuẩn quy định tại văn bản này áp dụng đối với người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét bổ nhiệm chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Vị trí, chức trách của Giám đốc, Phó Giám đốc

1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo là người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2. Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo là người giúp Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công, có thể được Giám đốc ủy nhiệm điều hành hoạt động của sở giáo dục và đào tạo khi Giám đốc vắng mặt.

Điều 3. Nhiệm vụ của Giám đốc

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của sở giáo dục và đào tạo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các công việc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công hoặc ủy quyền; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình công tác lớn của Bộ, của ngành tại địa phương; tham gia các hoạt động chung, các cuộc họp do Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập; thực hiện quy định quản lý nhà nước về giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động của sở giáo dục và đào tạo; xin ý kiến những vấn đề vượt quá thẩm quyền và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu; phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, tổ chức khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Điều 4. Nhiệm vụ của Phó Giám đốc

Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc, giải quyết các công việc do Giám đốc giao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 5. Phẩm chất

Yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, tận tụy phục vụ nhân dân. Có ý thức luôn tự học nâng cao trình độ. Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đoàn kết, dân chủ, chân tình với đồng nghiệp, đồng sự, gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể cơ quan, đơn vị tín nhiệm. Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành luật pháp, các quy định của Nhà nước và quy chế của cơ quan.

Điều 6. Năng lực

1. Có năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục.

2. Có tầm nhìn, tư duy đổi mới về giáo dục; có khả năng nghiên cứu xây dựng chính sách và các văn bản pháp luật về giáo dục; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về giáo dục, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Có năng lực điều hành; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý; có khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan để chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Hiểu biết

1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và các quy định khác do địa phương ban hành.

2. Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

3. Nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo của địa phương. Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo của đất nước và quốc tế.

Điều 8. Trình độ

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên người học ngành sư phạm, người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

3. Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương.

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và tương đương.

5. Biết ít nhất một ngoại ngữ thông dụng và đạt trình độ C trở lên. Đối với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên người sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số.

6. Biết sử dụng máy tính và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 9. Các tiêu chuẩn khác

1. Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 7 năm trở lên; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý giáo dục; đã hoặc đang giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo; trưởng, phó các phòng, ban thuộc sở giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng trường trung học phổ thông hoặc tương đương; hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng, đại học.

Đối với chức danh Phó Giám đốc thời gian quy định nêu trong điều này ít hơn so với chức danh giám đốc không quá 1 năm.

2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Ưu tiên những người dưới 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

3. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Áp dụng văn bản

1. Văn bản này áp dụng đối với những người được bổ nhiệm chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo kể từ thời điểm văn bản có hiệu lực thi hành.

2. Đối với những người được bổ nhiệm trước khi văn bản này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 8 của Quy định này thì phải được bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn quy định.

Điều 11. Thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về tiêu chuẩn quy định tại văn bản này để có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch và xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

2. Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ quy định về tiêu chuẩn quy định tại văn bản này để thực hiện công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ của đơn vị.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.641

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!