Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 793/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định 48/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 793/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 793/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07/5/2010 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2012 của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, gồm các thành viên sau :

I. Ban soạn thảo :

1. Ông Trần Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban soạn thảo;

2. Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Gia Chính - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, thành viên;

4. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, thành viên;

5. Ông Nguyễn Am Hiểu - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Bộ Tư pháp, thành viên;

6. Ông Hoàng Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên;

7. Bà Nguyễn Minh Tuyến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông Vận tải, thành viên;

8. Ông Nguyễn Anh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công thương, thành viên.

9. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, thành viên;

10. Ông Vũ Văn Liên - Trưởng phòng, Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Phòng tổng hợp - Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

12. Ông Vũ Thừa Ân - Chuyên viên chính Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

II. Tổ biên tập: Giúp việc cho Ban soạn thảo, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban soạn thảo phân công, gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Trần Văn Khôi - Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Trần Văn Đương - Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Ông Phạm Văn Hải - Trưởng phòng Chế độ - Dự toán, Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên;

5. Ông Lê Quyết Tiến - Trưởng phòng Pháp chế - Đấu thầu - Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông Vận tải, thành viên;

6. Ông Nguyễn Bắc Thuỷ - Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Bà Trương Thị Thu Thanh - Chuyên viên chính Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Bà Vũ Thị An Minh - Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Vân - Chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Bà Phạm Ngọc Thuỷ - Phó trưởng phòng Cơ chế, Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Bà Nguyễn Minh Hằng - Chuyên viên Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, thành viên;

12. Ông Lê Quang Vinh - Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

13. Bà Trần Thu Hòa - Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

14. Ông Phạm Thành Trung - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Công thương, thành viên.

15. Ông Nguyễn Hoàng - Chuyên viên Phòng tổng hợp - Văn phòng Bộ Xây dựng, thành viên.

Điều 2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế cho Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, trình Chính phủ ban hành theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu : VP, Vụ: PC, KTXD.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 793/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thay thế Nghị định 48/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.032
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122