Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 79/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2018

Số hiệu: 79/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Th tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý cht lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tnh Kon Tum năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 04/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thng hành chính nhà nước trên địa bàn tnh năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Kinh phí phục vụ kiểm tra, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018 đã được giao Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4, 5;
- Bộ Khoa học và Công ngh
(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
-
Lưu:: VT, KGVX4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Xuân Lâm

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 79/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

TT

Tên cơ quan chịu sự kiểm tra

Đơn vị kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

1

Ban Dân tộc

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

2

Ban Quản lý khu kinh tế

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

3

Sở Công thương

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở KH&CN

 

x

Tháng 5

5

Sở Giao thông Vận tải

Sở KH&CN

 

x

Tháng 5

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

7

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở KH&CN

 

x

Tháng 5

8

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở KH&CN

 

x

Tháng 5

9

Sở Nội vụ

Sở KH&CN

 

x

Tháng 6

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở KH&CN

 

x

Tháng 6

11

Sở Ngoại vụ

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

12

Sở Tài chính

Sở KH&CN

 

x

Tháng 6

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

14

Sở Tư pháp

Sở KH&CN

 

x

Tháng 6

15

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

16

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở KH&CN

 

x

Tháng 7

17

Sở Xây dựng

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

18

Sở Y tế

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

19

Thanh tra tỉnh

Sở KH&CN

 

x

Tháng 7

20

UBND huyện Đăk Glei

Sở KH&CN

 

x

Tháng 8

21

UBND huyện Đăk Hà

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

22

UBND huyện Đăk Tô

Sở KH&CN

 

x

Tháng 8

23

UBND huyện Ia H’Drai

Sở KH&CN

 

x

Tháng 9

24

UBND huyện Kon Plông

Sở KH&CN

 

x

Tháng 8

25

UBND huyện Kon Rẫy

Sở KH&CN

 

x

Tháng 9

26

UBND huyện Ngọc Hồi

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

27

UBND huyện Sa Thầy

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

28

UBND huyện Tu Mơ Rông

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

29

UBND thành phố Kon Tum

Sở KH&CN

x

 

Tháng 10, 11

30

Văn phòng UBND tỉnh

Sở KH&CN

 

x

Tháng 7

* Ghi chú: - Kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo: 14 cơ quan.

- Kiểm tra tại trụ sở cơ quan: 16 cơ quan.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


220
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240