Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 79/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-UB ngày 3/9/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh) đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Điều 2. Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Lào Cai có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và theo nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2001 - 2010; đồng thời xây dựng Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm của tỉnh Lào Cai trình UBND tỉnh và tổ chức triển khai khi được phê duyệt.

Điều 3. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Lào Cai có trách nhiệm giúp ban chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định;

Ban chỉ đạo CCHC có Tổ Chuyên viên giúp việc được đặt tại Sở Nội vụ.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh về nhiệm vụ công tác được phân công.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo.

1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Giám đốc: Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực.

1. Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều phối các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã được phê duyệt.

2. Triệu tập các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

3. Thay mặt Trưởng ban xử lý công việc thường xuyên của Ban Chỉ dạo, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt.

4. Chỉ đạo công tác cải cách hành chính liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa"; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức; tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

Là đầu mối của Ban Chỉ đạo trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các chủ trương, đề án và các nội dung về cải cách hành chính của tỉnh.

5. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh.

Điều 5. Các thành viên của Ban chỉ đạo:

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước; dự thảo các văn bản chỉ đạo và truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

2. Giám đốc Sớ Tài chính: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác của Ban Chỉ đạo về cải cách tài chính công (cơ chế phân cấp quản lý tài chính và ngân sách, khoán kinh phí quản lý hành chính, đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính; xây dựng và chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, dịch vụ công).

- Là đầu mối của Ban chỉ đạo trong việc phối hợp với các cơ quan về cải cách tài chính công.

3. Giám đốc Sở Tư pháp: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác của Ban Chỉ đạo về cải cách thể chế (việc xây dựng, ban hành và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra định kỳ văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo công tác rà soát các thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

- Là đầu mối của Ban chỉ đạo trong việc phối hợp với các cơ quan triển khai có hiệu quả nhiệm vụ dược giao.

4. Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư: Là đầu mối của Ban chỉ đạo trong việc phối hợp với các cơ quan đề xuất các chủ trương, giải pháp trong việc đổi cải cách hành chính với cải cách kinh tế, đề xuất biện pháp thực hiện cơ chế "một cửa" về cấp giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp.

5. Tổng Biên tập Báo Lào Cai, Giám đốc Đài Phát Ihanh - Truyền hình tỉnh: Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chương trình cải cách hành chính, đưa tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Bí thư Tỉnh đoàn: Tổ chức tuyên truyền về chương trình cải cách hành hành chính nhà nước tới các đối tượng là đoàn viên thanh niên, chỉ đạo lồng ghép các nội dung của chương trình cải cách hành chính vào các buổi sinh hoạt đoàn.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thành lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tại huyện, thành phố mình, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của chương trình cải cách hành chính nhà nước theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cài.

8. Các thành viên khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Ban chỉ đạo CCHC làm việc theo chế độ tập thể thảo luận để tham mưu cho UBND tỉnh về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề cần triển khai thực hiện về cải cách hành hành chính theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và theo yêu cầu thực tế của địa phương (trên cơ sở kinh nghiệm của các địa phương khác hoặc sáng kiến cần thực hiện thí điểm trên địa bàn).

Ban Chỉ đạo định kỳ mỗi quý họp một lần, họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo hoặc Phó trưởng ban thường trực. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất những vấn đề mình phụ trách cần đưa vào chương trình kỳ họp để bàn bạc thống nhất. Đồng chí Giám dốc Sở Nội vụ - Phó trưởng ban thường trực có trách nhiệm tổng hợp đưa vào nội dung kỳ họp.

Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo. Khi có yêu cầu công tác hoặc vì lý do đột xuất không họp được phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng ban chỉ đạo.

Điều 7. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; trong trường hợp Phó Trưởng ban thường trực thay mặt Trưởng ban đôn đốc, xử lý công việc thì được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Lào Cai cử cán bộ, công chức có năng lực tham gia vào Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đồng thời theo dõi, tổng hợp và triển khai thực hiện về lĩnh vực, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính được giao đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Điều 9. Ban chỉ đạo CCHC các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố chịu sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh về các nội dung của chương trình cải cách hành chính; tạo điều kiện thuận lợi để Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tiến hành các hoạt động hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính lại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Điều 10. Chế độ báo cáo: Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC có trách nhiệm gửi Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh các báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 10), báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với lĩnh vực được giao, nêu và đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị những giải pháp tháo gỡ.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của chương trình cải cách hành chính được bố trí theo kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung nào không phù hợp hoặc có vấn đề mới phát sinh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phản ánh kịp thời để Ban Chỉ đạo thảo luận, xem xét và Quyết định bổ sung, sửa đổi.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.463
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234