Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 79/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 01/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG BỘ 

BỘ TR­ƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐKTTW ngày 03/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ và Chánh Văn phòng Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 64/1999/QĐ/BNN-VP ngày 12/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Giám

đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
Lê Huy Ngọ

 

QUY CHẾ

 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành theo Quyết định số 79 2001- QĐ/BNN, ngày 1 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤCỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN TH ƯỞNG BỘ

Điều 1.-Chức năng của hội đồng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( sau đây gọi tắt là Hội đồng), là cơ quan tư vấn của Bộ trưởng vê công tác Thi đua - Khen thưởng đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. - Nhiệm vụ của Hội đồng

a/ Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong việc hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua trong toàn ngành; tổng kết thực tiễn, tổ chức chỉ đạo xây dựng và nhân các điển hình tiên tiến .

b/ Xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích đề nghị Bộ trưởng khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

c/ Phối hợp với các địa phương, các ngành trong việc xét chọn những tập thể, cá nhân do địa phương hoặc ngành quản lý; các tổ chức và người nước ngoài có thành tích công tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ trưởng khen thưởng, hoặc trình và hiệp y để nghị cấp trên khen thưởng.

Chương 2:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

 Điều 3 - Thành phần Hội đồng gồm Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và các Uỷ viên, được phân công như sau :

a) Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng:

Lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng; chủ trì các phiên họp của Hội đồng ký các Nghị quyết của Hội đồng.

b) Thứ trưởng, Phó chủ tịch thường trực:

- Chủ trì các phiên họp của Hội đồng, khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

- Chỉ đạo công việc thường xuyên của cơ quan thường trực Hội đồng.

- Trong trường hợp đột xuất, xem xét đề nghị của Uỷ viên thường trực để trình cấp trên khen thưởng, hoặc trình Bộ trưởng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai , các công trình, cụm công trình; sáng chế phát minh hoàn thành có chất lượng vượt thời gian; các tổ chức và người nước ngoài có đóng góp với ngành hết thời hạn phục vụ tại Việt Nam , sau đó Uỷ viên thường trực báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

c) Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam, Phó chủ tịch:

- Chủ trì các phiên họp của Hội đồng khi Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực của Hội đồng vắng mặt .

- Chịu nhiệm việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động trong toàn Ngành, phong trào thi đua trong các đoàn thể, tổ chức quần chúng.

d) Chánh văn phòng Bộ, Uỷ viên thường trực

- Chỉ đạo công việc của cơ quan thường trực.

- Đôn đốc các thành viên Hội đồng thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Chịu trách nhiệm trình bầy các nội dung, ý kiến đề xuất trong các tài liệu thảo luận tại các phiên họp của Hội đồng.

- Bố trí lịch họp, ký thông báo kết luận các phiên họp của Hội đồng.

- Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng.

đ) Các uỷ viên Hội đồng

Các uỷ viên hội đồng không thường xuyên :

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn ngành; tham dự các cuộc họp của Hội đồng; thực hiện đúng chương trlnh hoạt động của hội đồng đã đề ra.

Các uỷ viên Hội đồng không thường xuyên :

Được Bộ trưởng – Chủ tịch Hội đồng mời họp theo định kỳ 1 năm một lần và họp đột xuất theo yêu cầu của công tác Thi đua khen thưởng có trách nhiệm đánh giá phong trào thi đua và xét khen thưởng đối với các địa phương và đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Thảo luận và biểu quyết ở những phiên họp của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng mời họp.

e) Trưởng phòng thi đua Tuyên truyền và Triển lãm, Uỷ viên – Thư ký :

- Chuẩn bị nội dung, dự kiến chương trình làm việc, cung cấp tài liệu đến các thành viên 2 ngày trước khi Hội đồng họp.

- Làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG 

Điều 4. Quan hệ công tác

a/ Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc biểu quyết theo đa số, họp định kỳ 3 tháng một lần đối với các thành viên thường xuyên, một năm một lần đối với các thành viên không thường xuyên và họp đột xuất theo yêu cầu của công tác Thi đua - Khen thưởng.

b/ Những kỳ họp Hội đồng, cấp trưởng là thành viên vắng mặt, phải cử cấp Phó đi thay để bảo đảm tính liên tục và thẩm quyền quyết định những công việc có liên quan đến đơn vị mình phụ trách. ý kiến của người đi họp thay được coi là ý kiến của cấp trưởng, thành viên Hội đồng và chịu trách nhiệm về việc tham gia thảo luận tại phiên họp cũng

như quyết định của Hội đồng tại phiên họp đó.

c/ Phòng Thi đua - Tuyên truyền - Triển lãm thuộc Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực của Hội đồng có nhiệm vụ phối hợp với các Vụ, Ban chức năng, các Cục chuyên ngành, các tổ chức quần chúng đã thẩm định hồ sơ thành tích của các tập thể cá nhân, dự kiến mức độ khen thưởng để trình Hội đồng tại các phiên họp và trình Thứ trưởng Phó chủ tịch thường trực những trường hợp có thành tích khen thưởng đột xuất.

Điều 5. Phương thức hoạt động:

a/ Trong các phiên họp chung, Hội đồng sẽ xem xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng và kiến nghị Bộ trưởng trình cấp trên khen thưởng các hình thức và đối tượng sau đây :

- Danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc,

- Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ.

- Xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng cho các đối tượng là cá nhân và tập thể các cơ quan , đơn vị

b/ Hội đồng uỷ quyền cho cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định thành tích, làm

thủ tục xin ý kiến Phó chủ tịch và các thành viên thường xuyên, sau đó trình Thứ trưởng - Phó chủ tịch thường trực giải quyết công việc của Hội đồng khi không tổ chức họp chung và xêt khen thưởng các hình thức :

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Chiến sy thi đua cấp Bộ

- Bằng khen của Bộ

Hiệp y ý kiến với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Tổng Công ty 91 .

Điều 6. Quy trình xét khen thưởng:

a/ Các trường hợp khen thưởng Huân chương cho lănh đạo Bộ, danh hiệu Anh hùng

Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, sau khi Hội đồng đã xét thông qua, cơ quan thường trực trình xin ý kiến Ban cán sự, sau đó Bộ trưởng- Chủ tịch Hội đồng ký tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ .

b/ Các trường hợp đề nghị khen thưởng từ mức Huân chương Lao động hạng Nhất, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, sau khi Hội đồng đã xét thông qua, cơ quan thường trực trình xin ý kiến tập thể lãnh đạo Bộ, sau đó Thứ trưởng - Phó chủ tịch thường trực ký Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ.

c/ Các trường hợp khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, sau khi

Hội đồng đã xét thông qua, cơ quan thường trực lập hồ sơ trình Thứ trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng ký tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Quy chế này làm căn cứ hoạt động của Hội đồng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong quá trình thực hiện, những điều chưa phù hợp sê được Hội đồng sửa đổi, bổ sung.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2001/QĐ-BNN ngày 01/08/2001 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.887

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!