Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 785/QĐ-BGTVT năm 2007 thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 785/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão;

Căn cứ Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban.

2. 01 Phó Trưởng ban thường trực.

3. 01 Phó Trưởng ban.

4. 01 lãnh đạo Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam - y viên.

5. 01 lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam - y viên.

6. 01 lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam - Ủy viên.

7. 01 lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam - Ủy viên.

8. 01 lãnh đạo Cục Đường sông Việt Nam - Ủy viên.

9. 01 lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam - Ủy viên.

10. 01 lãnh đạo Cục Giám định và quản lý chất lượng CTGT - Ủy viên.

11. 01 lãnh đạo Văn phòng Bộ - Ủy viên.

12. 01 lãnh đạo Vụ Vận tải - Ủy viên.

13. 01 lãnh đạo Vụ Kế hoạch-Đầu tư - Ủy viên.

14. 01 lãnh đạo Vụ Tài chính - Ủy viên.

15. 01 lãnh đạo Sở Y tế Giao thông vận tải - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo là tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn trong ngành giao thông vận tải với các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin trong công tác Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải. Tham gia cơ quan chỉ huy của quốc gia và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các lực lượng Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Giao thông vận tải khi xảy ra thiên tai, sự cố.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải trong lĩnh vực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

3. Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động chung, quy chế phối hợp, hiệp đồng, các thể lệ, quy trình trong hoạt động Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của toàn ngành giao thông vận tải. Phối hợp với Vụ Tài chính và các cơ quan có liên quan lập và phân bổ dự toán kinh phí Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn hàng năm của Bộ Giao thông vận tải. Tổng hp, báo cáo thiệt hại và lập kế hoạch khắc phục hậu quả về giao thông vận tải do thiên tai, sự cố gây ra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

4. Định kỳ tổ chức kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về kết quả trin khai và việc chấp hành các quy định trong công tác Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trong ngành giao thông vận tải. Đề xuất với các cấp có thẩm quyền khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn.

5. Chỉ đạo tổ chức diễn tập, tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và tham gia hợp tác quốc tế về Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn trong ngành giao thông vận tải.

6. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng và xây dựng quy chế phối hợp, hiệp đồng trong hoạt động Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

7. Lập dự toán chi hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo để tổng hợp chung trong dự toán chi của Văn phòng Bộ theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 3. Tổ chức giúp việc và chế độ làm việc

1. Thành lập Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải để giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Văn phòng thường trực do Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành, có biên chế tối đa là 05 người bao gồm 02 Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các cán bộ chuyên trách, sinh hoạt hành chính tại Văn phòng Bộ.

2. Ban Chỉ đạo có 02 Phó Trưởng ban làm việc theo chế độ chuyên trách, giúp Trưởng ban theo dõi từng lĩnh vực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, các thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm quy định về mối quan hệ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và quy định về tổ chức, hoạt động của Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Quyết định này thay thế các quyết định sau: Quyết định số 1808/1999/QĐ-BGTVT ngày 22/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của Bộ Giao thông vận tải, Quyết định số 993/QĐ-BGTVT ngày 03/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Giao thông vận tải năm 2006 và Quyết định số 1091/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Ban Ch đạo PCLB Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưng Bộ GTVT;
- Lưu VT, TCCB (3).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 785/QĐ-BGTVT năm 2007 thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122