Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế các cơ quan hành chính cấp xã và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2021

Số hiệu: 783/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 19/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN TRIỆU PHONG GIAI ĐOẠN 2015-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

Thực hiện Kế hoạch s 2083/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện chính sách tinh gin biên chế từ năm 2015 đến năm 2021 tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Ch tịch UBND huyện Triu Phong và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 92/TTr-SNV ngày 24/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tinh gin biên chế đối với các cơ quan hành chính cấp xã và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Triệu Phong giai đoạn 2015 - 2021 như sau:

- Tổng số biên chế hành chính cấp xã và số người làm việc được giao năm 2015: 2057 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Cán bộ, công chức cấp xã: 427 chỉ tiêu;

+ Sự nghip: 1630 chỉ tiêu.

- Tổng số cán bộ, công chức cấp xã và viên chức thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021: 207 người, đạt 10,1 % so với biên chế được giao năm 2015, trong đó:

+ Cán bộ, công chức cấp xã: 43/427, đạt 10,1%;

+ Sự nghiệp: 164/1630, đạt 10,1%. Cụ thể:

- Cán bộ, công chức cấp xã:

+ Năm 2017: 07 người;

+ Năm 2018: 05 người;

+ Năm 2019: 05 người;

+ Năm 2020: 06 người;

+ Năm 2021: 20 người.

Viên chức sự nghiệp:

+ Năm 2015: 11 người;

+ Năm 2016: 09 người;

+ Năm 2017: 23 người;

+ Năm 2018: 24 người;

+ Năm 2019: 34 người;

+ Năm 2020: 29 người;

+ Năm 2021: 34 người.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, Các PCT
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đ
ức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế các cơ quan hành chính cấp xã và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251