Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 780-TTg năm 1996 lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 780-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 23/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 780-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM - CỨU NẠN TRÊN KHÔNG VÀ TRÊN BIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990, Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Để việc tìm kiếm - cứu nạn người và phương tiện, (tầu bay, tầu, thuyền, thiết bị Dầu khí) bị lâm nạn trên không, trên biển được kịp thời, có hiệu quả.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn trên không và trên biển, gọi tắt là Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn.

Uỷ ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn có con dấu hình quốc huy, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban quốc gia và các tổ chức chuyên ngành tìm kiếm - cứu nạn do ngân sách Nhà nước cấp và từ các nguồn thu khác. Thường trực Uỷ ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn đặt tại Bộ Quốc phòng, có một số cán bộ chuyên môn giúp việc cho Uỷ ban, do Uỷ ban chỉ định. Các thành viên Uỷ ban Quốc gia hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Uỷ ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tìm kiếm - cứu nạn người và phương tiện (tầu bay, tầu, thuyền, thiết bị Dầu khí) bị lâm nạn trên không, trên biển và vùng trách nhiệm tiếp giáp giữa Việt Nam với các nước.

2. Được quyền điều động và tổ chức phối hợp các lực lượng, các loại phương tiện của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức để tìm kiếm - cứu nạn kịp thời. Phối hợp với các nước có vùng trách nhiệm tiếp giáp để trợ giúp tìm kiếm - cứu nạn đối với người và phương tiện của ta và của nước ngoài bị lâm nạn.

3. Quy định cụ thể hệ thống tổ chức tìm kiếm - cứu nạn chuyên ngành (Hàng không, Hàng hải, Thuỷ sản, Dầu khí) theo Điều 4 Quyết định nà.

Dự kiến các tình huống tai nạn trên không, trên biển có thể xảy ra để quy định việc điều động lực lượng, phương tiện, tổ chức phối hợp tìm kiếm - cứu nạn, bảo đảm thời gian nhanh nhất, có hiệu quả cao. Chỉ đạo việc tổ chức diễn tập hàng năm về tìm kiếm - cứu nạn.

4. Chỉ đạo việc điều tra, kết luận những vụ tai nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ giao, và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan nhà nước có liên quan những vấn đề cần thiết nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra, biện pháp giải quyết hậu quả các vụ tai nạn theo pháp luật và các quy định hiện hành. 5. Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các quy định của Nhà nước và của Uỷ ban trong việc tìm kiếm - cứu nạn và giải quyết hậu quả các tai nạn.

6. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ chế tài chính cho hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phương tiện cho công tác tìm kiếm - cứu nạn

7. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tìm kiếm - cứu nạn và đề xuất việc xử lý đối với những tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn, gây hậu quả nghiêm trọng.

8. Thiết lập quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế về tìm kiếm - cứu nạn.

Điều 3. Các thành viên Uỷ ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn gồm có:

- Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch,

- 1 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Thường trực,

- 1 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch,

- 1 Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản, Phó Chủ tịch,

- Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, Phó Chủ tịch,

- Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Uỷ viên,

- Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Uỷ viên,

- Tư lệnh không quân, Uỷ viên,

- Tư lệnh Hải quân, Uỷ viên.

Điều 4. Các cơ quan thường trực chuyên ngành của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn gồm:

- Cục Hàng không dân dụng Việt Nam là cơ quan thường trực tìm kiếm - cứu nạn về Hàng không, và có các Trung tâm phối hợp tìm kiếm - cứu nạn ở từng khu vực.

- Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan thường trực tìm kiếm - cứu nạn về Hàng hải, và có các Trung tâm phối hợp tìm kiếm - cứu nạn ở từng khu vực.

- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam là cơ quan thường trực tìm kiếm - cứu nạn về hoạt động dầu khí trên biển

- Bộ Thuỷ sản là cơ quan thường trực tìm kiếm - cứu nạn người, tầu, thuyền hoạt động thuỷ sản trên biển, và có các trung tâm phối hợp tìm kiếm - cứu nạn ở từng khu vực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn, các thành viên Uỷ ban nói tại Điều 3 trên đây, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No. 780-TTg

Hanoi ,October 23, 1996

 

DECISION

ON SETTING UP THE NATIONAL COMMITTEE FOR AIR AND SEA SEARCH AND RESCUE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Vietnam Maritime Code of June 30, 1990, the Law on Vietnam Civil Aviation of December 26, 1991 and the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Vietnam Civil Aviation of April 20, 1995;
For the prompt and effective search and rescue of people and means (aircraft, ships, boats, oil-gas facilities) meeting with accidents in the air and on the sea,

DECIDES:

Article 1.- To set up the National Committee for Air and Sea Search and Rescue, or the National Committee for Search and Rescue for short.

The National Committee for Search and Rescue has its own seal bearing the national emblem, and its own account at the State Treasury. The fund for the operation of the Committee and the organizations specializing in search and rescue shall be allocated from the State budget and other sources. The standing body of the National Committee for Search and Rescue is located at the Office of the Ministry of National Defense and composed of a number of specialized officials appointed by the Committee to assist it. The members of the National Committee for Search and Rescue shall work on a part-time basis.

Article 2.- The National Committee for Search and Rescue has the following tasks and powers:

1. It is responsible for directing and organizing the search and rescue of people and means (aircraft, ships, boats, oil-gas facilities) meeting with accidents in the air and on the sea and adjacent areas of responsibility between Vietnam and other countries.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 780-TTg năm 1996 lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.821
DMCA.com Protection Status