Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 78-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Chính trị Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 21/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CHÍNH TRỊ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 78-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng của Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, cụ thể hoá Điều lệ Đảng, đường lối của Đảng về tổ chức hệ thống chính trị, chiến lược cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, chỉ thị và quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Chủ trì xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy đảng, đoàn thể về xây dựng cơ sở đảng; về quản lí cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị; nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức.

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lí.

2- Hướng dẫn, kiểm tra

- Hướng dẫn và kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ và cán bộ tổ chức các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

3- Thẩm định, thẩm tra:

- Thẩm định các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên mà Trung ương phân cấp cho cấp uỷ, các ngành, các đoàn thể, các cơ quan trực thuộc Trung ương đảm nhiệm; thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Tham gia thẩm định các đề án lớn về tổ chức, cán bộ, công chức của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan nhà nước.

- Thẩm định và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm theo phân cấp quản lí cán bộ.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lí.

4- Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng uỷ trực thuộcTrung ương trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền:

- Quản lí tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan đảng, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ.

- Theo báo cáo, đề nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, xác nhận quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lí.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể, cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng; chính sách tiền lương, khen thưởng huân chương bậc cao, chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lí.

- Quản lí hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lí của Bộ Chính trị và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

- Giải quyết các vấn đề về đảng tịch; quản lí cấp phát thẻ đảng viên, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lí.

- Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các tỉnh uỷ, thành uỷ; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương:

Có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban, trong đó có 1 Phó Trưởng ban là Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ kiêm nhiệm.

2- Cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức Trung ương gồm:

1. Vụ Tổ chức - Điều lệ.

2- Vụ Cơ sở đảng.

3- Vụ Đảng viên.

4- Vụ Tổng hợp cán bộ.

5- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

6- Vụ Chính sách cán bộ.

7- Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ.

8- Vụ Địa phương I (tại Hà Nội, gọi tắt là Vụ I).

9- Vụ Địa phương II (tại Đà Nẵng, gọi tắt là Vụ II).

10- Vụ Địa phương III (tại Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Vụ III).

11- Vụ các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ IV).

12- Tạp chí Xây dựng Đảng.

13- Viện Khoa học tổ chức.

14- Vụ Tổ chức - cán bộ cơ quan.

15- Văn phòng Ban.

3. Về biên chế:

Thực hiện theo chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức và cơ cấu lao động của đội ngũ cán bộ, công chức.

Điều 4. Quy chế làm việc

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trực thuộc; xây dựng quy chế phối hợp giữa các vụ, đơn vị trực thuộc Ban; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban.

Quan hệ giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế Quyết định số 43-QĐ/TW, ngày 15-7-2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương, Quyết định số 42-QĐ/TW, ngày 15-7-2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78-QĐ/TW ngày 21/08/2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.080

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!