Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 78/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 01/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy đinh về chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các thành viên là các chức danh sau đây :

-Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng

- Các Phó chủ tịch Hội đồng :

1. Thứ trưởng, Uỷ viên ban cán sự, phụ trách công tác Thi đua khen thưởng: Phó Chủ tịch thường trực

2. Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Các Uỷ viên :

a/ Uỷ viên thường xuyên:

1. Chánh Văn phòng Bộ, Uỷ viên thường trực ;

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ;

3. Chánh Thanh tra Bộ ;

4. Trưởng phòng Thi đua - Tuyên truyên - Triển íãm : Uỷ viên thư ký.

b/ Uỷ viên không thường xuyên:

Thủ thưởng các Cục, Vụ, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

Tuỳ theo chương trình, nội dung từng phiên họp, Chủ tịch Hội đồng quyết đình mời cụ thể các thành viên không thường xuyên của Hội đồng dự họp. Người được mời dự họp có quyền biểu quyết như thành viên thường xuyên của Hội đồng tại phiên họp đó.

Điều 2. Hội đồng thi đua - Khen thưởng Bộ Nông nghtệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tư vấn của Bộ trưởng về công tác Thi đua Khen thưởng đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn . Hội đồng có những nhiệm vụ chính sau :

a/ Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong việc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua trong toàn Ngành; tổng kết thực tiễn, tổ chức chỉ đạo xây dựng và nhân các điển hình tiên tiến .

b/ Xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích đề nghị Bộ trưởng khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

c/ Phối hợp với các địa phương, các ngành trong vtệc xét chọn những tập thể, cá nhân do địa phương hoặc ngành quản lý; các tổ chức và người nước ngoài có thành tích công tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn khen thưởng, hoặc trình và hiệp y đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 3 . Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ là Phòng Thi đua - Tuyên truyền và Triển tãm thuộc Văn phòng Bộ. Các thành viên Hội đồng sử dụng bộ máy tổ chức của đơn vị mình, để thực hiện các nhiệm vụ theo trách nhiệm được giao.

Điều 4. Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Bộ làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số, thành viên thường xuyên họp định kỳ 3 tháng một lần, thành vlên không thường xuyên họp 1 năm một lần, hoặc theo yêu cầu đột xuất của công tác thi đua – khen thưởng và theo quy chế hoạt động của Hội đồng.

Điều 5. Các cơ quan , đơn vị trực thuộc Bộ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để sửa đổi , bổ sung, thành lập Hội đồng Thi đua-khen thưởng cơ sở.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định số 01 QĐ/BNN-TCCB và Quyết định số 1234 QĐ/BNN-TCCB ngày 12/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
Lê Huy Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2001/QĐ-BNN ngày 01/08/2001 về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.119

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!