Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 779/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 28/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 5068/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 7646/BC-STP-KTrVB ngày 09 tháng 8 năm 2017 và Tờ trình số 20511/TTr-STP-KTrVB ngày 25 tháng 12 năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong kỳ hệ thống hóa 31/12/2013, (gọi tắt là Quyết định số 5068/QĐ-UBND), cụ thể như sau:

Điều chỉnh hình thức xử lý đối với 123 văn bản thuộc Danh mục văn bản còn hiệu lực và Danh mục văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, ban hành kèm theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Danh mục văn bản sửa đổi hình thức xử lý: 53 văn bản (Phụ lục I);

2. Danh mục văn bản bổ sung hình thức xử lý: 70 văn bản (Phụ lục II);

3. Danh mục tổng hợp, hợp nhất các Danh mục 1 và 2 ban hành kèm theo Quyết định này và các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND: 821 văn bản (Phụ lục III).

Điều 2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Đnh kỳ tổ chức rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Quyết định này và Quyết định số 5068/QĐ-UBND.

2. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các văn bản không còn phù hợp đã đề xuất tại Quyết định này và Quyết định số 5068/QĐ-UBND theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm:

1. Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung; thay thế các văn bản không còn phù hợp theo đúng quy định.

2. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các văn bản đã được các đơn vị rà soát và kiến nghị (trong danh mục 123 văn bản).

Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 5068/QĐ-UBND. Các nội dung khác của Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. (Kèm các Phụ lục)

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (kèm tài liệu);
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Cục kiểm tra văn bản và Cục Công tác phía Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TT Hội đồng nhân dân TP;
- TT UB: CT, các PCT;
- VP và các Ban Thành ủy;
- VP và các Ban HĐND TP;
- VP UB: CVP, các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Ban Tiếp công dân TP;
- TT Tin học, Công báo, CITYWEB;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 779/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 về sửa đổi Quyết định 5068/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.758

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39