Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2016 về giải thể Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sóc Trăng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 778/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Văn Hiểu
Ngày ban hành: 29/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định s 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải th Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sóc Trăng trực thuộc y ban nhân dân thành phố Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

Điều 2.

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức triển khai, thực hiện các phương án xử lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính và các nội dung có liên quan khác được nêu tại Đề án số 1558/ĐA-UBNDTPST ngày 01/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng về giải thể Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sóc Trăng.

2. Thời gian thực hiện Đề án giải thTrung tâm Phát triển quỹ đất thành ph Sóc Trăng là 03 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định giải thể Trung tâm Phát trin quỹ đt thành phố Sóc Trăng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng chịu trách nhiệm rà soát, sp xếp, bàn giao các chức năng, nhiệm vụ còn lại của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sóc Trăng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tnh c Trăng (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) khi tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh n phòng Ủy ban nhân n tnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph Sóc Trăng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sóc Trăng, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chtịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: HC, KT, TH.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2016 về giải thể Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sóc Trăng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.038
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.237