Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 769/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Xuân Hoà
Ngày ban hành: 06/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG TÁC THANH NIÊN TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông báo số 327/TB/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị về Đề án Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công tác thanh niên;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 380 ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư về Năm Thanh niên 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 632/TTr-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Phòng Công tác thanh niên là tổ chức của Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

2. Phòng Công tác thanh niên chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hằng năm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên;

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan, Tỉnh Đoàn và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh;

e) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn;

i) Hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh niên về Ủy ban nhân dân tỉnh, Vụ Công tác thanh niên và Bộ Nội vụ;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác thanh niên do Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức: phòng Công tác thanh niên thuộc sở Nội vụ có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng;

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

d) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức của phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Biên chế: biên chế của phòng Công tác thanh niên là biên chế công chức, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng số biên chế được giao của Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật (biên chế được giao cho phòng Công tác thanh niên không quá 3 biên chế).

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy định nêu tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan; đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết theo trình tự, thẩm quyền theo quy định.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hoà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23