Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 760/QĐ-TTr năm 2009 về thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác tuyển sinh, đào tạo sau đại học năm 2007, 2008 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 760/QĐ-TTr Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Hiền
Ngày ban hành: 11/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 760/QĐ-TTr

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2007, 2008 TẠI VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VIỆN VAAS)

CHÁNH THANH TRA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 4037/QĐ-BNN-TTr ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác tuyển sinh, đào tạo sau đại học năm 2007, 2008 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (có Đề cương kèm theo).

Thời hạn thanh tra 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm có:

1. Ông Lại Quốc Khánh - Thanh tra viên cao cấp, Trưởng đoàn.

2. Ông Nguyễn Văn Truy - Thanh tra viên, thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Thanh tra viên chính, thành viên.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra:

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra:

- Thực hiện thanh tra theo đúng nội dung trong Đề cương thanh tra kèm theo Quyết định này và báo cáo Chánh thanh tra về kết quả thanh tra;

- Thực hiện đúng quyền hạn quy định tại Điều 7, 39, 40, 41 của Luật Thanh tra; Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 và Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP ngày 23/12/2008 của Tổng thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

* Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra:

Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 8, 53, 54 Luật Thanh tra.

Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Thành viên Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Ngọc Thuật (để báo cáo);
- TT. Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- TTCP (Cục CTN);
- Như Điều 4;
- Hồ sơ Đoàn Ttra;
- Lưu: VT, P.XLSTT.

CHÁNH THANH TRA  
Phạm Văn Hiền

 

ĐỀ CƯƠNG THANH TRA

(kèm theo Quyết định số 760/QĐ-TTr ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. NỘI DUNG THANH TRA 

1. Việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác tuyển sinh, đào tạo sau đại học năm 2007, 2008 của Viện VAAS:

1.1. Nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp:

- Nguồn kinh phí thường xuyên nhà nước cấp;

- Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ chương trình, dự án.

- Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản.

1.2. Nguồn kinh phí viện trợ.

1.3. Nguồn kinh phí từ hoạt động có thu.

1.4. Nguồn kinh phí khác.

1.5. Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

1.6. Việc ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế.

1.7. Việc theo dõi và quản lý các khoản công nợ.

2. Công tác tuyển sinh, đào tạo sau đại học năm 2007, 2008:

2.1. Việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh Nhà nước giao (các căn cứ pháp lý, số lượng nghiên cứu sinh đã tuyển dụng, bảo vệ luận án cấp cơ sở, cấp nhà nước…).

2.2. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tuyển sinh sau đại học.

II. YÊU CẦU

1. Viện trưởng Viện VAAS: báo cáo bằng văn bản gửi Đoàn thanh tra trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thanh tra, báo cáo gồm các nội dung:

1.1. Đặc điểm tình hình chung của Viện VAAS (nêu ngắn gọn quá trình thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật…).

1.2. Báo cáo các nội dung theo đề cương nêu trên (gồm các số liệu tổng hợp và phụ lục gửi kèm).

1.3. Kiến nghị và đề xuất những giải pháp để khắc phục những tồn tại, khó khăn trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

2. Viện trưởng Viện VAAS: giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan đến các nội dung thanh tra để cung cấp đầy đủ kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 760/QĐ-TTr năm 2009 về thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác tuyển sinh, đào tạo sau đại học năm 2007, 2008 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.834
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13