Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 76/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 14/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ HOÁ HỌC VÀ PHÁ HỦY CÁC LOẠI VŨ KHÍ NÀY (CÔNG ƯỚC CẤM VŨ KHÍ HOÁ HỌC)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Căn cứ Quyết định của Chủ tịch nước số 167 QĐ/CTN ngày 24 tháng 8 năm 1998 về việc phê chuẩn Công ước Cấm vũ khí hoá học;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học (dưới đây gọi là Tổ công tác) với thành phần như sau:

1. Tổ trưởng: 01 Thứ trưởng Bộ Công nghiệp.

2. Phó Tổ trưởng: Cán bộ cấp Vụ (hoặc tương đương) của các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Thương mại.

3. Các thành viên là chuyên viên của các Bộ: Công nghiệp; Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Tài chính; Thương mại; Tư pháp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tổng cục Hải quan và Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học;

2. Xây dựng và điều phối chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Công ước;

3. Theo dõi quá trình thực hiện; tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện Công ước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi chính thức gửi Tổ chức Công ước;

4. Nghiên cứu, đề xuất việc soạn thảo các văn bản pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Tổ công tác có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Công nghiệp, được sử dụng con dấu của Bộ Công nghiệp. Tổ trưởng, các Phó Tổ trưởng và các thành viên của Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các mặt hoạt động của Tổ và quyết định Quy chế làm việc của Tổ.

Bộ phận thường trực có một số cán bộ chuyên môn giúp việc, nhân sự do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định.

Điều 4. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Tổ công tác và kinh phí đóng góp niên liễm hàng năm cho Tổ chức Công ước được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, Tổ trưởng, các Phó Tổ trưởng, các thành viên của Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ: Công nghiệp, Ngoại giao,
Quốc phòng, Công an, Tài chính,
Thương mại, Tư pháp, Khoa học CN&MT,
- Ban Tổ chức - Cán bộ CP,
- Tổng cục Hải quan,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, NC, KTTH, PC, TCCB,
- Công báo,
- Lưu: QHQT (5), TTTT &BC, VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2002/QĐ-TTg ngày 14/06/2002 thành lập Tổ công tác thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học và phá hủy các loại vũ khí này (Công ước Cấm vũ khí hoá học) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.346

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105