Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 759/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 759/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 08/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 759/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét Tờ trình số 296/TTr-STP, ngày 02/5/2013 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện đúng nội dung kế hoạch và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-UBND, ngày 08/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện Công văn số 2252/BTP-VVĐCXDPL, ngày 22/3/2013 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực để tạo cơ sở đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; kịp thời đôn đốc, tổ chức hướng dẫn việc thi hành văn bản pháp luật, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật.

2. Yêu cầu:

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện khách quan, công khai, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo phạm vi địa bàn; bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức.

II. NỘI DUNG:

1. Lĩnh vực theo dõi, trách nhiệm và thời gian thực hiện:

Năm 2013, tỉnh Vĩnh Long tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm sau:

a) Lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội; pháp luật về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2013 đến ngày 15/9/2013.

b) Lĩnh vực quản lý, xử lý nước thải:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2013 đến ngày 15/9/2013.

c) Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2013 đến ngày 15/9/2013.

d) Lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép :

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/5/2013 đến ngày 15/9/2013.

Đối với các lĩnh vực khác ngoài 04 lĩnh vực trọng tâm vừa nêu bên trên được các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành theo dõi thường xuyên và toàn diện theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Xem xét đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

Cần xem xét, đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ; tính khả thi của các văn bản.

b) Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật:

Tập trung đánh giá hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực; kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật.

c) Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật:

Nội dung đánh giá gồm: Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:

Tổ chức thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan chức năng; các thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Kiểm tra, đối chiếu các thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp trước khi sử để đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:  

Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo từng lĩnh vực để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và những khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, có thể sử dụng các kết quả kiểm tra, thanh tra thường xuyên, chuyên đề của từng đơn vị để làm cơ sở đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo từng lĩnh vực, địa bàn thông qua phiếu khảo sát, tổ chức toạ đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác.

d) Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật:

Căn cứ vào kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

- Tổ chức triển khai kế hoạch và phối hợp các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các lĩnh vực trọng tâm.

- Hướng dẫn cách thức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật cho các sở, ban ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khi có yêu cầu.

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2013.

b) Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm được nêu tại Mục 1, phần II Kế hoạch này.

- Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm được phân công và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/9/2013.

c) Các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tư pháp trước ngày 20/9/2013.

2. Kinh phí:

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của các sở, ban ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do ngân sách từng đơn vị bảo đảm. Việc lập dự toán và quyết toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch có khó khăn vướng mắc báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 759/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236