Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 752/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 17/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-TTHCC ngày 06/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 96 thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (kèm theo Danh mục TTHC, Quy trình và sơ đồ từng TTHC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, KSTT, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Mã số

Tên Thủ tục

 

 

 

 

VIỆC LÀM

 

 

1

QTT-LĐ-01

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

 

2

QTT-LĐ-02

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

 

3

QTT-LĐ-03

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

 

4

QTT-LĐ-04

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

 

5

QTT-LĐ-05

Thủ tục xác nhận hợp đồng cá nhân lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

 

6

QTT-LĐ-06

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

 

 

7

QTT-LĐ-07

Thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

 

 

8

QTT-LĐ-08

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập

 

 

9

QTT-LĐ-09

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

 

 

10

QTT-LĐ-10

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

 

11

QTT-LĐ-11

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

 

12

QTT-LĐ-12

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

 

13

QTT-LĐ-13

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

 

 

 

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

14

QTT-LĐ-14

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

15

QTT-LĐ-15

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

16

QTT-LĐ-16

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

17

QTT-LĐ-17

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

18

QTT-LĐ-18

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

 

 

BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

 

 

19

QTT-LĐ-19

Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em

 

 

20

QTT-LĐ-20

Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

 

 

 

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

 

 

21

QTT-LĐ-21

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

 

 

22

QTT-LĐ-22

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

 

23

QTT-LĐ-23

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

 

 

24

QTT-LĐ-24

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

 

 

25

QTT-LĐ-25

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

 

 

26

QTT-LĐ-26

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

 

 

27

QTT-LĐ-27

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

 

 

28

QTT-LĐ-28

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

 

 

 

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

29

QTT-LĐ-29

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

 

30

QTT-LĐ-30

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

 

31

QTT-LĐ-31

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

32

QTT-LĐ-32

Khai báo tai nạn lao động

 

33

QTT-LĐ-33

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

 

34

QTT-LĐ-34

Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

 

35

QTT-LĐ-35

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động.

 

36

QTT-LĐ-36

Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toán, vệ sinh lao động nghiêm trong.

 

37

QTT-LĐ-37

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

 

38

QTT-LĐ-38

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A ( đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp Tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

 

39

QTT-LĐ-39

Gia hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A ( đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp Tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

 

40

QTT-LĐ-40

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A ( đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp Tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

 

41

QTT-LĐ-41

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4

 

42

QTT-LĐ-42

Thủ tục Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

 

 

BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

43

QTT-LĐ-43

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

44

QTT-LĐ-44

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

 

45

QTT-LĐ-45

Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

46

QTT-LĐ-46

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 

47

QTT-LĐ-47

Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 

48

QTT-LĐ-48

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 

49

QTT-LĐ-49

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp

 

 

 

DẠY NGHỀ - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

50

QTT-LĐ-50

Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh quản lý

 

51

QTT-LĐ-51

Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý

 

52

QTT-LĐ-52

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

53

QTT-LĐ-53

Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm GDNN, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung câp tư thục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

54

QTT-LĐ-54

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

55

QTT-LĐ-55

Cấp giấy chứng nhận đăng ký Bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

56

QTT-LĐ-56

Thủ tục đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

57

QTT-LĐ-57

Thủ tục xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

 

58

QTT-LĐ-58

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp,trường trung cấp thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài.

 

59

QTT-LĐ-59

Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghê nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

60

QTT-LĐ-60

Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

 

61

QTT-LĐ-61

Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

 

62

QTT-LĐ-62

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

63

QTT-LĐ-63

Thủ tục thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

 

64

QTT-LĐ-64

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp

 

65

QTT-LĐ-65

Thủ tục giải thế cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

66

QTT-LĐ-66

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

 

 

NGƯỜI CÓ CÔNG

 

67

QTT-LĐ-67

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

68

QTT-LĐ-68

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

 

69

QTT-LĐ-69

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

 

70

QTT-LĐ-70

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 

71

QTT-LĐ-71

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

72

QTT-LĐ-72

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

73

QTT-LĐ-73

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

 

74

QTT-LĐ-74

Thủ tục giám định vết thương còn sót

 

75

QTT-LĐ-75

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

 

76

QTT-LĐ-76

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

77

QTT-LĐ-77

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

78

QTT-LĐ-78

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

79

QTT-LĐ-79

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

80

QTT-LĐ-80

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

81

QTT-LĐ-81

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

 

82

QTT-LĐ-82

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

83

QTT-LĐ-83

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

84

QTT-LĐ-84

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

85

QTT-LĐ-85

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

86

QTT-LĐ-86

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

87

QTT-LĐ-87

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

 

88

QTT-LĐ-88

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

89

QTT-LĐ-89

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

90

QTT-LĐ-90

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

91

QTT-LĐ-91

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

92

QTT-LĐ-92

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 

93

QTT-LĐ-93

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

94

QTT-LĐ-94

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

95

QTT-LĐ-95

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

96

QTT-LĐ-96

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


68
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12