Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 748/QĐ-UBND cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử Hà Giang

Số hiệu: 748/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 04/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 111/TTr-SNV ngày 20 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 366 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh có trách nhiệm chỉnh lý, xác định giá trị, lựa chọn hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn, thống kê thành Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Danh mục số 01 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Giang và Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Danh mục số 02 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: PVP NC, CV NC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

DANH MỤC

CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 748/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

STT

Tên cơ quan, tchức

A

CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH

1

1

Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

2

2

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

3

3

Sở Nội vụ

4

4

Sở Tư pháp

5

5

Sở Kế hoạch và đầu tư

6

6

Sở Tài chính

7

7

Sở Công thương

8

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

9

Sở Giao thông vận tải

10

10

Sở Xây dựng

11

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

12

Sở Thông tin và Truyền thông

13

13

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

14

14

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

15

Sở Khoa học và Công nghệ

16

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

17

17

SY tế

18

18

Sở Ngoại vụ

19

19

Thanh tra tỉnh

20

20

Ban Dân Tộc

21

21

Bộ Chỉ huy Quân sự

22

22

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng

23

23

Bảo hiểm xã hội tỉnh

24

24

Cục Thuế tỉnh

25

25

Công an tỉnh

26

26

Cục Hải quan

27

27

Cục Thống kê

28

28

Tòa án nhân dân tỉnh

29

29

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

30

30

Cục Thi hành án dân sự tnh

31

31

Công ty Điện lực tỉnh

32

32

Bưu điện tỉnh

33

33

Viễn thông tỉnh

34

34

Kho bạc Nhà nước tỉnh

35

35

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh

36

36

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

37

37

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

38

38

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh

39

39

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư tỉnh

40

40

Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh

41

41

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

42

42

Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng văn

43

43

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

44

44

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

45

45

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh

46

46

Đài phát thanh truyền hình tỉnh

47

47

Trường Cao đẳng nghề

48

48

Trường Chính trị tỉnh

49

49

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

50

50

Ban Thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

51

51

Chi cục Văn thư, Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

52

52

Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương

53

53

Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

54

54

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

55

55

Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

56

56

Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

57

57

Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

58

58

Chi cục Lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

59

59

Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

60

60

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

61

61

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

62

62

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

63

63

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết

64

64

Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước

65

65

Công ty TNHH một thành viên Đường bộ I

66

66

Công ty TNHH một thành viên Đường bộ II

67

67

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị

68

68

Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh

69

69

Hội Luật gia tỉnh

70

70

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

71

71

Liên minh hợp tác xã tỉnh

72

72

Hội Nhà báo tỉnh

73

73

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

74

74

Hội Đông y tỉnh

75

75

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

76

76

Hội Làm vườn tỉnh

77

77

Hội Người cao tuổi tỉnh

78

78

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh

79

79

Hội Người khuyết tật tỉnh

80

80

Hội Khuyến học tỉnh

B

CƠ QUAN, TCHỨC CẤP HUYỆN

I

Thành phố Hà Giang

81

1

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang

82

2

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang

83

3

Phòng Nội vụ thành phố Hà Giang

84

4

Phòng Tư pháp thành phố Hà Giang

85

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hà Giang

86

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Giang

87

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hà Giang

88

8

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Giang

89

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang

90

10

Phòng Y tế thành phố Hà Giang

91

11

Thanh Tra thành phố Hà Giang

92

12

Phòng Dân tộc thành phố Hà Giang

93

13

Phòng Kinh tế thành phố Hà Giang

94

14

Phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Giang

95

15

Văn phòng UBND và HĐND thành phố Hà Giang

96

16

Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang

97

17

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Giang

98

18

Công an thành phố Hà Giang

99

19

Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Giang

100

20

Chi cục thuế thành phố Hà Giang

101

21

Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Giang

102

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Giang

103

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Giang

104

24

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Giang

105

25

Chi cục Thống kê thành phố Hà Giang

106

26

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Giang

II

Huyện Đồng Văn

107

1

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn

108

2

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn

109

3

Phòng Nội vụ huyện Đồng Văn

110

4

Phòng Tư pháp huyện Đồng Văn

111

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Văn

112

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Văn

113

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Đồng Văn

114

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn

115

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn

116

10

Phòng Y tế huyện Đồng Văn

117

11

Thanh Tra huyện Đồng Văn

118

12

Phòng Dân tộc huyện Đồng Văn

119

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Văn

120

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đồng Văn

121

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Đồng Văn

122

16

Tòa án nhân dân huyện Đồng Văn

123

17

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Văn

124

18

Công an huyện Đồng Văn

125

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Văn

126

20

Chi cục thuế huyện Đồng Văn

127

21

Kho bạc Nhà nước huyện Đồng Văn

128

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Văn

129

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Văn

130

24

Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn

131

25

Chi cục Thống kê huyện Đồng Văn

132

26

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đồng Văn

III

Huyện Mèo Vạc

133

1

Hội đng nhân dân huyện Mèo Vạc

134

2

Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc

135

3

Phòng Nội vụ huyện Mèo Vạc

136

4

Phòng Tư pháp huyện Mèo Vạc

137

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mèo Vạc

138

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mèo Vạc

139

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Mèo Vạc

140

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mèo Vạc

141

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc

142

10

Phòng Y tế huyện Mèo Vạc

143

11

Thanh Tra huyện Mèo Vạc

144

12

Phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc

145

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mèo Vạc

146

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mèo Vạc

147

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Mèo Vạc

148

16

Tòa án nhân dân huyện Mèo Vạc

149

17

Viện kiểm sát nhân huyện Mèo Vạc

150

18

Công an huyện Mèo Vạc

151

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Mèo Vạc

152

20

Chi cục thuế huyện Mèo Vạc

153

21

Kho bạc Nhà nước huyện Mèo Vạc

154

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Mèo Vạc

155

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mèo Vạc

156

24

Bảo hiểm xã hội huyện Mèo Vạc

157

25

Chi cục Thống kê huyện Mèo Vạc

158

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mèo Vạc

IV

Huyện Yên Minh

159

1

Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh

160

2

Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh

161

3

Phòng Nội vụ huyện Yên Minh

162

4

Phòng Tư pháp huyện Yên Minh

163

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Minh

164

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh

165

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Yên Minh

166

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Minh

167

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh

168

10

Phòng Y tế huyện Yên Minh

169

11

Thanh Tra huyện Yên Minh

170

12

Phòng Dân tộc huyện Yên Minh

171

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Minh

172

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Minh

173

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Yên Minh

174

16

Tòa án nhân dân huyện Yên Minh

175

17

Viện kiểm sát nhân huyện Yên Minh

176

18

Công an huyện Yên Minh

177

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Minh

178

20

Chi cục thuế huyện Yên Minh

179

21

Kho bạc Nhà nước huyện Yên Minh

180

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Minh

181

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Minh

182

24

Bảo hiểm xã hội huyện Yên Minh

183

25

Chi cục Thống kê huyện Yên Minh

184

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Minh

V

Huyện Quản Bạ

185

1

Hội đồng nhân dân huyện Quản Bạ

186

2

Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ

187

3

Phòng Nội vụ huyện Quản Bạ

188

4

Phòng Tư pháp huyện Quản Bạ

189

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quản Bạ

190

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quản Bạ

191

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quản Bạ

192

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quản Bạ

193

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quản Bạ

194

10

Phòng Y tế huyện Quản Bạ

195

11

Thanh Tra huyện Quản Bạ

196

12

Phòng Dân tộc huyện Quản Bạ

197

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quản Bạ

198

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quản Bạ

199

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Quản Bạ

200

16

Tòa án nhân dân huyện Quản Bạ

201

17

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quản Bạ

202

18

Công an huyện Quản Bạ

203

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Quản Bạ

204

20

Chi cục thuế huyện Quản Bạ

205

21

Kho bạc Nhà nước huyện Quản Bạ

206

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Quản Bạ

207

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quản Bạ

208

24

Bảo hiểm xã hội huyện Quản Bạ

209

25

Chi cục Thống kê huyện Quản Bạ

210

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quản Bạ

VI

Huyện Bắc Mê

211

1

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê

212

2

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê

213

3

Phòng Nội vụ huyện Bắc Mê

214

4

Phòng Tư pháp huyện Bắc Mê

215

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Mê

216

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Mê

217

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bắc Mê

218

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Mê

219

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Mê

220

10

Phòng Y tế huyện Bắc Mê

221

11

Thanh Tra huyện Bắc Mê

222

12

Phòng Dân tộc huyện Bắc Mê

223

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê

224

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Mê

225

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Bắc Mê

226

16

Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê

227

17

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê

228

18

Công an huyện Bắc Mê

229

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Mê

230

20

Chi cục thuế huyện Bắc Mê

231

21

Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê

232

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Mê

233

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Mê

234

24

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Mê

235

25

Chi cục Thống kê huyện Bắc Mê

236

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Mê

VII

Huyện Bắc Quang

237

1

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang

238

2

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang

239

3

Phòng Nội vụ huyện Bắc Quang

240

4

Phòng Tư pháp huyện Bắc Quang

241

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Quang

242

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Quang

243

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bắc Quang

244

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Quang

245

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Quang

246

10

Phòng Y tế huyện Bắc Quang

247

11

Thanh Tra huyện Bắc Quang

248

12

Phòng Dân tộc huyện Bắc Quang

249

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Quang

250

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Quang

251

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Bắc Quang

252

16

Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang

253

17

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang

254

18

Công an huyện Bắc Quang

255

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Quang

256

20

Chi cục thuế huyện Bắc Quang

257

21

Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Quang

258

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Quang

259

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Quang

260

24

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang

261

25

Chi cục Thống kê huyện Bắc Quang

262

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang

VIII

Huyện Vị Xuyên

263

1

Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên

264

2

Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên

265

3

Phòng Nội vụ huyện Vị Xuyên

266

4

Phòng Tư pháp huyện Vị Xuyên

267

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vị Xuyên

268

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vị Xuyên

269

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Vị Xuyên

270

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vị Xuyên

271

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Xuyên

272

10

Phòng Y tế huyện Vị Xuyên

273

11

Thanh Tra huyện Vị Xuyên

274

12

Phòng Dân tộc huyện Vị Xuyên

275

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Xuyên

276

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị Xuyên

277

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Vị Xuyên

278

16

Tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên

279

17

Viện kiểm sát nhân huyện Vị Xuyên

280

18

Công an huyện Vị Xuyên

281

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Vị Xuyên

282

20

Chi cục thuế huyện Vị Xuyên

283

21

Kho bạc Nhà nước huyện Vị Xuyên

284

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Vị Xuyên

285

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Xuyên

286

24

Bảo hiểm xã hội huyện Vị Xuyên

287

25

Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên

288

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Xuyên

IX

Huyện Quang Bình

289

1

Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình

290

2

Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình

291

3

Phòng Nội vụ huyện Quang Bình

292

4

Phòng Tư pháp huyện Quang Bình

293

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quang Bình

294

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quang Bình

295

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quang Bình

296

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quang Bình

297

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quang Bình

298

10

Phòng Y tế huyện Quang Bình

299

11

Thanh Tra huyện Quang Bình

300

12

Phòng Dân tộc huyện Quang Bình

301

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quang Bình

302

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quang Bình

303

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Quang Bình

304

16

Tòa án nhân dân huyện Quang Bình

305

17

Viện kiểm sát nhân huyện Quang Bình

306

18

Công an huyện Quang Bình

307

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Quang Bình

308

20

Chi cục thuế huyện Quang Bình

309

21

Kho bạc Nhà nước huyện Quang Bình

310

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Quang Bình

311

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quang Bình

312

24

Bảo hiểm xã hội huyện Quang Bình

313

25

Chi cục Thống kê huyện Quang Bình

314

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quang Bình

X

Huyện Hoàng Su Phì

315

1

Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì

316

2

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì

317

3

Phòng Nội vụ huyện Hoàng Su Phì

318

4

Phòng Tư pháp huyện Hoàng Su Phì

319

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoàng Su Phì

320

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì

321

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Hoàng Su Phì

322

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoàng Su Phì

323

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì

324

10

Phòng Y tế huyện Hoàng Su Phì

325

11

Thanh Tra huyện Hoàng Su Phì

326

12

Phòng Dân tộc huyện Hoàng Su Phì

327

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoàng Su Phì

328

14

Phòng Kinh tế và Hạ tng huyện Hoàng Su Phì

329

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Hoàng Su Phì

330

16

Tòa án nhân dân huyện Hoàng Su Phì

331

17

Viện kiểm sát nhân huyện Hoàng Su Phì

332

18

Công an huyện Hoàng Su Phì

333

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Hoàng Su Phì

334

20

Chi cục thuế huyện Hoàng Su Phì

335

21

Kho bạc Nhà nước huyện Hoàng Su Phì

336

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoàng Su Phì

337

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoàng Su Phì

338

24

Bảo hiểm xã hội huyện Hoàng Su Phì

339

25

Chi cục Thống kê huyện Hoàng Su Phì

340

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì

XI

Huyện Xín Mần

341

1

Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần

342

2

Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần

343

3

Phòng Nội vụ huyện Xín Mần

344

4

Phòng Tư pháp huyện Xín Mần

345

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần

346

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xín Mần

347

7

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Xín Mần

348

8

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xín Mần

349

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xín Mần

350

10

Phòng Y tế huyện Xín Mần

351

11

Thanh Tra huyện Xín Mần

352

12

Phòng Dân tộc huyện Xín Mần

353

13

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xín Mần

354

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xín Mần

355

15

Văn phòng UBND và HĐND huyện Xín Mần

356

16

Tòa án nhân dân huyện Xín Mần

357

17

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xín Mần

358

18

Công an huyện Xín Mần

359

19

Ban chỉ huy quân sự huyện Xín Mần

360

20

Chi cục thuế huyện Xín Mần

361

21

Kho bạc Nhà nước huyện Xín Mần

362

22

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Xín Mần

363

23

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xín Mần

364

24

Bảo hiểm xã hội huyện Xín Mần

365

25

Chi cục Thống kê huyện Xín Mần

366

26

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xín Mần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 748/QĐ-UBND ngày 04/05/2015 Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.887

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!