Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 74-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 26/06/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ,THỊ TRẤN VÀ HUYỆN THUỘC TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An như sau:

A. Huyện Đức Huệ.

Tách 948 hécta diện tích tự nhiên và 70 nhân khẩu của xã Bình Thành thuộc huyện Đức Huệ để sáp nhập vào xã Thuận Nghĩa Hoà thuộc huyện Tân Thạnh.

Sau khi phân vạch lại biên giới hành chính:

- Xã Bình Thành còn 8.361,16 hécta diện tích tự nhiên và 4.055 nhân khẩu.

Địa giới xã Bình Thành ở phía đông giáp các xã Bình Hoà Nam và Bình Hoà Bắc; phía tây giáp xã Thuận Bình và nước Cam-pu-chia; phía nam giáp xã Thuận Bình; phía bắc giáp các xã Mỹ Thạch Tây và Mỹ Thạch Đông.

- Huyện Đức Huệ còn 8 xã Bình Thành, Bình Hoà Nam, Bình Hoà Bắc, Mỹ Thạch Đông, Mỹ Thạch Tây, Mỹ Thạch Bắc, Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây gồm 43.872 hécta diện tích tự nhiên và 53.911 nhân khẩu.

Địa giới huyện Đức Huệ ở phía đông giáp huyện Đức Hoà; phía Tây giáp huyện Tân Thạch và nước Cam-pu-chia, phía nam giáp các huyện Thủ Thừa và Bến Lức; phái bắc giáp tỉnh Tây Ninh.

B. Huyện Tân Thạch.

1. Chia xã Thuận Nghĩa Hoà thành hai xã lấy tên là xã Thuận Nghĩa Hoà và xã Thuận Bình:

- Xã Thuận Nghĩa Hoà (mới) có 4.452 hécta diện tích tự nhiên và 6.432 nhân khẩu.

Địa giới xã Thuận Nghĩa Hoà (mới) ở phía đông giáp huyện Thủ Thừa; phía tây giáp huyện Mộc Hoá; phía nam giáp xã Thuỷ Đông; phía bắc giáp xã Thuận Bình.

- Xã Thuận Bình có 4.816,75 hécta diện tích tự nhiên và 2.477 nhân khẩu (bao gồm 948 hécta diện tích tự nhiên và 70 nhân khẩu của xã Bình Thành thuộc huyện Đức Huệ).

Địa giới xã Thuận Bình ở phía đông huyện Thủ Thừa; phía tây giáp xã Tân Hiệp; phía nam giáp xã Thuận Nghĩa Hoà (mới) phía bắc giáp huyện Đức Huệ.

2. Tách 1.400 hécta diện tích tự nhiên và 1.185 nhân khẩu của xã Thuỷ Đông cùng 2.667 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên và hộ phi nông nghiệp ở khu vực này để thành lập thị trấn Thạch Hoá (thuộc huyện Tân Thạnh).

Thị trấn Thạch hoá có 1.400 hécta diện tích tự nhiên và 3.852 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Thạch Hoá ở phía đông giáp xã Thuỷ đông; phía tây và phía nam giáp xã Thuỷ Tây; phía bắc xã Thuận Nghĩa Hoà.

Sau khi phân vạch lại địa giới hành chính, xã Thuỵ Đông còn 14.509 hécta diện tích tự nhiên và 3.918 nhân khẩu.

3. Chia xã Thuỵ Đông thành hai xã lấy tên là xã Thuỷ Đông và xã Thuỷ Tây:

Xã Thuỷ Đông (mới) có 4.530 hécta diện tích tự nhiên và 2.094 nhân khẩu.

Đại giới xã Thuỷ Đông (mới) ở phía đông giáp xã Tân Tây; phía tây giáp xã giáp xã Thuỷ Tây; phía Nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía bắc giáp huyện Thủ Thừa và xã Thuận Nghĩa Hoà (mới).

- Xã Thuỷ Tây có 9.979 hécta diện tích tự nhiên và 1.824 nhân khẩu.

Đại giới xã Thuỷ Tây ở phía đông giáp xã Thuỷ Đông (mới); phía Tây giáp xã Kiến Bình; phía nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía bắc giáp thị Trấn Thạch Hoá, xã Thạch Phước và xã Thạch Phú.

4. Chia xã Tân Đông thành hai xã lấy tên là xã Tân Đông và xã Tân Tây:

- Xã Tân Đông (mới) có 2.850 hécta diện tích tự nhiên và 4.270 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Đông (mới) ở phía đông và phía bắc giáp huyện Thủ Thừa; phía tây giáp xã Tân Tây; phía nam giáp tỉnh Tiền Giang.

- Xã Tân Tây có 3.550 hécta diện tích tự nhiên và 2.691 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Tây ở phía đông giáp xã Tân Đông (mới); phía tây giáp xã Thuỷ Đông; phía nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía Bắc giáp huyện Thủ Thừa.

C. Huyện Mộc Hoá.

Chia xã Thạnh Phước thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Phước và xã Tân Hiệp:

- Xã Thạnh Phước (mới) có 7.581 hécta diện tích tự nhiên và 2.820 nhân khẩu.

Địa giới xã Thạnh Phước (mới ở phía đông giáp xã Thạnh Phú; phía tây giáp huyện Mộc Hoá; phía nam giáp huyện Tân Thạnh; phía bắc giáp xã Tân Hiệp.

- Xã Tân Hiệp có 2.900 hécta diện tích tự nhiên và 1.950 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Hiệp ở phía đông giáp xã Thuận Bình; phía tây giáp xã Bình Phong Thạnh; phía nam giáp xã Thạnh Phước (mới); phía bắc giáp nước Cam-pu-chia.

D. Huyện Vĩnh Hưng.

Tách 3.187 hécta diện tích tự nhiên và 1.086 nhân khẩu của xã Thái Bình Trung và 976,60 hécta diện tích tự nhiên và 1.480 nhân khẩu của xã Vĩnh Trị để thành lập xã Vĩnh Bình.

Sau khi phân vạch lại địa giới hành chính:

- Xã Vĩnh Bình có 4.163,60 hécta diện tích tự nhiên và 2.566 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Bình ở phía đông và phía nam giáp huyện Mộc Hoá; phía tây giáp các xã Vĩnh Trị và Vĩnh Lợi; phía bắc giáp xã Thái Bình Trung.

- Xã Thái Bình Trung còn 2.620 hécta diện tích tự nhiên và 2.392 nhân khẩu.

Địa giới xã Thái Bình Trung ở phía đông và phía bắc giáp nước Cam-pu-chia; phía tây giáp các xã Vĩnh Trị và Thái Trị; phía nam giáp xã Vĩnh Bình.

- Xã Vĩnh Trị còn 11.875,40 hécta diện tích tự nhiên và 5.296 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Trị ở phía đông giáp xã Vĩnh Bình; phía tây giáp các xã Vĩnh Thuận và Hưng Điền A; phía nam giáp các xã Vĩnh Thạnh và Vĩnh Lợi; phía bắc giáp các xã Hưng Điền A và Thái Trị.

E. Thành lập huyện Thạnh Hoá.

Tách thị trấn Thạnh Hoá và các xã Tân Đông, Tân Tây, Thuỷ Đông, Thuỷ Tây, Thuận Nghĩa Hoà, Thuận Bình của huyện Tân Thạnh; các xã Thanh Phước, Tân Hiệp và Thạnh Phú của huyện Mộc Hoá để thành lập huyện Thạnh Hoá.

Sau khi phân vạch lại địa giới hành chính, huyện Thạnh Hoá có thị trấn Thạnh Hoá và 9 xã Thuận Nghĩa Hoà, Thuận Bình, Thuỷ Đông, Thuỷ Tây, Tân Đông, Tân Tây, Thạnh Phước, Tân Hiệp, Thạnh Phú gồm 43. 807, 75 hécta diện tích tự nhiên và 30.919 nhân khẩu.

Địa giới huyện Thạnh Hoá ở phía đông giáp huyện Thủ Thừa; phía tây giáp các huyện Tân Thạnh và Mộc Hoá; phía nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía bắc giáp huyện Đức Huệ và nước Cam-pu-chia.

- Huyện Tân Thạnh còn 10 xã Kiến Bình, Hậu Thạnh Tây, Tân Ninh, Tân Thành, Tân Lập, Tân Hoà, Bắc Hoà, Nhơn Ninh, Nhơn Hoà Lập, Hậu Thạnh Đông gồm 38.220,25 hécta diện tích tự nhiên với 58.219 nhân khẩu.

Địa giới huyện Tân Thạnh ở phía đông giáp huyện Thạnh Hoá; phía tây giáp huyện Mộc Hoá và tỉnh Đồng Tháp; phía nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía bắc giáp huyện Mộc Hoá.

- Huyện Mộc Hoá còn thị trấn Mộc Hoá và 12 xã Bình Hiệp, Bình Hoà Đông, Bình Hoà Tây, Bình Phong Thạnh, Tân Lập, Tuyên Thạnh, Thạnh Trì, Bình Hoà Trung, Tân Thành, Thạnh Hưng, Bình Tân, Tuyên Bình gồm 57.365 hécta diện tích tự nhiên với 48.205 nhân khẩu.

Địa giới huyện Mộc Hoá ở phía đông giáp các huyện Tân Thạnh và Thạnh Hoá; phía tây giáp huyện Vĩnh Hưng; phía nam giáp huyện Tân Thạnh; phía bắc giáp nước Cam-pu-chia.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74-HĐBT ngày 26/06/1989 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.133.198