Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 735/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 09/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND cấp huyện lĩnh vực Công thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Website t
nh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH, UBND CẤP HUYỆN (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 735/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Mã số TTHC

Ghi chú

I

Lĩnh vực Nông nghiệp (gồm Đê điều, Nông nghiệp)

1

Thủ tục Cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều (đối với trường hợp có thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp & PTNT theo quy định)

T-NDH-014066-TT

 

2

Thủ tục Cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều (đối với trường hợp không cần thỏa thuận xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp & PTNT theo quy định)

T-NDH-014654-TT

 

3

Thủ tục Tờ trình của UBND tỉnh về việc thỏa thuận cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều của Bộ Nông nghiệp & PTNT

T-NDH-012876-TT

 

4

Thủ tục Phê duyệt dự án đầu tư về đê điều và phòng chống lụt bão (Báo cáo Kinh tế kỹ thuật)

T-NDH-014887-TT

 

5

Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư về đê điều và phòng chống lụt bão (báo cáo Kinh tế kỹ thuật)

T-NDH-014626-TT

 

6

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch đấu thầu về đê điều và phòng chống lụt bão

T-NDH-014851-TT

 

7

Thủ tục Phê duyệt dự án đầu tư về xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và thủy sản (Báo cáo Kinh tế kỹ thuật)

T-NDH-014931-TT

 

8

Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư về nông nghiệp và thủy sản (Báo cáo Kinh tế kỹ thuật)

T-NDH-015041-TT

 

9

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch đu thầu về nông nghiệp và thủy sản

T-NDH-015006-TT

 

II

Lĩnh vực Ngoại giao (ngoại vụ)

10

Thủ tục Đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp theo đề nghị của doanh nghiệp

T-NDH-014215-TT

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG)

TT

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định

1

Thủ tục chấp thuận mở bến khách ngang sông

Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Btrưởng Bộ Giao thông vận tải

2

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

3

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

4

Thủ tục chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa

5

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

6

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49