Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 735/QĐ-BTP năm 2009 ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 735/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 09/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2009 (kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng; Căn cứ vào kế hoạch số 2631/KH-BTĐKT ngày 3/12/2008 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về Thanh tra, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Thi đua khen thưởng năm 2009 như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tư pháp về công tác Thi đua khen thưởng, nhằm động viên, khích lệ, biểu dương các cơ quan, đơn vị và cá nhân tổ chức triển khai thực hiện tốt, đồng thời phát hiện, xử lý những vi phạm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân từng bước đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp.

- Việc thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, khách quan, công bằng và nghiêm túc theo đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng và Luật Khiếu nại tố cáo.

II - NHỮNG NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2009:

1- Thanh tra:

- Thanh tra các đơn vị, cơ quan, cá nhân có đơn thư tố cáo, khiếu nại trong công tác thi đua khen thưởng.

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua khen thưởng hoặc theo yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

2 - Kiểm tra:

- Việc thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng.

- Việc thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến và Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 8/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua đặc biệt, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thực hiện Quy chế dân chủ khi bình xét trong công tác thi đua khen thưởng.

- Kiểm tra việc phát huy tác dụng của những điển hình tiên tiến được Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành công nhận đạt danh hiệu thi đua năm 2008.

- Kiểm tra việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua.

- Kiểm tra việc sử dụng kinh phí thi đua khen thưởng.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian và các đợt kiểm tra:

Thời gian kiểm tra được tiến hành 02 đợt chính (dự kiến vào tháng 6 và tháng 10/2009).

Nội dung kiểm tra đợt tháng 6/2009 tập trung vào:

- Kiểm tra việc phát động và triển khai phong trào thi đua của các đơn vị.

- Kiểm tra việc xây dựng các điển hình tiên tiến năm 2009 ở các đơn vị.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong lĩnh vực thi đua khen thưởng.

- Kiểm tra việc triển khai tổ chức Đại hội thi đua ngành Tư pháp tỉnh, thành phố.

- Kiểm tra hồ sơ và kết quả năm 2008 của tập thể và cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm.

- Kiểm tra hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến (Hội đồng khoa học) của các đơn vị.

Nội dung kiểm tra đợt tháng 10/2009 tập trung vào:

- Kiểm tra kết quả việc thực hiện phong trào thi đua năm 2009 của tập thể và cá nhân trong các đơn vị.

- Kiểm tra kết quả Đại hội thi đua yêu nước và việc phát huy của tập thể và cá nhân được suy tôn trong Đại hội.

- Kiểm tra công tác bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

- Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thi đua khen thưởng của các đơn vị.

- Kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách về thi đua khen thưởng.

Ngoài ra còn tổ chức các đợt thanh tra theo mục 1 phần II kế hoạch này, kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua đồng thời phát hiện những vướng mắc, yếu kém để tháo gỡ và uốn nắn kịp thời.

2. Thành phần đoàn kiểm tra, đơn vị được kiểm tra, kinh phí (có phụ lục kèm theo)

3. Các bước tiến hành:

+ Đối với Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án và các đơn vị thuộc Bộ:

- Đầu tháng 4/2009 Bộ ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Trong tháng 4/2009 các đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch của Bộ và xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình.

- Tháng 5/2009 các đơn vị tiếp tục thực hiện phong trào thi đua.

- Tháng 6/2009 các đơn vị tự kiểm tra.

- Tháng 7, 8/2009 các đơn vị tiếp tục thực hiện phong trào thi đua.

- Tháng 9/2009 các đơn vị tự kiểm tra.

+ Đối với Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp:

- Tháng 6/2009, dự kiến kiểm tra, thanh tra 06 đơn vị.

1.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá

2.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng

3.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

4.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

5.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau

- Tháng 10/2009, dự kiến kiểm tra, thanh tra 06 đơn vị.

1.

Nhà Xuất bản Tư pháp Bộ Tư pháp

2.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

3.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

4.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

5.

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

6

Sở Tư pháp + Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

4. Phân công thực hiện:

- Giao Vụ Thi đua khen thưởng Xây dựng kế hoạch, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thành lập các đoàn kiểm tra, chủ trì tổ chức thực hiện việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra, thanh tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề và tổng hợp tình hình kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi đua khen thưởng.

- Đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Thi đua - Khen thưởng thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu trong kế hoạch.

- Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc theo từng lĩnh vực công tác do đơn vị mình phụ trách và cử Lãnh đạo đơn vị tham gia vào các đoàn kiểm tra, thanh tra.

- Trưởng, Phó trưởng Khu vực thi đua căn cứ vào kế hoạch này xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên các đơn vị thuộc khu vực mình phụ trách.

(Báo cáo kiểm tra, thanh tra của các đơn vị và các khu vực thi đua gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15 của tháng cuối các quí).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 735/QĐ-BTP năm 2009 ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251