Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2017 danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức của Trung ương, đơn vị thành viên của Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định trên địa bàn tỉnh nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 726/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐƯỢC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO NGÀNH DỌC Ở CẤP TỈNH; DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính; Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV  ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 219/TTr-SNV ngày 29/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu các cơ quan, tổ chức của Trung ương, các đơn vị thành viên của các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định quy định tại Quyết định số 824/QĐ-UBND  ngày 13/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn việc lựa chọn tài liệu nộp lưu và phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của từng cơ quan, tổ chức của Trung ương, các đơn vị thành viên của các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định trên địa bàn tỉnh nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 1 Quyết định này, Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

DANH MỤC

THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐƯỢC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO NGÀNH DỌC Ở CẤP TỈNH; DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUYẾT ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

 

I. NHÓM TÀI LIỆU PHỔ BIẾN CHUNG

 

1. Tài liệu tổng hợp

1

Hồ sơ xây dựng, ban hành/thực hiện chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của cơ quan

2

Báo cáo công tác hàng năm của cơ quan

3

Hồ sơ tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối quan trọng của Đảng và pháp luật của Nhà nước

4

Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ quan chủ trì tổ chức

5

Hồ sơ hội nghị tổng kết năm, nhiều năm công tác của cơ quan

 

2. Tài liệu quy hoạch

6

Kế hoạch, báo cáo công tác quy hoạch dài hạn, hàng năm

7

Hồ sơ xây dựng quy hoạch phát triển cơ quan

8

Hồ sơ về xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của cơ quan

9

Hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan

10

Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện các đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển, đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước

11

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch

 

3. Tài liệu kế hoạch

12

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm

13

Hồ sơ xây dựng chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn, hàng năm và báo cáo thực hiện kế hoạch của cơ quan

 

4. Tài liệu thống kê

14

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản chế độ/quy định, hướng dẫn về thống kê của ngành

15

Kế hoạch, Báo cáo thống kê tổng hợp, thống kê chuyên đề dài hạn, hàng năm

16

Báo cáo tổng hợp điều tra cơ bản (nếu có)

 

5. Tài liệu tổ chức, cán bộ

17

Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều  lệ tổ chức, Quy chế làm việc, chế độ/quy định, hướng dẫn về tổ chức, cán bộ

18

Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ

19

Hồ sơ xây dựng đề án tổ chức cơ quan

20

Hồ sơ về việc thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

21

Hồ sơ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan và các đơn vị trực thuộc

22

Hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế

 

6. Tài liệu lao động, tiền lương

23

Kế hoạch, báo cáo công tác lao động, tiền lương dài hạn, hàng năm

24

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của cơ quan

25

Hồ sơ xây dựng, ban hành định mức lao động của cơ quan và báo cáo thực hiện

26

Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan

27

Hồ sơ các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (nếu có)

28

Hồ sơ xây dựng, ban hành thang bảng lương của ngành và báo cáo thực hiện

29

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp của ngành và báo cáo thực hiện

 

7. Tài liệu tài chính, kế toán

30

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định về tài chính, kế toán

31

Kế hoạch, báo cáo tài chính và quyết toán tài chính dài hạn, hàng năm

32

Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển nhượng, bàn giao, thanh lý (tài sản) cố định nhà đất

33

Hồ sơ kiểm toán vụ việc nghiêm trọng tại cơ quan

 

8. Tài liệu xây dựng cơ bản

34

Hồ sơ xây dựng văn bản chế độ/quy định, hướng dẫn về xây dựng cơ bản của cơ quan

35

Kế hoạch, báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản dài hạn, hàng năm

36

Hồ sơ xây dựng trụ sở cơ quan

 

9. Tài liệu khoa học công nghệ

37

Hồ sơ xây dựng quy chế hoạt động quản lý nhà nước về khoa học & công nghệ của cơ quan

38

Kế hoạch, báo cáo hoạt động khoa học & công nghệ dài hạn, hàng năm

39

Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích được công nhận cấp nhà nước và cấp bộ, ngành của cơ quan

40

Hồ sơ xây dựng kế hoạch, kết quả triển khai ứng dụng nhiệm vụ khoa học công nghệ của cơ quan

41

Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu của cơ quan

42

Hồ sơ hội nghị, hội thảo khoa học do cơ quan tổ chức

 

10. Tài liệu hợp tác quốc tế

43

Kế hoạch, báo cáo công tác hợp tác quốc tế dài hạn, hàng năm

44

Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế của ngành, cơ quan

45

Hồ sơ về việc thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

46

Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế

47

Hồ sơ về việc tham gia các hoạt động của hiệp hội, tổ chức quốc tế hàng năm (hội nghị, hội thảo, điều tra, khảo sát, thống kê…)

48

Hồ sơ đoàn ra, đoàn vào mục đích ký kết hợp tác

49

Hồ sơ đóng góp cho các hiệp hội, tổ chức quốc tế hàng năm

50

Thư, điện, thiếp chúc mừng quan trọng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài

 

11. Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

51

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

52

Kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo dài hạn, hàng năm

53

Hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc nghiêm trọng

 

12. Tài liệu thi đua, khen thưởng

54

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng

55

Kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng dài hạn, hàng năm

56

Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân về các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

57

Hồ sơ hội nghị thi đua do cơ quan chủ trì tổ chức

 

13. Tài liệu pháp chế

58

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế do cơ quan chủ trì (nếu có)

59

Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế dài hạn, hàng năm

 

14. Tài liệu về hành chính, quản trị công sở

60

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác quản trị công sở, hành chính, văn thư, lưu trữ

61

Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ hàng năm, nhiều năm

62

Hồ sơ về lập, ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành, cơ quan

63

Tập lưu quyết định, quy định, hướng dẫn của cơ quan

64

15. Tài liệu của tổ chức Đảng, đoàn thể của cơ quan, tổ chức

65

15.1. Tài liệu của tổ chức Đảng

66

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác tổng kết năm, nhiệm kỳ

67

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng

68

Hồ sơ về thành lập/sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng

69

Hồ sơ Đại hội

70

15.2. Tài liệu của tổ chức Công đoàn

71

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác tổng kết năm, nhiệm kỳ

72

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn

73

Hồ sơ thành lập tổ chức Công đoàn

74

Báo cáo năm về hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân

75

Hồ sơ Đại hội

76

15.3. Tài liệu tổ chức Đoàn Thanh niên

77

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác năm, nhiệm kỳ

78

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên

79

Hồ sơ Đại hội

80

16. Tài liệu phim ảnh, ghi âm, ghi hình

81

Những đoạn phim, ảnh, băng ghi hình đề cập đến các sự kiện lịch sử, phản ánh sự phát triển của cơ quan

82

Ảnh, băng ghi hình về chỉ đạo hoạt động của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với cơ quan

83

Văn kiện ghi lại tiếng nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và phát biểu tại các hội nghị, các cuộc họp của cơ quan

84

Văn kiện ghi âm những tiếng nói của các đồng chí lãnh đạo cơ quan đề cập tới các vấn đề khoa học, kỹ thuật, thực tiễn

 

II. NHÓM TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

 

1. Tài liệu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên

85

Văn bản của cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp về công tác quân sự, quốc phòng

86

Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành về công tác quân sự, quốc phòng

87

Kế hoạch, báo cáo về công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn hàng năm, nhiều năm

88

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng khu vực phòng thủ, công trình phòng thủ của tỉnh

89

Hồ sơ tuyển quân hàng năm

90

Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội

91

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên ngành về công tác quân sự, quốc phòng

 

2. Tài liệu Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố

92

Văn bản của UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp về công tác quân sự, quốc phòng

93

Kế hoạch, báo cáo hàng năm, nhiều năm về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng của huyện, thị xã, thành phố

94

Hồ sơ, tài liệu về tuyển quân hàng năm

95

Kế hoạch, báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố về công tác quân sự hàng năm (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hợp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ …)

 

3.Tài liệu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên

96

Văn bản của trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác an ninh biên giới, công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh

97

Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng chống tội phạm (ma túy; buôn lậu biên giới trên biển; vận chuyển, mua bán, sử dụng chất nổ); xử lý các vụ tai nạn, cứu nạn trên biển (vụ việc nghiêm trọng)

98

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng, củng cố an ninh ven vùng ven biển

99

Hồ sơ Hội nghị chuyên ngành về công tác biên phòng

100

Báo cáo các vụ việc xâm phạm an ninh biên giới

101

Báo cáo, phương hướng nhiệm vụ về công tác biên giới, công tác quốc phòng

 

4. Tài liệu Công an tỉnh tỉnh Phú Yên

102

Văn bản của trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh

103

Hồ sơ Hội nghị chuyên ngành về công tác an ninh, trật tự

104

Báo cáo, phương hướng nhiệm vụ về công tác an ninh, trật tự

105

Hồ sơ, tài liệu về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh

106

Hồ sơ, tài liệu về xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xã hội (vụ việc nghiêm trọng)

107

Hồ sơ công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (vụ việc nghiêm trọng)

108

Hồ sơ, tài liệu về bảo vệ bí mật nhà nước

 

5. Tài liệu Công an các huyện, thị xã, thành phố

109

Văn bản của UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

110

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ bí mật nhà nước

111

Kế hoạch, báo cáo về công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

 

6. Tài liệu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên

112

Chương trình, kế hoạch và các báo cáo tổng kết công tác chuyên môn hàng năm, nhiều năm

113

Hồ sơ hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên ngành do Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì

114

Tài liệu về việc các đợt đặc xá phạm nhân

115

Báo cáo về những vụ án quan trọng, điển hình trên địa bàn tỉnh

116

Báo cáo về việc kiểm tra các bản án đã có hiệu lực pháp luật hàng năm

117

Bản án xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án điển hình, nghiêm trọng

118

Quyết định thi hành án hình sự những vụ án điển hình, nghiêm trọng

119

Hồ sơ xóa án tích các vụ án điển hình, nghiêm trọng

 

7. Tài liệu Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

120

Chương trình, kế hoạch và các báo cáo tổng kết công tác chuyên môn hàng năm, nhiều năm

121

Bản án xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án điển hình, nghiêm trọng

122

Quyếtđịnh thi hành án hình sự những vụ án điển hình, nghiêm trọng

 

8. Tài liệu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên

123

Hồ sơ về việc kiểm sát, điều tra các vụ việc quan trọng trong tỉnh

124

Hồ sơ giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo điển hình, nghiêm trọng

125

Tập kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các cơ quan điều tra và xét xử

126

Tập văn bản của trung ương chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ

127

Hồ sơ hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên ngành do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì

128

Phương hướng nhiệm vụ và báo cáo tổng kết công tác chuyên môn hàng năm, nhiều năm

129

Báo cáo về kiểm sát công tác xét xử của tòa án các cấp trong tỉnh hàng năm, nhiều năm

130

Báo cáo kiểm sát thi hành án phạt tù hàng năm, nhiều năm

 

9. Tài liệu Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

131

Phương hướng nhiệm vụ và báo cáo tổng kết công tác chuyên môn hàng năm, nhiều năm

132

Hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án nghiêm trọng

133

Kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác kiểm sát tạm giam, tạm giữ, quản lý người chấp hành án hàng năm, nhiều năm

134

Báo cáo kiểm sát thi hành án phạt tù hàng năm, nhiều năm

 

10. Tài liệu Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên

135

Văn bản của trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

136

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm, nhiều năm (thu, chi, cấp sổ, thẻ...)

137

Hồ sơ, tài liệu hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học về công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

138

Báo cáo thống kê tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế hàng năm, nhiều năm của tỉnh

139

Hồ sơ chỉ đạo điểm về công tác thu, chi thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

140

Hồ sơ chỉ đạo điểm về công tác cấp sổ, thẻ thực hiện chính sách BHXH, BHYT

 

11. Tài liệu Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố

141

Văn bản của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

142

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

143

Báo cáo thống kê tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế hàng năm của huyện, thị xã, thành phố

 

12. Tài liệu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên

144

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về hoạt động ngân hàng

145

Kế hoạch, báo cáo về tình hình hoạt động của các Ngân hàng trên địa bàn hàng năm, nhiều năm

146

Hồ sơ về công tác thu đổi tiền tệ

147

Hồ sơ, tài liệu về những vụ vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng

148

Báo cáo tình hình hoạt động công tác thực hiện các chỉ tiêu năm

149

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác ngân hàng của tỉnh

150

Bảng Cân đối tiền tệ tổng hợp

 

13. Tài liệu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

151

Tài liệu quản lý chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động ngân hàng của Trung

 

ương, Ủy ban nhân dân tỉnh

152

Hồ sơ huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn ủy thác cho vay ưu đãi

153

Kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác ngân hàng hàng năm, nhiều năm

154

Báo cáo tình hình hoạt động công tác thực hiện các chỉ tiêu hàng năm, nhiều năm

 

14. Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phú Yên

155

Tài liệu quản lý chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động ngân hàng của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh

156

Kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác ngân hàng hàng năm, nhiều năm

157

Báo cáo tình hình hoạt động công tác thực hiện các chỉ tiêu hàng năm, nhiều năm

158

Hồ sơ huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn ủy thác cho vay ưu đãi

159

Hồ sơ, tài liệu về hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng, bạc

160

Hồ sơ, tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống

161

Hồ sơ Hội nghị tổng kết, chuyên đề của ngân hàng

 

15. Tài liệu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên

162

Văn bản của cơ quan Trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

163

Kế hoạch, báo cáo tổng kết hàng năm, nhiều năm về thi hành án dân sự

164

Các Báo cáo thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu hàng năm, nhiều năm

165

Hồ sơ về hợp tác quốc tế trong thi hành án dân sự

 

16. Tài liệu Cục Thống kê tỉnh Phú Yên

166

Văn bản của cơ quan Trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác thống kê, điều tra trên địa bàn tỉnh

167

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thống kê, điều tra của tỉnh hàng năm, nhiều năm

168

Hồ sơ, tài liệu thống kê, điều tra cơ bản trên địa bàn tỉnh

169

Hồ sơ, tài liệu về tổng điều tra dân số và lao động

170

Các loại biểu, báo cáo thống kê thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong tỉnh hàng năm, nhiều năm

171

Báo cáo phân tích và dự báo tình hình về chỉ tiêu kế hoạch hàng năm

172

Hồ sơ hội nghị chuyên đề về công tác thống kê

173

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng, phát hành niên giám thống kê

 

17. Tài liệu Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố

174

Tài liệu của trung ương, của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trực tiếp về công tác thống kê, điều tra trên địa bàn

175

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thống kê, điều tra của huyện, thị xã, thành phố hàng năm, nhiều năm

176

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội của huyện, thị xã, thành phố hàng năm

177

Báo cáo Dân số hàng năm

178

Hồ sơ, tài liệu các cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

 

18. Tài liệu Cục Thuế tỉnh Phú Yên

179

Văn bản của trung ương, của tỉnh quy định các mức thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

180

Hồ sơ xây dựng và phê duyệt Dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm

181

Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch thu thuế hàng năm, nhiều năm

182

Tài liệu chỉ đạo về thu ngân sách nhà nước, chương trình, kế hoạch và báo cáo tổ chức thực hiện hàng năm

183

Tổng hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

184

Hồ sơ thu thuế, lệ phí nhà, đất của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

185

Sổ bộ thuế nhà, đất hàng năm

186

Kế hoạch, báo cáo tổng hợp công tác thuế  hàng năm (kế toán tổng hợp và phân tích đánh giá chất lượng, đăng ký, kê khai thuế, tính thuế, nộp, hoàn, miễn, giảm, thống kê thuế; quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các loại thu khác; tình hình kế toán ấn chỉ và quản lý, ấn chỉ; công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế)

187

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác thuế của tỉnh

 

19. Tài liệu Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố

188

Kế hoạch, báo cáo tổng kết tình hình thu thuế tại các huyện, thị xã, thành phố

189

Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch thu thuế hàng năm, nhiều năm

190

Tài liệu chỉ đạo về thu ngân sách nhà nước, chương trình, kế hoạch và báo cáo tổ chức thực hiện hàng năm

191

Tổng hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

192

Hồ sơ thu thuế, lệ phí nhà, đất của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

193

Sổ bộ thuế nhà, đất hàng năm

194

Kế hoạch, báo cáo tổng hợp công tác thuế  hàng năm (kế toán tổng hợp và phân tích đánh giá chất lượng, đăng ký, kê khai thuế, tính thuế, nộp, hoàn, miễn, giảm, thống kê thuế; quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các loại thu khác; tình hình kế toán ấn chỉ và quản lý, ấn chỉ; công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế)

195

Tài liệu về chính sách thu thuế đối với các Doanh nghiệp

 

20. Tài liệu Kho Bạc nhà nước tỉnh Phú Yên

196

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác kho bạc của tỉnh

197

Hồ sơ quản lý đầu tư các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A

198

Hồ sơ kiểm soát thanh, quyết toán vốn XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, vốn chương trình mục tiêu quốc gia được giao quản lý: Dự án nhóm A

199

Hồ sơ xác nhận số thanh toán vốn đầu tư cho Dự án theo quy định do phòng Kiểm soát chi trực tiếp kiểm soát, thanh toán: Dự án nhóm A

200

Hồ sơ về việc tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN vốn chương trình mục tiêu quốc gia được giao quản lý: Dự án nhóm A

201

Báo cáo về công tác phát hành trái phiếu, công trái hàng năm, nhiều năm

202

Hồ sơ quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước hàng năm

203

Báo cáo tình hình hoạt động nghiệp vụ kho bạc hàng năm, nhiều năm (kế toán giao dịch, kho quỹ)

204

Hồ sơ, tài liệu tiếp nhận, bàn giao vàng bạc, đá quý, tài sản quý hiếm giữa Kho bạc Nhà nước với các tổ chức, cá nhân

 

21. Tài liệu Kho Bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố

205

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh, của huyện, thành, thị chỉ đạo trực tiếp về công tác kho bạc ở huyện, thị xã, thành phố

206

Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Kho bạc được tỉnh phê duyệt

207

Kế hoạch, báo cáo tình hình quản lý hoạt động của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

208

Tài liệu hội thảo, hội nghị tổng kết hàng năm về công tác Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố

209

Tài liệu về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước

210

Hồ sơ quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước hàng năm

211

Báo cáo tình hình hoạt động nghiệp vụ kho bạc hàng năm, nhiều năm (kế toán giao dịch, kho quỹ)

212

Tài liệu về công tác huy động vốn

 

22. Tài liệu Bưu điện tỉnh Phú Yên

213

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác bưu chính trên địa bàn tỉnh

214

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình phát triển hệ thống bưu điện trên địa bàn hàng năm, nhiều năm

215

Sơ đồ mạng bưu chính, điểm phục vụ, đường thư, hành trình đường thư

216

Hồ sơ liên quan đến mạng lưới và các dịch vụ bưu chính, phát hành bưu chính của tỉnh

217

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bưu chính của tỉnh

218

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nghĩa vụ nộp ngân sách hàng năm, nhiều năm

 

23. Tài liệu Viễn Thông Phú Yên

219

Tài liệu quản lý chỉ đạo về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác viễn thông

220

Tài liệu về các hoạt động hợp tác đầu tư trong nước, nước ngoài

221

Hồ sơ Hội nghị tổng kết; Hội nghị chuyên đề về công tác viễn thông của tỉnh

222

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu nghĩa vụ nộp ngân sách hàng năm, nhiều năm

 

24. Tài liệu Công ty Điện lực Phú Yên

223

Tài liệu quản lý chỉ đạo về các hoạt động sản xuất điện của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh

224

Hồ sơ, tài liệu quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh

225

Hồ sơ xây dựng chiến lược, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch, báo cáo tổng kết về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

226

Tài liệu về các hoạt động hợp tác đầu tư trong nước, nước ngoài

227

Hổ sơ ứng dụng Khoa học, công nghệ trong quản lý, vận hành lưới điện

228

Tài liệu về hội nghị, hội thảo khoa học kỹ thuật

229

Hồ sơ quyết toán tài chính, nộp ngân sách nhà nước hàng năm

 

25. Tài liệu TNHH MTV Cấp thoát nước

230

Tài liệu quản lý chỉ đạo về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh

231

Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

232

Báo cáo tổng kết tình hình về việc thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

233

Tài liệu về các hoạt động hợp tác đầu tư trong nước, nước ngoài

234

Tài liệu về Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông, Hội thảo Khoa học kỹ thuật

235

Tài liệu về các chỉ tiêu kế hoạch giao đã được tỉnh phê duyệt hàng năm

 

26. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

236

Tài liệu quản lý, chỉ đạo về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ủy ban nhân dân tỉnh

237

Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

238

Báo cáo tổng kết tình hình về việc thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

239

Hồ sơ giao và báo cáo thực hiện chỉ tiêu nghĩa vụ giao nộp ngân sách hàng năm

 

27. Tài liệu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên

240

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra tài chính tại cơ quan thuộc vụ việc nghiêm trọng

241

Tài liệu quản lý, chỉ đạo về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ủy ban nhân dân tỉnh

242

Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động kinh doanh hàng năm, nhiều năm

243

Báo cáo tổng kết tình hình về việc thực hiện kinh doanh hàng năm, nhiều năm

244

Hồ sơ về đổi mới mô hình kinh doanh trong phát hành vé, trả thưởng

 

28. Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam

245

Tài liệu quản lý, chỉ đạo về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ủy ban nhân dân tỉnh

246

Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

247

Báo cáo tổng kết tình hình về việc thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

248

Hồ sơ quyết toán tài chính hàng năm

249

Hồ sơ giao và báo cáo thực hiện chỉ tiêu nghĩa vụ giao nộp ngân sách hàng năm

250

Hồ sơ quyết toán các khoản cấp bù thủy lợi phí

 

29. Công ty TNHH MTV Cảng Vũng rô

251

Tài liệu quản lý, chỉ đạo về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ủy ban nhân dân tỉnh

252

Phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

253

Báo cáo tổng kết tình hình về việc thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm, nhiều năm

254

Hồ sơ quyết toán tài chính hàng năm

255

Kế hoạch, báo cáo hoạt động xuất, nhập khẩu hàng năm

256

Hồ sơ giao và báo cáo thực hiện chỉ tiêu nghĩa vụ giao nộp ngân sách hàng năm

 

30. Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên

257

Tài liệu quản lý chỉ đạo về truyền hình của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh

258

Hồ sơ xây dựng chiến lược, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch, báo cáo tổng kết về hoạt động kinh doanh hàng năm, nhiều năm

259

Tài liệu về các hoạt động hợp tác đầu tư trong nước, nước ngoài

260

Hổ sơ ứng dụng Khoa học, công nghệ trong công tác truyền hình

261

Tài liệu về hội nghị, hội thảo khoa học kỹ thuật

262

Hồ sơ quyết toán tài chính, nộp ngân sách nhà nước hàng năm

263

Phim, băng ghi hình, ghi âm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của tỉnh Phú Yên

264

Phim, băng ghi hình, ghi âm các buổi phỏng vấn, ghi hình các lần thăm, làm việc của Lãnh đạo cấp cao của Đảng,  Nhà nước, các tổ chức nước ngoài đến tỉnh Phú Yên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2017 danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức của Trung ương, đơn vị thành viên của Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định trên địa bàn tỉnh nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251