Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 72/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI VÀ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính sửa đổi và 03 thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố.

2. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung thủ tục hành chính được công bố. Trường hợp các nội dung thông tin thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nhập các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; gửi dữ liệu và đề nghị Bộ Tư pháp đăng tải dữ liệu về thủ tục hành chính đã công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố sửa đổi

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

2

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

3

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

2. Danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

2

Thông báo về việc lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

3

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ SỬA ĐỔI

1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Địa chỉ 46 Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

Bước 4: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

- Buổi sáng từ 07giờ 00 - 11giờ 00;

- Buổi chiều từ 13giờ 00 - 17giờ 00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký hoạt động;

2. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

3. Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

4. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở hoạt động của Trung tâm trọng tài.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện: Trung tâm trọng tài.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP).

i) Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/lần.

k) Kết quả: Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện: Không.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

 

Mẫu số 04/TP-TTTM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Kính gửi: Sở Tư pháp1………………

Tên Trung tâm trọng tài: ……………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……… năm.... tại ………………………

Đề nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài:

……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

……………………………………………………………………………………

2. Trụ sở:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………… Fax:…………………… Email: …………………

Website (nếu có):………………………………………………………………..

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………… Giới tính:…………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………….Điện thoại:………………….. Email:…………………………….

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………………….do ...............................

cấp ngày …....................

4. Lĩnh vực hoạt động:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; chúng tôi cam đoan hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

____________

1 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính Trung tâm trọng tài.

 

2. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Địa chỉ 46 Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Bước 4: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

- Buổi sáng từ 07giờ 00 - 11giờ 00;

- Buổi chiều từ 13giờ 00 - 17giờ 00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

* Đối với Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, hồ sơ gồm có:

1. Đơn đăng ký hoạt động;

2. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

3. Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

4. Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh;

5. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh.

* Đối với Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, hồ sơ gồm có:

1. Đơn đăng ký hoạt động;

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;

3. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

4. Bản sao có chứng thực quyết định về việc cử Trưởng Chi nhánh.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện: Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP)

i) Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/lần.

k) Kết quả: Giấy đăng ký hoạt động.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện: Không.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

 

Mẫu số 05/TP-TTTM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỒ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………….

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............

Website: (nếu có)………………………………….

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại…………………………………………

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh:

……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

……………………………………………………………………………………

2. Trụ sở Chi nhánh:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………..………….Fax: …………………… Email: …………

3. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên: ………………………………………Giới tính:………………………

Ngày sinh:…………………….. Điện thoại:……………….. Email:………………………………..

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:……………………..do ……………………

cấp ngày……………………………….

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

3. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Địa chỉ 46 Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Sở Tư pháp tiếp nhận thông báo.

* Thời gian tiếp nhận:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

- Buổi sáng từ 07giờ 00 - 11giờ 00;

- Buổi chiều từ 13giờ 00 - 17giờ 00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động;

2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện: Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 19/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP).

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Kết quả: Tiếp nhận thông báo.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện: Không.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

 

Mẫu số 19/TP-TTTM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp*……………………

 

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)

……………………………………………………………………………………

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: (nếu có) ……………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:……………………………………………………

Giấy phép thành lập số:…………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày………. tháng………. năm …………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số:………………………………………………………

Do Sở Tư pháp…………… cấp ngày………. tháng……….. năm.... tại ……………………

2. Địa chỉ: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………

Email: …………………………………...............

Website: (nếu có)………………………………….

3. Lý do chấm dứt hoạt động:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

____________

* Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức trọng tài đăng ký hoạt động.

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG

1. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Địa chỉ 46 Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Sở Tư pháp thực hiện ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

Bước 4: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

- Buổi sáng từ 07giờ 00 - 11giờ 00;

- Buổi chiều từ 13giờ 00 - 17giờ 00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động;

2. Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;

3. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện: Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP).

i) Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/lần.

k) Kết quả: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

Các trường hợp thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động:

- Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thay đổi tên gọi, lĩnh vực hoạt động, người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi tỉnh; Thay đổi trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh trong phạm vi tỉnh;

- Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thay đổi tên gọi, lĩnh vực hoạt động, Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

 

Mẫu số 10/TP-TTTM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………………….

Tên Trung tâm trọng tài:

….…………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.......tại ……………………

Địa chỉ trụ sở:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………

Email: ………………………………….......

Website (nếu có):………………………………

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

2. Thông báo về việc lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Địa chỉ 46 Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Sở Tư pháp tiếp nhận thông báo về việc lập Văn phòng đại diện, ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động

* Thời gian tiếp nhận:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

- Buổi sáng từ 07giờ 00 - 11giờ 00;

- Buổi chiều từ 13giờ 00 - 17giờ 00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc lập Văn phòng đại diện;

2. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (Trường hợp lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài);

3. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài (Trường hợp lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam).

*Trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện: Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 13/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP);

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Kết quả: Ghi nội dung thay đổi vào giấy đăng ký hoạt động.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện: Không.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

 

Mẫu số 13/TP-TTTM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp....................

Tên Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: …………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.... tại ……………………………

Ngưòi đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài:

Họ và tên: …………………………………………Giới tính: …………………

Quốc tịch: ……………………………..Sinh ngày: ……………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:……………………………………………

Do:………………………………….cấp ngày…… tháng……… năm.... tại……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: (nếu có) ………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………

Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….Fax:…………………………

Email:…………………………………………………. Website:…………………………………

3. Phạm vi hoạt động:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Trưởng văn phòng đại diện:

Họ và tên:………………………………………………. Giới tính: ……………

Quốc tịch:………………………………… Sinh ngày: …………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ……………………………………………

Do:……………………….cấp ngày.... .tháng….. năm.... tại……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực chính xác của nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

3. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Địa chỉ 46 Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 3: Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

Bước 4: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

- Buổi sáng từ 07giờ 00 - 11giờ 00;

- Buổi chiều từ 13giờ 00 - 17giờ 00.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động;

2. Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã nơi mất giấy tờ.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

e) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện: Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt nam.

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP).

i) Phí, lệ phí: 500.000 đồng/lần.

k) Kết quả: Giấy đăng ký hoạt động.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam mà Giấy đăng ký hoạt động bị mất, rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp lại đến cơ quan có thẩm quyền nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động để được cấp lại.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

 

Mẫu số 12/TP-TTTM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp………………

Tên tổ chức trọng tài:

……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):

……………………………………………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp số …………………………………………

do Sở Tư pháp cấp ngày..... tháng..... năm…………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài /Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):

……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Lĩnh vực hoạt động:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:………………………………………. Giới tính ……………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Sinh ngày………………………… Quốc tịch: ………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ……………………………………………

Do: ………………………………….cấp ngày.....tháng.... năm.... tại……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện nay:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.857

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!