Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, Thư viện và Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 715/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 08/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ, XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH, THƯ VIỆN VÀ ĐIỆN ẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên đại bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTL ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 04/SVHTT ngày 14/02/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, Thư viện và Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ, XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH, THƯ VIỆN VÀ ĐIỆN ẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 715/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

TT

Tên thủ tục hành chính

Thông tin về TTHC thực hiện tiếp nhận trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Trang

I

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

 

2

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường

 

3

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức lễ hội

 

4

Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Không

 

5

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

6

Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 

II

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

7

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Không

 

8

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

 

9

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

 

10

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

 

11

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

III

Lĩnh vực Thư viện, Điện ảnh

 

 

12

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

Không

 

13

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

 

14

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

 

2. Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

1

T-QBI-164044-TT, thủ tục số 1, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

2

T-QBI-164060-TT, thủ tục số 2, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

3

T-QBI-164067-TT, thủ tục số 3, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (bao gồm: Vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế)

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

4

T-QBI-164069-TT, thủ tục số 4, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010.

Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (bao gồm: Vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế)

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

5

T-QBI-164070-TT, thủ tục số 5, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (bao gồm: Dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm)

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

6

T-QBI-164072-TT, thủ tục số 6, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010.

Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ y tế (bao gồm: Dịch vụ khám chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm)

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

7

T-QBI-164110-TT, thủ tục số 7, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể di động trên không dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

8

T-QBI-164111-TT, thủ tục số 8, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Thủ tục gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô, phương tiện giao thông

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

9

T-QBI-164112-TT, thủ tục số 9, Mục I, Phần II, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012

10

T-QBI-217131-TT, thủ tục số 1, Mục I, Phần II, Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 02/4/2013.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT

11

T-QBI-217031-TT, thủ tục số 2, Mục I, Phần II, Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 02/4/2013.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường

Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT

12

T-QBI-189073-TT, thủ tục số 2, Mục I, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

13

T-QBI-189130-TT, thủ tục số 3, Mục IV, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Thủ tục cấp Giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

14

T-QBI-189145-TT, thủ tục số 5, Mục IV, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011.

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

15

T-QBI-189149-TT, thủ tục số 6, Mục IV, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011.

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

16

T-QBI-189150-TT, thủ tục số 7, Mục IV, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011.

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm/thi liên hoan ảnh.

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

17

T-QBI-189154-TT, thủ tục số 8, Mục IV, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

18

T-QBI-189161-TT, thủ tục số 9, Mục IV, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011.

 

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

19

T-QBI-189164-TT, thủ tục số 10, Mục IV, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Thủ tục thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

20

T-QBI-189188-TT, thủ tục số 11, Mục IV, Phần II, Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

21

T-QBI-172924-TT, thủ tục số 7, lĩnh vực I, Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 15/2/2011

Thủ tục cấp Giấy phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

22

T-QBI-164113-TT, thủ tục số 10, Mục I, Phần I, Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/5/2010

Thủ tục cấp Giấy phép đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, Thư viện và Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251