Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7109/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 30/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7109/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4628/TTr-SNV ngày 10 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố (kèm theo Danh mục 707 cơ quan, tổ chức).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:

1. Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1 của Quyết định này chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị tài liệu nộp lưu và tổ chức thực hiện giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định.

2. Phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu theo đề xuất của Trung tâm Lưu trữ lịch sử và thẩm định của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước khi thu thập.

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức lựa chọn và thu thập tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức cấp huyện để giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủ
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Trung tâm Lưu trữ quốc gia II;
- SNội vụ, Sở Tư pháp;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ (3b);
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử (3b);
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (VX/Nh) T. 750

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thị Thu

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố)

STT

TÊN CƠ QUAN, TCHỨC

GHI CHÚ

I

CÁC QUAN, T CHỨC THÀNH PH

 

1

Hội đồng nhân dân Thành ph

 

2

y ban nhân dân Thành phố

 

3

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP

 

4

Văn phòng y ban nhân dân Thành phố

 

5

Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

 

6

Sở Nội vụ

 

7

Sở Tư pháp

 

8

Sở Y tế

 

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

11

Sở Văn hóa và Thể thao

 

12

Sở Du lịch

 

13

Sở Giao thông vận tải

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

15

Sở Xây dựng

 

16

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

 

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

18

Sở Tài chính

 

19

Sở Công Thương

 

20

Sở Khoa học và Công nghệ

 

21

Sở Thông tin và Truyền thông

 

22

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

23

Thanh tra Thành phố

 

24

Ban An toàn Giao thông Thành phố

 

25

Ban Dân tộc Thành phố

 

26

Ban Chỉ đạo Gim hộ nghèo Tăng hộ khá Thành phố

 

27

Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp Thành phố

 

28

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

 

29

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố

 

30

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố

 

31

Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố

 

32

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố

 

33

Ban Quản lý Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố

 

34

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố

 

35

Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố

 

36

y ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố

 

37

y ban Phòng chống AIDS Thành phố

 

38

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố

 

39

Tòa án nhân dân Thành phố

 

40

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

 

41

Công an Thành phố

 

42

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố

 

43

Bộ Tư lệnh Thành phố

 

44

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố

 

45

Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương

 

46

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

47

Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải

 

48

Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải

 

49

Thanh tra Sở Xây dựng thuộc Sở Xây dựng

 

50

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

51

Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ

 

52

Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ

 

53

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ

 

54

Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

55

Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

56

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

57

Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

58

Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

59

Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

60

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

61

Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

62

Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính

 

63

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế

 

64

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế

 

65

Đài Truyền hình Thành phố

 

66

Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố

 

67

Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố

 

68

Trường Đại học Sài Gòn

 

69

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

 

70

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

 

71

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 

72

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

 

73

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

74

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

75

Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh

 

76

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

 

77

Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ

 

78

Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố

 

79

Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố

 

80

Bảo hiểm xã hội Thành phố

 

81

Cục Thi hành án Dân sự Thành phố

 

82

Bưu điện Thành phố

 

83

Cục Hải quan Thành phố

 

84

Cục Thuế Thành phố

 

85

Kho Bạc nhà nước Thành phố

 

86

Cục Thống kê Thành phố

 

87

Sài Gòn Công Thương Ngân hàng

 

88

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố

 

89

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 

90

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố

 

91

Sở Ngoại vụ Thành phố

 

92

Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

 

93

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

 

94

Tổng Công ty Điện lực Thành phố

 

95

Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

 

96

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

 

97

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Mt thành viên

 

98

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAMCO)

 

99

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAIGON TOURIST)

 

100

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

 

101

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

 

102

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SATRA)

 

103

Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

 

104

Công ty Phát trin Công nghiệp Tân Thuận Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (IPC)

 

105

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Sài Gòn

 

106

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố

 

107

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố

 

108

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố

 

109

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố

 

110

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình cầu phà Thành phố

 

111

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn

 

112

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố

 

113

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố

 

114

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia

 

115

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn

 

116

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt may Gia Định

 

117

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)

 

118

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong

 

119

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi

 

120

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

 

121

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Thành phố

 

122

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

 

123

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn.

 

124

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)

 

125

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố

 

126

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 27/7

 

127

Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn

 

128

Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư (IMEXCO)

 

129

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (Sài Gòn COOP)

 

130

Liên minh Hợp tác xã Thành phố

 

131

Hội Chữ thập đỏ Thành phố

 

132

Hội Y học Thành phố

 

133

Hội Đông y Thành phố

 

134

Hội Khuyến học Thành phố

 

135

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố

 

136

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố

 

137

Hội Người Thành phố

 

138

Hội Người cao tuổi Thành phố

 

139

Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố

 

140

Hội Luật gia Thành phố

 

141

Hội Sinh viên Thành phố

 

142

Đoàn Luật sư Thành phố

 

143

Hội Âm nhạc Thành phố

 

144

Hội Điện ảnh Thành phố

 

145

Hội Mỹ thuật Thành phố

 

146

Hội Nhiếp ảnh Thành phố

 

147

Hội Nhà báo Thành ph

 

148

Hội Nhà văn Thành phố

 

149

Hội Sân khấu Thành ph

 

150

Hội Nghệ sĩ múa Thành phố

 

151

Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Thành phố

 

152

Hội Kiến trúc sư Thành phố

 

153

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố

 

154

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thành phố

 

155

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố

 

II

CÁC CƠ QUAN, TCHỨC QUẬN, HUYỆN

 

156

Hội đồng nhân dân Quận 1

 

157

y ban nhân dân Quận 1

 

158

Phòng Nội vụ Quận 1

 

159

Phòng Tư pháp Quận 1

 

160

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1

 

161

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1

 

162

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1

 

163

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

 

164

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

 

165

Phòng Y tế Quận 1

 

166

Thanh tra Quận 1

 

167

Văn phòng y ban nhân dân Quận 1

 

168

Phòng Kinh tế Quận 1

 

169

Phòng Quản lý đô thị Quận 1

 

170

Tòa án nhân dân Quận 1

 

171

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1

 

172

Công an Quận 1

 

173

Ban Chỉ huy quân sự Quận 1

 

174

Bảo hiểm xã hội Quận 1

 

175

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 1

 

176

Chi cục Thuế Quận 1

 

177

Kho Bạc nhà nước Quận 1

 

178

Chi cục Thống kê Quận 1

 

179

Hội đồng nhân dân Quận 2

 

180

y ban nhân dân Quận 2

 

181

Phòng Nội vụ Quận 2

 

182

Phòng Tư pháp Quận 2

 

183

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2

 

184

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 2

 

185

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 2

 

186

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 2

 

187

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2

 

188

Phòng Y tế Quận 2

 

189

Thanh tra Quận 2

 

190

Văn phòng y ban nhân dân Quận 2

 

191

Phòng Kinh tế Quận 2

 

192

Phòng Quản lý đô thị Quận 2

 

193

Tòa án nhân dân Quận 2

 

194

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 2

 

195

Công an Quận 2

 

196

Ban Chỉ huy quân sự Quận 2

 

197

Bảo hiểm xã hội Quận 2

 

198

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 2

 

199

Chi cục Thuế Quận 2

 

200

Kho Bạc nhà nước Quận 2

 

201

Chi cục Thống kê Quận 2

 

202

Hội đồng nhân dân Quận 3

 

203

y ban nhân dân Quận 3

 

204

Phòng Nội vụ Quận 3

 

205

Phòng Tư pháp Quận 3

 

206

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3

 

207

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 3

 

208

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 3

 

209

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 3

 

210

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3

 

211

Phòng Y tế Quận 3

 

212

Thanh tra Quận 3

 

213

Văn phòng y ban nhân dân Quận 3

 

214

Phòng Kinh tế Quận 3

 

215

Phòng Quản lý đô thị Quận 3

 

216

Tòa án nhân dân Quận 3

 

217

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 3

 

218

Công an Quận 3

 

219

Ban Chỉ huy quân sự Quận 3

 

220

Bảo hiểm xã hội Quận 3

 

221

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 3

 

222

Chi cục Thuế Quận 3

 

223

Kho Bạc nhà nước Quận 3

 

224

Chi cục Thống kê Quận 3

 

225

Hội đồng nhân dân Quận 4

 

226

y ban nhân dân Quận 4

 

227

Phòng Nội vụ Quận 4

 

228

Phòng Tư pháp Quận 4

 

229

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 4

 

230

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4

 

231

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4

 

232

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4

 

233

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

 

234

Phòng Y tế Quận 4

 

235

Thanh tra Quận 4

 

236

Văn phòng y ban nhân dân Quận 4

 

237

Phòng Kinh tế Quận 4

 

238

Phòng Quản lý đô thị Quận 4

 

239

Tòa án nhân dân Quận 4

 

240

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4

 

241

Công an Quận 4

 

242

Ban Chỉ huy quân sự Quận 4

 

243

Bảo hiểm xã hội Quận 4

 

244

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 4

 

245

Chi cục Thuế Quận 4

 

246

Kho Bạc nhà nước Quận 4

 

247

Chi cục Thống kê Quận 4

 

248

Hội đồng nhân dân Quận 5

 

249

y ban nhân dân Quận 5

 

250

Phòng Nội vụ Quận 5

 

251

Phòng Tư pháp Quận 5

 

252

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5

 

253

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 5

 

254

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5

 

255

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5

 

256

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5

 

257

Phòng Y tế Quận 5

 

258

Thanh tra Quận 5

 

259

Văn phòng y ban nhân dân Quận 5

 

260

Phòng Kinh tế Quận 5

 

261

Phòng Quản lý đô thị Quận 5

 

262

Tòa án nhân dân Quận 5

 

263

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 5

 

264

Công an Quận 5

 

265

Ban Chỉ huy quân sự Quận 5

 

266

Bảo hiểm xã hội Quận 5

 

267

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 5

 

268

Chi cục Thuế Quận 5

 

269

Kho Bạc nhà nước Quận 5

 

270

Chi cục Thống kê Quận 5

 

271

Hội đồng nhân dân Quận 6

 

272

y ban nhân dân Quận 6

 

273

Phòng Nội vụ Quận 6

 

274

Phòng Tư pháp Quận 6

 

275

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 6

 

276

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 6

 

277

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 6

 

278

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 6

 

279

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

 

280

Phòng Y tế Quận 6

 

281

Thanh tra Quận 6

 

282

Văn phòng y ban nhân dân Quận 6

 

283

Phòng Kinh tế Quận 6

 

284

Phòng Quản lý đô thị Quận 6

 

285

Tòa án nhân dân Quận 6

 

286

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 6

 

287

Công an Quận 6

 

288

Ban Chỉ huy quân sự Quận 6

 

289

Bảo hiểm xã hội Quận 6

 

290

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 6

 

291

Chi cục Thuế Quận 6

 

292

Kho Bạc nhà nước Quận 6

 

293

Chi cục Thống kê Quận 6

 

294

Hội đồng nhân dân Quận 7

 

295

y ban nhân dân Quận 7

 

296

Phòng Nội vụ Quận 7

 

297

Phòng Tư pháp Quận 7

 

298

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7

 

299

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7

 

300

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7

 

301

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 7

 

302

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

 

303

Phòng Y tế Quận 7

 

304

Thanh tra Quận 7

 

305

Văn phòng y ban nhân dân Quận 7

 

306

Phòng Kinh tế Quận 7

 

307

Phòng Quản lý đô thị Quận 7

 

308

Tòa án nhân dân Quận 7

 

309

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 7

 

310

Công an Quận 7

 

311

Ban Chỉ huy quân sự Quận 7

 

312

Bảo him xã hội Quận 7

 

313

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 7

 

314

Chi cục Thuế Quận 7

 

315

Kho Bạc nhà nước Quận 7

 

316

Chi cục Thống kê Quận 7

 

317

Hội đồng nhân dân Quận 8

 

318

y ban nhân dân Quận 8

 

319

Phòng Nội vụ Quận 8

 

320

Phòng Tư pháp Quận 8

 

321

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8

 

322

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8

 

323

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8

 

324

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

 

325

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

 

326

Phòng Y tế Quận 8

 

327

Thanh tra Quận 8

 

328

Văn phòng y ban nhân dân Quận 8

 

329

Phòng Kinh tế Quận 8

 

330

Phòng Quản lý đô thị Quận 8

 

331

Tòa án nhân dân Quận 8

 

332

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 8

 

333

Công an Quận 8

 

334

Ban Chỉ huy quân sự Quận 8

 

335

Bảo hiểm xã hội Quận 8

 

336

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 8

 

337

Chi cục Thuế Quận 8

 

338

Kho Bạc nhà nước Quận 8

 

339

Chi cục Thống kê Quận 8

 

340

Hội đồng nhân dân Quận 9

 

341

y ban nhân dân Quận 9

 

342

Phòng Nội vụ Quận 9

 

343

Phòng Tư pháp Quận 9

 

344

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9

 

345

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9

 

346

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9

 

347

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9

 

348

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9

 

349

Phòng Y tế Quận 9

 

350

Thanh tra Quận 9

 

351

Văn phòng y ban nhân dân Quận 9

 

352

Phòng Kinh tế Quận 9

 

353

Phòng Quản lý đô thị Quận 9

 

354

Tòa án nhân dân Quận 9

 

355

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 9

 

356

Công an Quận 9

 

357

Ban Chỉ huy quân sự Quận 9

 

358

Bảo hiểm xã hội Quận 9

 

359

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 9

 

360

Chi cục Thuế Quận 9

 

361

Kho Bạc nhà nước Quận 9

 

362

Chi cục Thống kê Quận 9

 

363

Hội đồng nhân dân Quận 10

 

364

y ban nhân dân Quận 10

 

365

Phòng Nội vụ Quận 10

 

366

Phòng Tư pháp Quận 10

 

367

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10

 

368

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10

 

369

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10

 

370

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10

 

371

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

 

372

Phòng Y tế Quận 10

 

373

Thanh tra Quận 10

 

374

Văn phòng y ban nhân dân Quận 10

 

375

Phòng Kinh tế Quận 10

 

376

Phòng Quản lý đô thị Quận 10

 

377

Tòa án nhân dân Quận 10

 

378

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 10

 

379

Công an Quận 10

 

380

Ban Chỉ huy quân sự Quận 10

 

381

Bảo hiểm xã hội Quận 10

 

382

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 10

 

383

Chi cục Thuế Quận 10

 

384

Kho Bạc nhà nước Quận 10

 

385

Chi cục Thống kê Quận 10

 

386

Hội đồng nhân dân Quận 11

 

387

y ban nhân dân Quận 11

 

388

Phòng Nội vụ Quận 11

 

389

Phòng Tư pháp Quận 11

 

390

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11

 

391

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 11

 

392

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 11

 

393

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11

 

394

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11

 

395

Phòng Y tế Quận 11

 

396

Thanh tra Quận 11

 

397

Văn phòng y ban nhân dân Quận 11

 

398

Phòng Kinh tế Quận 11

 

399

Phòng Quản lý đô thị Quận 11

 

400

Tòa án nhân dân Quận 11

 

401

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 11

 

402

Công an Quận 11

 

403

Ban Chỉ huy quân sự Quận 11

 

404

Bảo him xã hội Quận 11

 

405

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 11

 

406

Chi cục Thuế Quận 11

 

407

Kho Bạc nhà nước Quận 11

 

408

Chi cục Thống kê Quận 11

 

409

Hội đồng nhân dân Quận 12

 

410

y ban nhân dân Quận 12

 

411

Phòng Nội vụ Quận 12

 

412

Phòng Tư pháp Quận 12

 

413

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 12

 

414

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 12

 

415

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 12

 

416

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 12

 

417

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12

 

418

Phòng Y tế Quận 12

 

419

Thanh tra Quận 12

 

420

Văn phòng y ban nhân dân Quận 12

 

421

Phòng Kinh tế Quận 12

 

422

Phòng Quản lý đô thị Quận 12

 

423

Tòa án nhân dân Quận 12

 

424

Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12

 

425

Công an Quận 12

 

426

Ban Chỉ huy quân sự Quận 12

 

427

Bảo hiểm xã hội Quận 12

 

428

Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12

 

429

Chi cục Thuế Quận 12

 

430

Kho Bạc nhà nước Quận 12

 

431

Chi cục Thống kê Quận 12

 

432

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân

 

433

y ban nhân dân quận Bình Tân

 

434

Phòng Nội vụ quận Bình Tân

 

435

Phòng Tư pháp quận Bình Tân

 

436

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân

 

437

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

 

438

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân

 

439

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân

 

440

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

 

441

Phòng Y tế quận Bình Tân

 

442

Thanh tra quận Bình Tân

 

443

Văn phòng y ban nhân dân quận Bình Tân

 

444

Phòng Kinh tế quận Bình Tân

 

445

Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

 

446

Tòa án nhân dân quận Bình Tân

 

447

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân

 

448

Công an quận Bình Tân

 

449

Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân

 

450

Bảo hiểm xã hội quận Bình Tân

 

451

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Tân

 

452

Chi cục Thuế quận Bình Tân

 

453

Kho Bạc nhà nước quận Bình Tân

 

454

Chi cục Thống kê quận Bình Tân

 

455

Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh

 

456

y ban nhân dân quận Bình Thạnh

 

457

Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh

 

458

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh

 

459

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thạnh

 

460

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh

 

461

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh

 

462

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh

 

463

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh

 

464

Phòng Y tế quận Bình Thạnh

 

465

Thanh tra quận Bình Thạnh

 

466

Văn phòng y ban nhân dân quận Bình Thạnh

 

467

Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh

 

468

Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh

 

469

Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh

 

470

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh

 

471

Công an quận Bình Thạnh

 

472

Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh

 

473

Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh

 

474

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh

 

475

Chi cục Thuế quận Bình Thạnh

 

476

Kho Bạc nhà nước quận Bình Thạnh

 

477

Chi cục Thống kê quận Bình Thạnh

 

478

Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp

 

479

y ban nhân dân quận Gò Vấp

 

480

Phòng Nội vụ quận Gò Vấp

 

481

Phòng Tư pháp quận Gò Vấp

 

482

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp

 

483

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp

 

484

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp

 

485

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Gò Vấp

 

486

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp

 

487

Phòng Y tế quận Gò Vấp

 

488

Thanh tra quận Gò Vấp

 

489

Văn phòng y ban nhân dân quận Gò Vấp

 

490

Phòng Kinh tế quận Gò Vấp

 

491

Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp

 

492

Tòa án nhân dân quận Gò Vấp

 

493

Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp

 

494

Công an quận Gò Vấp

 

495

Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp

 

496

Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp

 

497

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Gò Vấp

 

498

Chi cục Thuế quận Gò Vấp

 

499

Kho Bạc nhà nước quận Gò Vấp

 

500

Chi cục Thống kê quận Gò Vấp

 

501

Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

 

502

y ban nhân dân quận Phú Nhuận

 

503

Phòng Nội vụ quận Phú Nhuận

 

504

Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận

 

505

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận

 

506

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận

 

507

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận

 

508

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Phú Nhuận

 

509

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận

 

510

Phòng Y tế quận Phú Nhuận

 

511

Thanh tra quận Phú Nhuận

 

512

Văn phòng y ban nhân dân quận Phú Nhuận

 

513

Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận

 

514

Phòng Quản lý đô thị quận Phú Nhuận

 

515

Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận

 

516

Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận

 

517

Công an quận Phú Nhuận

 

518

Ban Chỉ huy quân sự quận Phú Nhuận

 

519

Bảo hiểm xã hội quận Phú Nhuận

 

520

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Phú Nhuận

 

521

Chi cục Thuế quận Phú Nhuận

 

522

Kho Bạc nhà nước quận Phú Nhuận

 

523

Chi cục Thống kê quận Phú Nhuận

 

524

Hội đồng nhân dân quận Tân Bình

 

525

y ban nhân dân quận Tân Bình

 

526

Phòng Nội vụ quận Tân Bình

 

527

Phòng Tư pháp quận Tân Bình

 

528

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình

 

529

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Bình

 

530

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Bình

 

531

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình

 

532

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình

 

533

Phòng Y tế quận Tân Bình

 

534

Thanh tra quận Tân Bình

 

535

Văn phòng y ban nhân dân quận Tân Bình

 

536

Phòng Kinh tế quận Tân Bình

 

537

Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình

 

538

Tòa án nhân dân quận Tân Bình

 

539

Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình

 

540

Công an quận Tân Bình

 

541

Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình

 

542

Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình

 

543

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Bình

 

544

Chi cục Thuế quận Tân Bình

 

545

Kho Bạc nhà nước quận Tân Bình

 

546

Chi cục Thống kê quận Tân Bình

 

547

Hội đồng nhân dân quận Tân Phú

 

548

y ban nhân dân quận Tân Phú

 

549

Phòng Nội vụ quận Tân Phú

 

550

Phòng Tư pháp quận Tân Phú

 

551

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú

 

552

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

 

553

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Phú

 

554

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú

 

555

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

 

556

Phòng Y tế quận Tân Phú

 

557

Thanh tra quận Tân Phú

 

558

Văn phòng y ban nhân dân quận Tân Phú

 

559

Phòng Kinh tế quận Tân Phú

 

560

Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú

 

561

Tòa án nhân dân quận Tân Phú

 

562

Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

 

563

Công an quận Tân Phú

 

564

Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Phú

 

565

Bảo hiểm xã hội quận Tân Phú

 

566

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Phú

 

567

Chi cục Thuế quận Tân Phú

 

568

Kho Bạc nhà nước quận Tân Phú

 

569

Chi cục Thống kê quận Tân Phú

 

570

Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức

 

571

y ban nhân dân quận Thủ Đức

 

572

Phòng Nội vụ quận Thủ Đức

 

573

Phòng Tư pháp quận Thủ Đức

 

574

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức

 

575

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức

 

576

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức

 

577

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức

 

578

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

 

579

Phòng Y tế quận Thủ Đức

 

580

Thanh tra quận Thủ Đức

 

581

Văn phòng y ban nhân dân quận Thủ Đức

 

582

Phòng Kinh tế quận Thủ Đức

 

583

Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức

 

584

Tòa án nhân dân quận Thủ Đức

 

585

Viện Kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức

 

586

Công an quận Thủ Đức

 

587

Ban Chỉ huy quân sự quận Thủ Đức

 

588

Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức

 

589

Chi cục Thi hành án Dân sự quận Thủ Đức

 

590

Chi cục Thuế quận Thủ Đức

 

591

Kho Bạc nhà nước quận Thủ Đức

 

592

Chi cục Thống kê quận Thủ Đức

 

593

Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh

 

594

y ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

595

Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh

 

596

Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh

 

597

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh

 

598

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh

 

599

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh

 

600

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Chánh

 

601

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh

 

602

Phòng Y tế huyện Bình Chánh

 

603

Thanh tra huyện Bình Chánh

 

604

Văn phòng y ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

605

Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh

 

606

Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh

 

607

Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

 

608

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh

 

609

Công an huyện Bình Chánh

 

610

Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh

 

611

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

 

612

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh

 

613

Chi cục Thuế huyện Bình Chánh

 

614

Kho Bạc nhà nước huyện Bình Chánh

 

615

Chi cục Thống kê huyện Bình Chánh

 

616

Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

 

617

y ban nhân dân huyện Cần Giờ

 

618

Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ

 

619

Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ

 

620

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ

 

621

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ

 

622

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ

 

623

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ

 

624

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ

 

625

Phòng Y tế huyện Cần Giờ

 

626

Thanh tra huyện Cần Giờ

 

627

Văn phòng y ban nhân dân huyện Cần Giờ

 

628

Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ

 

629

Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ

 

630

Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ

 

631

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ

 

632

Công an huyện Cần Giờ

 

633

Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ

 

634

Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giờ

 

635

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Giờ

 

636

Chi cục Thuế huyện Cần Giờ

 

637

Kho Bạc nhà nước huyện Cần Giờ

 

638

Chi cục Thống kê huyện Cần Giờ

 

639

Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi

 

640

y ban nhân dân huyện Củ Chi

 

641

Phòng Nội vụ huyện Củ Chi

 

642

Phòng Tư pháp huyện Củ Chi

 

643

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi

 

644

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi

 

645

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi

 

646

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi

 

647

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi

 

648

Phòng Y tế huyện Củ Chi

 

649

Thanh tra huyện Củ Chi

 

650

Văn phòng y ban nhân dân huyện Củ Chi

 

651

Phòng Kinh tế huyện Củ Chi

 

652

Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi

 

653

Tòa án nhân dân huyện Củ Chi

 

654

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi

 

655

Công an huyện Củ Chi

 

656

Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi

 

657

Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi

 

658

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Củ Chi

 

659

Chi cục Thuế huyện Củ Chi

 

660

Kho Bạc nhà nước huyện Củ Chi

 

661

Chi cục Thống kê huyện Củ Chi

 

662

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

 

663

y ban nhân dân huyện Hóc Môn

 

664

Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn

 

665

Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn

 

666

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn

 

667

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn

 

668

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn

 

669

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hóc Môn

 

670

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn

 

671

Phòng Y tế huyện Hóc Môn

 

672

Thanh tra huyện Hóc Môn

 

673

Văn phòng y ban nhân dân huyện Hóc Môn

 

674

Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn

 

675

Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn

 

676

Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn

 

677

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn

 

678

Công an huyện Hóc Môn

 

679

Ban Chỉ huy quân sự huyện Hóc Môn

 

680

Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn

 

681

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hóc Môn

 

682

Chi cục Thuế huyện Hóc Môn

 

683

Kho Bạc nhà nước huyện Hóc Môn

 

684

Chi cục Thống kê huyện Hóc Môn

 

685

Hội đng nhân dân huyện Nhà Bè

 

686

y ban nhân dân huyện Nhà Bè

 

687

Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè

 

688

Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè

 

689

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè

 

690

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

 

691

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè

 

692

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhà Bè

 

693

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè

 

694

Phòng Y tế huyện Nhà Bè

 

695

Thanh tra huyện Nhà Bè

 

696

Văn phòng y ban nhân dân huyện Nhà Bè

 

697

Phòng Kinh tế huyện Nhà Bè

 

698

Phòng Quản lý đô thị huyện Nhà Bè

 

699

Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè

 

700

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè

 

701

Công an huyện Nhà Bè

 

702

Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhà Bè

 

703

Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè

 

704

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nhà Bè

 

705

Chi cục Thuế huyện Nhà Bè

 

706

Kho Bạc nhà nước huyện Nhà Bè

 

707

Chi cục Thng kê huyện Nhà Bè

 

Danh mục này có tổng s 707 cơ quan, tchức.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7109/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.369

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113