Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 71/QĐ-UBND 2023 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh

Số hiệu: 71/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Huyện Cần Giờ Người ký: Nguyễn Văn Hồng
Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 16 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019);

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật);

Thực hiện Kế hoạch số 8094/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 40/TTr-TP ngày 12 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ hết hiệu lực toàn bộ năm 2022 (00 văn bản).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ còn hiệu lực năm 2022 (37 văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng - ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- VP: CVP, PCVP/TH;
- Lưu: VT, Thảo-TP, HH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hồng

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ HẾT HIỆU LỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2022)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

00

00

00

00

00

00

DANH MỤC

37 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ CÒN HIỆU LỰC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2022)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

01

Quyết định

06/2003/QĐ-UBND

Ngày 24/3/2003

Quyết định về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

01/4/2003

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

02

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ.

01/7/2008

03

Quyết định

02/2020/QĐ-UBND

Ngày 08/5/2020

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ, có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.

15/5/2020

Đề nghị sửa đổi, bổ sung

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG NỘI VỤ

04

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

01/7/2008

05

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

13/9/2016

Đề nghị thay thế

06

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 23/10/2014

Quyết định về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn huyện Cần Giờ.

01/11/2014

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TƯ PHÁP

07

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

01/7/2008

08

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2016

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

18/5/2016

Hết hiệu lực một phần

09

Quyết định

03/2020/QĐ-UBND

Ngày 26/10/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

01/11/2020

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA HUYỆN

10

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Thanh tra huyện Cần Giờ.

01/7/2008

11

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND

Ngày 16/5/2017

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

23/5/2017

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG Y TẾ

12

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

01/7/2008

13

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND

Ngày 02/11/2018

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

09/11/2018

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

14

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

01/7/2008

15

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND

Ngày 23/01/2018

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

30/01/2018

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

16

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

01/7/2008

17

Quyết định

01/2020/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2020

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ, có hiệu lực từ ngày 18/3/2020.

18/3/2020

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

18

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

01/7/2008

19

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

Ngày 09/5/2018

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

16/5/2018

X. LĨNH VỰC QUẢN LỶ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

20

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

01/7/2008

21

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND

Ngày 26/4/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

03/5/2018

Hết hiệu lực một phần

22

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

Ngày 07/5/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

14/5/2018

23

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

Ngày 04/10/2010

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn huyện Cần Giờ

11/10/2010

Đề nghị bãi bỏ, chuyển thành Quyết định hành chính cá biệt

XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG KINH TẾ

24

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

28/01/2011

25

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

21/02/2011

Đề nghị thay thế

26

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

Ngày 08/8/2013

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

15/8/2013

XII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

27

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

28/01/2011

28

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

21/02/2011

Đề nghị thay thế

XIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

29

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

Ngày 03/4/2017

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

10/4/2017

Đề nghị thay thế

XIV. LĨNH VỰC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

30

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ

19/10/2017

31

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

Ngày 23/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của Phòng Tư pháp.

30/10/2017

32

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2018

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

16/02/2018

33

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND

Ngày 03/12/2019

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản: Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ; Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ. Ngày văn bản có hiệu lực: 10/12/2019.

10/12/2019

34

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND

Ngày 12/12/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện. Ngày văn bản có hiệu lực: 19/12/2019.

19/12/2019

35

Quyết định

01/2021/QĐ-UBND

Ngày 05/3/2021

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, có hiệu lực từ ngày 12/3/2021.

12/3/2021

36

Quyết định

02/2021/QĐ-UBND

Ngày 12/5/2021

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Cần Giờ, có hiệu lực từ ngày 19/5/2021.

19/5/2021

37

Quyết định

03/2021/QĐ-UBND

Ngày 03/6/2021

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ, có hiệu lực từ ngày 10/6/2021.

10/6/2021

Tổng số: 37 văn bản

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2022 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


487

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!