Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 71/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Phan Văn Hùng
Ngày ban hành: 29/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG CỦA VIỆN DÂN TỘC NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP , ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Tổng hợp và Viện trưởng Viện Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016 (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xác định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016 theo đúng quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Viện trưởng Viện Dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để biết);
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (6).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG CỦA VIỆN DÂN TỘC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 71/QĐ-UBDT, ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Họ và tên

Học vị, chuyên môn, chức vụ công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Phan Văn Hùng

NCVCC.TS Kinh tế, Thứ trưởng, PCN, Chủ tịch HĐKH Ủy ban Dân tộc

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông Triệu Hồng Sơn

KS Công trình thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Phản biện 1

3

Ông Nguyễn Văn Nhuận

CN Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Phản biện 2

4

Ông Võ Văn Bảy

ThS Quản lý công, Vụ trưởng, CVP Điều phối Chương trình 135

y viên

5

Bà Nguyễn Thị Tư

ThS Quản lý công, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiu số

y viên

6

Ông Cầm Văn Thanh

CN Kinh tế, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Dân tộc

y viên

7

Ông Trần Trung

PGS.TS Giáo dục học, Hiệu trưởng Trường CBDT

y viên

8

Ông Ngô Quang Sơn

PGS.TS Quản lý giáo dục, Viện trưởng Viện Dân tộc

y viên

9

Ông Nguyễn Cao Thịnh

TS Kinh tế nông nghiệp, Phó Chủ tịch HĐKH Ủy ban Dân tộc

y viên

Tổng số: 09 thành viên Hội đồng và 01 thư ký hành chính (Ông Nguyễn Văn Vượng, Chuyên viên Vụ Tng hợp)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.743
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41