Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hiệu: 71/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 18/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định s 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tchức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định s63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 ca Chính phvề kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một sđiều ca các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thtục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục I) và Danh mục các thủ tục hành chính cần rà soát năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục II).

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

Kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bquy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan.

2. Sản phẩm:

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính được rà soát.

Điều 3. Kinh phí thực hiện các hoạt động rà soát ban hành kèm theo Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp và Vtrưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các đơn vị: KTNN, PTDN; VP2 (CVP; TV);
- Trung tâm Tin học (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP (KSTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Nội dung công việc/Chi tiết thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Kết quả

1

Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 của Bộ trình Lãnh đạo Bộ ban hành;

Văn Phòng Bộ

Cục Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kinh tế nông nghiệp

01/01/2021

15/01/2021

Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Tiến hành rà soát các thủ tục, quy định hành chính

Văn Phòng Bộ

Cục Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kinh tế nông nghiệp

15/01/2021

30/6/2021

Kết quả rà soát của các đơn vị

3

Rà soát, so sánh, đánh giá các quy định liên quan thông qua biểu mẫu đánh giá độc lập

Văn Phòng Bộ

Cục Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kinh tế nông nghiệp

01/7/2021

20/7/2021

Bản tổng hợp kết quả rà soát, so sánh

4

Tổng hợp, báo cáo kiến nghị sửa đổi quy định liên quan

Văn Phòng Bộ

Cục Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kinh tế nông nghiệp

21/7/2021

31/7/2021

Bản tổng hợp, báo cáo kiến nghị

5

Tchức họp tham vấn

Văn Phòng Bộ

Cục Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kinh tế nông nghiệp

01/8/2021

30/8/2021

Các cuộc họp tham vấn

6

Xây dng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Phương án đơn giản hóa; lấy ý kiến các đơn vị liên quan

Văn Phòng Bộ

Cục Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kinh tế nông nghiệp

01/9/2021

15/9/2021

Dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT NĂM 2021 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Thủ tục hành chính cần rà soát

Đơn vị chủ trì rà soát

Đơn vị phối hp

Thời gian

Căn cứ lựa chọn

I

Nhóm thủ tục thủ tục htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1

TTHC đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn

Văn Phòng Bộ

Cục Phát triển doanh nghiệp

Tháng 01/2021 - 8/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vn viên

Văn Phòng Bộ

Cục Phát triển doanh nghiệp

Tháng 01/2021 -8/2021

II

Nhóm thủ tục thủ tục hỗ trđầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

Cam kết htrợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Văn Phòng Bộ

Vụ Kinh tế nông nghiệp

Tháng 01/2021 - 8/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư

Văn Phòng Bộ

Vụ Kinh tế nông nghiệp

Tháng 01/2021 - 8/2021

 

Giải ngân khoản vn hỗ trợ cho doanh nghiệp

Văn Phòng Bộ

Vụ Kinh tế nông nghiệp

Tháng 01/2021 - 8/2021

III

Các nhóm thủ tục hành chính trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2021 (nếu có)

 

Các nhóm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị có liên quan

Văn Phòng Bộ

Theo Kế hoạch tại Quyết định

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


65

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17