Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71 /2004/QĐ-UB về tổ chức lại bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 71/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 26/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA NHÀ THIẾU NHI QUẬN-HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quy định số 223/QĐ-TWĐ ngày 20 tháng 12 năm 1986 của Ban Chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi ; Thông tư Liên Bộ số 24/TT-LB ngày 26 tháng 3 năm 1994 của Bộ Tài chính-Bộ Văn hóa Thông tin-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định về chế độ cấp phát, quản lý tài chính đối với Nhà Thiếu nhi và Hướng dẫn liên tịch số 15-HDLT-BTCTW-TƯĐTNCSHCM ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi ở các địa phương ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (nay là Giám đốc Sở Nội vụ) tại Tờ trình số 66/TCCQ ngày 04 tháng 6 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo tổ chức lại bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi quận-huyện theo đúng Hướng dẫn liên tịch số 15-HDLT-BTCTW-TƯĐTNCSHCM ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi ở các địa phương; và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành Ủy, Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 09/2000/QĐ-UB-VX ngày 15 tháng 2 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định tổ chức hoạt động của Nhà Thiếu nhi quận-huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- TTUB : CT, các PCT
- Văn phòng TU và các Ban của TU
- Thành đoàn TNCSHCM
- Công an thành phố
- Sở KH&ĐT, Sở TC, Sở VHTT
- Kho bạc Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX- Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71 /2004/QĐ-UB về tổ chức lại bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.301
DMCA.com Protection Status