Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 706/QĐ-UBND 2021 sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban huyện Kim Sơn Ninh Bình

Số hiệu: 706/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 07/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 245/TTr-SNV ngày 16/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy (có Biểu chi tiết cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn kèm theo).

2. Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 ca Chính phủ)

2.1 Số lượng người làm việc được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 2.488 người và 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

a) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.449 người.

- Cấp học mầm non: 818 người.

- Cấp học tiểu học: 873 người.

- Cấp Trung học cơ sở: 735 người.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 23 người.

b) Sự nghiệp y tế: 01 người.

c) Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh: 21 người.

d) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 17 người.

2.2. Số lượng người làm việc được giao tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên (Trung tâm Vệ sinh môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng): Thực hiện theo Phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn

- Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành (phê duyệt) Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên).

- Xây dựng phương án điều chỉnh, sắp xếp lại số lượng cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc để bảo đảm thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ

- Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành (phê duyệt) vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn (đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên).

- Thông báo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Kim Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.
LQ_VP7_TCBM.2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

BIỂU CHI TIẾT CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN KIM SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Ghi chú

I

Đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

1

Bậc Mầm non

 

1.1

Trường Mầm non Xuân Chính

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.2

Trường Mầm non Chất Bình

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.3

Trường Mầm non Hồi Ninh

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.4

Trường Mầm non Kim Định

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.5

Trường Mầm non Ân Hòa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.6

Trường Mầm non Hùng Tiến

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.7

Trường Mầm non Như Hòa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.8

Trường Mầm non Quang Thiện

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.9

Trường Mầm non Đồng Hướng

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.10

Trường Mầm non Kim Chính

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.11

Trường Mầm non Hoa Hồng Phát Diệm

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.12

Trường Mầm non Thượng Kiệm

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.13

Trường Mầm non Lưu Phương

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.14

Trường Mầm non Tân Thành

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.15

Trường Mầm non Yên Lộc

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.16

Trường Mầm non Lai Thành

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 t: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.17

Trường Mầm non Định Hóa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.18

Trường Mầm non Văn Hải

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.19

Trường Mầm non Kim Tâm

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.20

Trường Mầm non Kim Mỹ

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.21

Trường Mầm non Cồn Thoi

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.22

Trường Mầm non Bình Minh

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.23

Trường Mầm non Kim Trung

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.24

Trường Mầm non Kim Đông

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

1.25

Trường Mầm non Kim Hải

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Nhà trẻ, Mẫu giáo, Văn phòng

 

2

Bậc Tiểu học

 

2.1

Trường Tiểu học Chất Bình

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.2

Trường Tiểu học Hồi Ninh

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.3

Trường Tiểu học Kim Định

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.4

Trường Tiểu học Ân Hòa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.5

Trường Tiểu học Hùng Tiến

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.6

Trường Tiểu học Như Hòa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.7

Trường Tiểu học Quang Thiện

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.8

Trường Tiểu học Đồng Hướng

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.9

Trường Tiểu học Kim Chính

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.10

Trường Tiểu học Phát Diệm

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.11

Trường Tiểu học Thượng Kiệm

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.12

Trường Tiểu học Lưu Phương

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.13

Trường Tiểu học Tân Thành

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.14

Trường Tiểu học Yên Lộc

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.15

Trường Tiểu học Lai Thành A

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, T 4+5, Văn phòng

 

2.16

Trường Tiểu học Lai Thành B

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.17

Trường Tiểu học Định Hóa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.18

Trường Tiểu học Văn Hi

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.19

Trường Tiểu học Kim Tân

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.20

Trường Tiểu học Kim Mỹ A

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.21

Trường Tiểu học Kim Mỹ B

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.22

Trường Tiểu học Cồn Thoi

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.23

Trường Tiểu học Bình Minh

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.24

Trường Tiểu học Kim Trung

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.25

Trường Tiểu học Kim Đông

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

2.26

Trường Tiểu học Kim Hải

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

4 tổ: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Văn phòng

 

3

Bậc THCS

 

3.1

Trường THCS Chất Bình

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.2

Trường THCS Hồi Ninh

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.3

Trường THCS Kim Định

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.4

Trường THCS Ân Hòa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.5

Trường THCS Hùng Tiến

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.6

Trường THCS Như Hòa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.7

Trường THCS Quang Thiện

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.8

Trường THCS Đồng Hướng

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.9

Trường THCS Kim Chính

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.10

Trường THCS Phát Diệm

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.11

Trường THCS Thượng Kiệm

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.12

Trường THCS Lưu Phương

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.13

Trường THCS Tân Thành

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.14

Trường THCS Yên Lộc

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.15

Trường THCS Lai Thành

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.16

Trường THCS Định Hóa

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.17

Trường THCS Văn Hải

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.18

Trường THCS Kim Tân

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.19

Trường THCS Kim Mỹ

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.20

Trường THCS Cồn Thoi

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.21

Trường THCS Bình Minh

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.22

Trường THCS Kim Trung

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.23

Trường THCS Đông Hải

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.24

Trường THCS Kim Hải

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

3 tổ: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.25

Trường TH&THCS Xuân Thiện

 

 

Lãnh đạo: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng

 

 

6 tổ: 1, 2+3, 4+5, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.26

Trường TH&THCS Chính Tâm

 

 

Lãnh đạo (Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng)

 

 

6 tổ: 1, 2+3, 4+5, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng

 

3.27

Trường TH&THCS Kim Chính

 

 

Lãnh đạo (Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng)

 

 

6 tổ (1, 2+3, 4+5, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Văn phòng)

 

4

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

 

 

Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

 

 

02 Tổ: Hành chính tổng hợp; Nghiệp vụ

 

5

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

 

 

Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

 

 

02 Tổ: Tổ chức Hành chính; Nghiệp vụ

 

6

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

 

 

Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

 

 

02 Tổ: Khoa học tự nhiên - Hành chính - Tổng hợp; Khoa học xã hội, đào tạo nghề - hướng nghiệp

 

II

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên

 

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

 

Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

 

 

02 Tổ: Hành chính tổng hợp; Nghiệp vụ

 

2

Trung tâm Vệ sinh môi trường

 

 

Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

 

 

03 Tổ: Hành chính tổng hợp; Tài chính - Kế hoạch; Dịch vụ

 

(Danh sách gồm 83 đơn vị sự nghiệp công lập)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 706/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


971

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!