Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 702/QĐ-BVHTTDL năm 2012 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 702/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), P.30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số: 702/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Cơ quan thực hiện

Kết quả

I. Xây dựng hệ thống thể chế kiểm soát thủ tục hành chính và năng lực kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Bộ với các Tổng cục, Cục, Vụ trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP

Tháng 3/2012

Tháng 5/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quyết định của Bộ trưởng

2

Soạn thảo các văn bản, tài liệu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 4/2012

Tháng 5/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Văn bản, tài liệu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

3

Giao ban định kỳ hàng quý với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Hoàn thành các buổi họp giao ban với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

II. Bảo đảm chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính

1

Tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Văn bản tham gia ý kiến của Văn phòng

2

Tổ chức hội thảo, hội nghị, họp tham vấn ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính và các thủ tục hành chính phục vụ việc rà soát thủ tục hành chính

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Hoàn thành việc tham vấn các tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

III. Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Thống kê, rà soát các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn bản thống kê, rà soát

2

Nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia các văn bản, thủ tục hành chính mới ban hành, các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các văn bản, thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

3

Kiểm tra, hỗ trợ nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, thống kê, công bố thủ tục hành chính

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Hoàn thành việc hỗ trợ nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị

4

Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá tác động

5

Đôn đốc thống kê và kiểm tra hồ sơ đề nghị công bố; thẩm tra thủ tục hành chính, các biểu mẫu và dự thảo kèm theo của các cơ quan, đơn vị để trình Lãnh đạo Bộ

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quyết định công bố của Bộ trưởng

6

Khảo sát thực tế tại các địa phương về tình hình thực hiện thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Tháng 6/2012

Tháng 9/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương

7

Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ để giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ được xử lý kịp thời

8

Tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất

Tháng 3/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Báo cáo

IV. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ để tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan báo chí

Thủ tục hành chính được cải cách, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

2

Xây dựng chuyên san, chuyên mục, bản tin… phục vụ công tác cải cách hành chính

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Các cơ quan báo chí

Tin, bài về cải cách hành chính thường xuyên được cập nhật

3

Cung cấp thông tin, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cho báo chí và Trung tâm Tin học để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ

Tháng 1/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Trung tâm Tin học

Thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính được đăng tải trên website của Bộ

4

Xuất bản Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 6/2012

Tháng 12/2012

Văn phòng

(Phòng KSTTHC)

Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Bộ trưởng ký ban hành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 702/QĐ-BVHTTDL năm 2012 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.474
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253