Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 701/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 13/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP CHỨNG CHỈ VÀ TRỰC CA THUYỀN VIÊN SỬA ĐỔI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Hội nghị Ngoại giao do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (gọi tắt là IMO) tổ chức thông qua sửa đổi Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (gọi tắt là Công ước STCW78);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác) gồm các thành viên có danh sách tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi;

2. Chỉ đạo, tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi;

3. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi;

4. Phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương để thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi;

5. Chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổ Công tác trong quá trình thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi;

6. Phê duyệt báo cáo và gửi IMO về việc thực thi Công ước STCW78 sửa đổi.

Điều 3.

Tổ Công tác có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi trình Ban Chỉ đạo phê duyệt;

2. Tham mưu việc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi sau khi được Ban chỉ đạo phê duyệt;

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả về việc thực thi Công ước STCW78 sửa đổi;

4. Có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi;

5. Đề xuất các kiến nghị, biện pháp giải quyết vượt thẩm quyền, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi với Ban Chỉ đạo để xem xét, quyết định;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.

Điều 4.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác được bố trí từ ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 5.

Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác được sử dụng con dấu của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
- Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên;
- Văn phòng IMO Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Tđt).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT – Trưởng Ban;

2. Ông Trần Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Ông Phạm Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Phó Trưởng Ban;

4. Ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – Phó Trưởng Ban;

5. Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thành viên;

6. Ông Vũ Xuân Cựu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Thành viên;

7. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên;

8. Ông Đinh Xuân Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải – Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

10. Ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng Văn phòng IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam - Thành viên.

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. KHỐI ĐIỀU HÀNH:

1. Ông Trần Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ trưởng;

2. Ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam – Tổ phó;

4. Ông Đinh Xuân Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải – Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

6. Ông Phan Văn Tại, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I – Thành viên;

7. Ông Trần Văn Giáp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

8. Ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng Văn phòng IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam – Thành viên;

9. Ông Nguyễn Hữu Thanh, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên kiêm Thư ký thường trực.

II. CÁC NHÓM KỸ THUẬT TRỰC TIẾP TRIỂN KHAI:

Nhóm I. Ngành Điều khiển tàu biển:

1. Ông Đinh Xuân Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải – Trưởng nhóm;

2. Ông Lê Văn Ty, Trưởng khoa Hàng hải, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh – Phó Trưởng nhóm;

3. Ông Nguyễn Thành Vinh, Đánh giá viên trưởng Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý và an toàn, Cục Đăng kiểm Việt Nam – Tổ chức;

4. Ông Nguyễn Phùng Hưng, Phó Trưởng khoa Điều khiển tàu biển, Trường Đại học Hàng hải – Thành viên;

5. Ông Lưu Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực hàng hải và Xuất khẩu lao động, Trường Cao đẳng Hàng hải I – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Điều khiển tàu biển, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

7. Ông Nguyễn Quế Dương, Trưởng ban Quản lý khai thác tàu biển, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Thành viên;

Nhóm II. Ngành Máy tàu biển:

1. Trịnh Bá Trung, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, Trường Đại học Hàng hải – Trưởng nhóm;

2. Ông Bùi Hồng Dương, Trưởng khoa Máy tàu thủy, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh – Phó Trưởng nhóm;

3. Ông Đào Ngọc Xuất, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thành viên;

4. Ông Nguyễn Hữu Triển, Phó Trưởng khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải – Thành viên;

5. Ông Đỗ Hồng Hải, Phó trưởng Xưởng – Đội tàu, Trường Cao đẳng Hàng hải I – Thành viên;

6. Ông Ngô Đông Tuyên, Trưởng khoa Cơ khí Khai thác máy tàu biển, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

7. Ông Bùi Văn Các, Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Thành viên.

Nhóm III. Tổng hợp:

1. Ông Trần Công Sáng, Phó Trưởng phòng TCCB, Cục Hàng hải Việt Nam – Trưởng nhóm;

2. Bà Hà Thị Hồng Khang, Chuyên viên chính Vụ Tài chính – Phó Trưởng nhóm;

3. Ông Nguyễn Hồng Việt, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên;

4. Ông Trần Việt Hà, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Đức Thuyết, Chuyên viên Vụ Môi trường – Thành viên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 701/QĐ-BGTVT ngày 13/04/2011 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123