Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6991/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 23/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6991/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc STư pháp tại Công văn số 6746/STP-KSTT ngày 17 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Ngoại vụ dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP; các phòng NC-TH;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát
TTHC);
- Lưu: VT, CCHC/Đ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6991/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

STT

TÊN TTHC

CĂN C PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I. LĨNH VỰC LÃNH SỰ

1

Thủ tục chứng nhận lãnh sự

- Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 11 Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ

- Điều 1, Điều 6, Điều 9 Thông tư 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

2

Thủ tục chứng nhận giấy tờ, tài liệu được xuất trình

- Điều 12 Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ

- Điều 5 Khoản 3 Điều 11 Thông tư 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

3

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự

- Điều 14 Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

4

Thủ tục cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

- Điều 6, Điều 7 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ

- Điu 14 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ

- Quyết định số 01/2008/QĐ-LS ngày 25/6/2008 của Cục trưởng Cục Lãnh sự

- Khoản 3, 4 Điu 1 Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ

- Điều 2, Điều 3 Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Ngoại vụ

 

5

Thủ tục cấp công hàm xin thị thực các nước

Điều 2, 13, 14, 18, 19 Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

6

Thủ tục cấp, đổi thẻ mới và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực và chứng minh thư đối với thành viên cơ quan đại diện nước ngoài

- Điều 36 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Điều 13 Nghị định 73/NĐ-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ

- Điều 13, Điều 16 Nghị định 21/2001/NĐ-CP

- Điều 13, Điều 16 Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của Chính phủ

- Mục III, Mục IV, Khoản 2 Mục V, Mục VII TTLT 04/2002/TTLT/BCA-BNG của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

- Quyết định số 2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07/11/2007 của Bộ Ngoại giao.

- Quyết định số 2830/QĐ-BNG ngày 12/11/2007 của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ

 

7

Thủ tục cấp và quản lý sđịnh mức hàng miễn thuế

Mục II, Khoản 2 Mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

8

Thủ tục xét duyệt hàng ngoài định lượng (trừ ấn phẩm và văn hóa phẩm)

Mục II Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

 

 

9

Thủ tục hỗ trợ hoạt động văn hóa của các cơ quan đại diện ngoại giao

Điều 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao

Sở Ngoại vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6991/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239