Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 69/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 16/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của UBND huyện Minh Long tại Tờ trình số 103/TTr- UBND ngày 26/10/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 55/SNV ngày 09/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại UBND huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Những thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Minh Long, Chủ tịch UBND huyện Minh Long nhưng chưa quy định tại Đề án này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Chủ tịch UBND huyện Minh Long có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 03/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Minh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NClmc46.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Mục đích:

a) Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng thực hiện cải cách hành chính đảm bảo chất lượng và hiệu quả; từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

b) Thông qua hoạt động của bộ phận một cửa, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức một cách tốt nhất về số lượng, chất lượng và thời gian.

c) Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện Minh Long.

d) Nâng cao chất lượng công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ phục vụ nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu:

a) Tạo sự chuyển biến căn bản trong quan hệ và giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ giải quyết công việc của đội ngũ công chức, viên chức; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

b) Các thủ tục, hồ sơ, quy trình, mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết cho từng loại thủ tục hành chính phải được niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng thông tin thành phần của UBND huyện Minh Long và Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cá nhân, tổ chức biết thực hiện.

c) Cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quy định áp dụng tại Đề án này, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng một trong các hình thức phù hợp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nộp qua dịch vụ bưu chính; nộp hồ sơ trực tuyến (đối với những thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo thông báo của UBND huyện Minh Long)

Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện Minh Long không được trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc lĩnh vực quy định áp dụng tại Đề án này.

d) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Minh Long có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của nhà nước và quy định của UBND huyện Minh Long.

3. Nguyên tắc thực hiện:

a) Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, thuận tiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

b) Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

c) Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

d) Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích rõ ràng, đầy đủ, cụ thể cho cá nhân, tổ chức các quy định về hồ sơ, thủ tục thuộc lĩnh vực cần giải quyết; đồng thời, phải tuân thủ đúng thủ tục hành chính, trình tự và thời gian đã được quy định, không được tự ý đặt ra các thủ tục, quy định trái với quy định của Nhà nước.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng:

Cơ chế một cửa tại UBND huyện Minh Long được thực hiện trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND huyện Minh Long, Chủ tịch UBND huyện Minh Long và các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Ngoài ra, từ năm 2018, UBND huyện Minh Long lựa chọn một số thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh mà UBND huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ ban đầu, để xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng có yêu cầu: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính.

b) Đối tượng thực hiện:

- Lãnh đạo UBND huyện Minh Long;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc huyện có liên quan.

IV. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Minh Long chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng HĐND và UBND huyện do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện trực tiếp phụ trách.

b) Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do cấp có thẩm quyền điều động, phân công theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c) Mối quan hệ hoạt động giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan là mối quan hệ phối hợp công tác trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thông qua quy trình thực hiện cơ chế một cửa do UBND huyện Minh Long ban hành. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ của tổ chức và cá nhân đến giao dịch; đôn đốc và trả kết quả đã giải quyết của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan cho tổ chức và cá nhân đúng tiến độ, thời gian quy định.

d) Về chế độ chính sách của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do cơ quan đang quản lý công chức, viên chức chi trả. Riêng phương tiện làm việc, đồng phục và phụ cấp cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do UBND huyện Minh Long tổ chức trang bị và chi trả theo quy định của Nhà nước.

đ) Địa điểm làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Tại trụ sở UBND huyện Minh Long.

2. Quy trình thực hiện:

UBND huyện Minh Long căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi và các quy định của Nhà nước có liên quan, ban hành quy trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị có liên quan và chương tình phần mềm, tính năng, công dụng của từng trang thiết bị, đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA UBND HUYỆN MINH LONG

1. Tổ chức thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa đúng quy định của Nhà nước.

2. Thành lập, kiện toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Minh Long; đồng thời bố trí và phân công công chức có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt, có khả năng giao tiếp với cá nhân, tổ chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và ở các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan thuộc UBND huyện trong việc thực hiện cơ chế một cửa đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

4. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng theo đúng quy định; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để tạo thuận lợi cho việc giám sát; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin thành phần của huyện, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

5. Tổ chức tập huấn hoặc cử đi tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết công việc cho đội ngũ công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

6. Sắp xếp, bố trí phòng làm việc (hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng mới), trang bị các phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cách thích hợp, đúng quy định của Nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết công việc.

7. Sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công công chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa tại UBND huyện Minh Long.

8. Có các hình thức thông báo, tuyên truyền thích hợp để cá nhân, tổ chức biết về việc thực hiện cơ chế một cửa tại UBND huyện Minh Long.

9. Thường xuyên rà soát quy trình, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ; cải tiến lề lối, phương tiện làm việc,... để từng bước nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Minh Long đúng quy định của Nhà nước (nếu vượt thẩm quyền, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định).

10. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm lồng ghép với báo cáo cải cách hành chính của UBND huyện; báo cáo kết quả thực hiện Đề án này cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) và các cơ quan có liên quan theo quy định; kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và các nguồn khác) được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Hằng năm, UBND huyện Minh Long có trách nhiệm lập dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Minh Long để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.

2. UBND huyện Minh Long có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN  NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1

Đăng ký hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

4

Thông báo tạm dừng kinh doanh

5

Đăng ký hợp tác xã

6

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

7

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

8

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

9

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

10

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

11

Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

12

Thủ tục tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

13

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

14

Thủ tục giải thể tự nguyện hợp tác xã

15

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

16

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

17

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

18

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

19

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

20

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trường hợp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

21

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

22

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

23

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

4

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

5

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

6

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

7

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

8

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình

9

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ

10

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

11

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị

12

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị

13

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

14

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

15

Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

16

Thủ tục thỏa thuận kiến trúc quy hoạch

17

Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

18

Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 (đối với trường hợp nằm trong khu vực phải xin phép)

19

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1

20

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng trạm BTS

21

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

22

Thủ tục thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

IV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

2

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

3

Thủ tục bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

4

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

5

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

6

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

7

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

8

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

9

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

10

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

11

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

12

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

13

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

14

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

15

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

4

Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền cấp huyện quản lý

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP

6

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn

7

Thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét có diện tích không vượt quá 10.000 m2 (01 ha)

8

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương tình 135 giai đoạn 3

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

1

Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng

VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN

1

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

2

Thủ tục công nhận lại “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

3

Thủ tục công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

4

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

5

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản

6

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

7

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

8

Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

9

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

VIII. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1

Thủ tục đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) huân chương cho các đối tượng có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể

2

Thủ tục đề nghị tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

IX. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

2

Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

3

Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

5

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh

6

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

7

Thủ tục đăng ký tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh

8

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã (phường, thị trấn) nhưng trong phạm vi một huyện (thành phố)

X. LĨNH VỰ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1

Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

3

Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký

4

Đăng ký xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

5

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai

6

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

XI. LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

XII. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

2

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

3

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

4

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

5

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

6

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

8

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

9

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

10

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

11

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

12

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

13

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

14

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

15

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

16

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

17

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

18

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

19

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

20

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

21

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

22

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

23

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

24

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

25

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

26

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

28

Thủ tục thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất

XIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

2

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

3

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

4

Thủ tục cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

5

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục

6

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục

7

Thủ tục giải thể trường tiểu học tư thục theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường

8

Thủ tục thành lập (hoặc sáp nhập, chia tách) trường trung học cơ sở (THCS) tư thục

9

Thủ tục cho phép hoạt động trường THCS tư thục

10

Thủ tục giải thể trường THCS theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường

11

Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non tư thục

12

Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học tư thục

13

Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS tư thục

14

Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (cấp tiểu học và THCS)

15

Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS

16

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS từ sổ gốc

17

Thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS

XIV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1

Thủ tục cấp giấy phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ)

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) đối với trường hợp bị mất

5

Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

XV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng

2

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác

3

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con

4

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

5

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

6

Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện

7

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh

8

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng

9

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

10

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

11

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

12

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

13

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội

14

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

15

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

16

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú

17

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật

18

Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội

19

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập

20

Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập

21

Thủ tục giải quyết chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân bị mua bán

22

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

23

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

24

Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện

25

Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện

26

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện

XVI. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Thủ tục tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện

2

Thủ tục xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND cấp huyện

5

Thủ tục giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

XVII. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Thủ tục lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

2

Thủ tục hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

3

Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

4

Thủ tục cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ

XVIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1

Thủ tục cấp giấy phép tỉa cành, chặt hạ, dịch chuyển và trồng mới cây xanh đô thị

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249