Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 682/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung đề án tinh giản biên chế của Ủy ban Đầm Hà Quảng Ninh 2016

Số hiệu: 682/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Thị Thu Thuỷ
Ngày ban hành: 14/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 682/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà;

Xét đ nghị của Chủ tịch y ban nhân dân huyện Đầm Hà tại văn bản số 132/UBND ngày 26/02/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 302/SNV-TCBC-TCPCP ngày 07/03/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế của y ban nhân dân huyện Đầm Hà, với số lượng tinh giản bổ sung năm 2016 là: 02 (Hai - chi tiết số lượng tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch y ban nhân dân huyện Đầm Hà: Thực hiện tinh giản biên chế theo số lượng, đối tượng và thời gian được phê duyệt; lập hồ sơ, danh sách, dự toán kinh phí chi trả cho đối tượng được tinh giản biên chế, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, chi trả kinh phí, thực hiện chế độ chính sách cho các đi tượng; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch y ban nhân dân huyện Đầm Hà và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, P3 UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Lưu: VT, TH3.

M-QĐ83

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

BIỂU BỔ SUNG SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ TINH GIẢN NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ

(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Năm

Tổng số

Chia theo đối tượng

Nghỉ hưu trước tuổi

Chuyển sang tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ NSNN

Thôi việc ngay

Thôi việc sau khi học nghề

Thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm

Ghi chú

2016

02

02

 

 

 

 

 

n định danh mục này là 02 biên chế.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 682/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.131

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!