Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã và các cơ quan khác tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 680/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 16/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 686/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 138 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan khác tỉnh Bình Dương (Cụ thể: 110 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị khác).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KSTT, KTN, Website;
- Lưu: VT, Hi
ếu.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QB-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải.

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Quản lý Đào tạo- sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe: 17 TTHC

1

1

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

2

2

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

3

3

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

4

4

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

5

5

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

6

6

Cấp mới Giấy phép lái xe

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

7

7

Cấp lại Giấy phép lái xe

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

8

8

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

9

9

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

10

10

Cấp Giấy phép xe tập lái

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

11

11

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

12

12

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

13

13

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

14

14

Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

15

15

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

16

16

Cấp Giấy Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế phép lái xe quốc tế

Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 07/6/2015

17

17

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế phép lái xe quốc tế

Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 07/6/2015

II. Lĩnh vực đường bộ: 39 TTHC

18

1

Cấp phù hiệu xe nội bộ

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014

19

2

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014

20

3

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Thông tư số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015

21

4

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Thông tư số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015

22

5

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Thông tư số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015

23

6

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014;

Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

24

7

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cđịnh, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014;

Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

25

8

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014;

Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

26

9

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014;

Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

27

10

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014;

Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015;

28

11

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012;

Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015;

29

12

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012;

Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015;

30

13

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014

31

14

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014;

Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015;

32

15

Công bđưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/12/2012

33

16

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/12/2012

34

17

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam- Lào - Campuchia

Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013

35

18

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, bin số xe máy chuyên dùng lần đầu

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011

36

19

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011

37

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011

38

21

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011

39

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011

40

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

41

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

42

25

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

43

26

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

44

27

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015

45

28

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia -Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015

46

29

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012

47

30

Chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ

Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012

48

31

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

49

32

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013

50

33

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013

51

34

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

52

35

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

53

36

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013

54

37

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định số 86/201/NĐ-CP ngày 10/9/2014

Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013

55

38

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bng xe ô tô đi với trường hợp bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép

Nghị định số 86/201/NĐ-CP ngày 10/9/2014

Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013

56

39

Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016

III. Lĩnh vực đăng kiểm: 01 TTHC

57

1

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

IV. Lĩnh vực quản lý giao thông: 12 TTHC

58

1

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ ủy thác

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

59

2

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường tỉnh

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

60

3

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và

Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BGTVT

61

4

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường tỉnh

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

62

5

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (đối với xây dựng công trình thiết yếu có liên quan đến quốc lộ được giao quản lý và không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường quốc lộ ủy thác đang khai thác và đường tỉnh.

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BGTVT

63

6

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác và đường tỉnh

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BGTVT

64

7

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác và đường tỉnh

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BGTVT

65

8

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường tỉnh là đường từ cp IV trở xuống

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

66

9

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường tỉnh

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

67

10

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác và đường tỉnh

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

68

11

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015

69

12

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BGTVT

V. Lĩnh vực quản lý đường thủy nội địa: 41 TTHC

70

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

71

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

72

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

73

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

74

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

75

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

76

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

77

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

78

9

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

79

10

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Nghị định 24/NĐ-CP ngày 27/12/2015

Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Thông tư 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015

80

11

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Nghị định 24/NĐ-CP ngày 27/12/2015

Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Thông tư 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015

81

12

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

Nghị định 24/NĐ-CP ngày 27/12/2015

Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Thông tư 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015

82

13

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được

Nghị định 24/NĐ-CP ngày 27/12/2015

Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Thông tư 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015

83

14

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015

84

15

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014

85

16

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ hun luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

Thông tư 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014

86

17

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

Thông tư 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014

87

18

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 và

Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT

88

19

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014

89

20

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố bằng tàu khách cao tốc

Thông tư 20/2016/TT-BGTVT

90

21

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014

91

22

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014

92

23

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014

93

24

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

94

25

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

95

26

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

96

27

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

97

28

Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

98

29

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

99

30

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương.

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

100

31

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa phương.

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

101

32

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014

102

33

Công bố lại cảng thủy nội địa

Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014

103

34

Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện

Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012 và Thông tư 03/2013/TT-BGTVT ngày 29/03/2013

104

35

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế

Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014

105

36

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyn trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT

106

37

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT

107

38

Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT

108

39

Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT

109

40

Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện các dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015

110

41

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến sông đường thủy nội địa

Thông tư 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực quản lý giao thông: 10 TTHC

111

1

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường huyện, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

112

2

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp huyện quản lý) đang khai thác.

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BGTVT

113

3

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

114

4

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị (thuộc UBND cấp huyện quản lý).

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BGTVT

115

5

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp huyện quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015

116

6

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của của đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp huyện quản lý).

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015

117

7

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

118

8

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

119

9

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên đường huyện, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

120

10

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp huyện quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực quản lý giao thông: 11 TTHC

121

1

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

122

2

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý) đang khai thác.

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015

123

3

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

124

4

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý.

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015

125

5

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường xã, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015

126

6

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường huyện, đường đô thị (do UBND cấp xã quản lý).

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015

127

7

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

128

8

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

129

9

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

130

10

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015

131

11

Xác nhận tình trạng báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Thông tư 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị khác.

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực đăng kiểm: 05 TTHC

132

1

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

133

2

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

Thông tư 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014

134

3

Cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Thông tư 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014

135

4

Cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ngày Quyết định 3027/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 09/11/2015

136

5

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa

Thông tư 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015

II. Lĩnh vực quản lý đường thủy nội địa: 02 TTHC

137

1

Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của cơ sở dạy nghề

Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014

Thông tư 02/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017

Cơ sở dạy nghề

138

2

Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản

Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014

Thông tư 02/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017

Cơ sở dạy nghề

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã và các cơ quan khác tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219