Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản do huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 68/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Dũng
Ngày ban hành: 29/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

 

Mu số: 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

06 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định s
68/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về bãi bỏ văn bản)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiệu lực

Lý do bãi bỏ

01

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND
Ngày 11/01/2011

Quyết định về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ 05 năm 2011-2015

19/01/2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

02

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND
Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành Đề án cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trưng tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2011-2015

19/5/2011

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

03

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND
Ngày 07/07/2011

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

15/7/2011

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành:

- Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001 được thay thế bằng Luật Lưu trữ ngày 25/11/2011.

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6185/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

04

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND
Ngày 31/8/2011

Quyết định về ban hành Quy định về khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ

08/9/2011

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành:

- Luật Xây dựng năm 2003 được thay thế bằng Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định số 23/2009/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 bãi bỏ Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

05

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND
Ngày 22/3/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ

30/3/2012

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của:

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015.

- Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

06

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND
Ngày 10/9/2012

Quyết định ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

18/9/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp với Quyết định số 5249/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục thành phần, hồ sơ tài liệu quận, huyện nộp vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản do huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.687
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122